Publisert av: Yngve Sætre | desember 4, 2018

Budsjettframlegg i komité for økonomi og eiendom, 04.12.18


Rådhuset 04.08.15

Komitéleder!

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Pensjonistpartiet, og Kristelig Folkeparti har laget felles alternativt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022.

Vårt aller viktigste mål er å bidra til en utvikling som sikrer et godt liv for innbyggerne i generasjonene som kommer. Det skal være attraktivt å bo og jobbe i hele Hedmark.

Det gjør vi gjennom å sikre et godt utdanningsløp, god infrastruktur og ved å være et næringsvennlig fylke som satser på befolkningsvekst.

Det skal sies at fylkesrådets forlag til budsjett inneholder mye bra og det er mange tiltak i det vi selvsagt kan støtte opp om.

For eksempel må jeg nevne det gledelige i at det nå er satt av midler til kombinasjonsklasser ved de videregående skolene også i Elverum og Kongsvinger. Det er veldig bra, og det er jeg ganske så sikker på at vil bli tatt godt imot.

Samtidig mener vi fylkesrådets budsjett savner en klar prioritering og en retning for Hedmark, og vi savner viljen til å vurdere nye måter å gjøre ting på.

De samarbeidende partiene legger frem et felles alternativt budsjettforslag for 2019 med en total driftsramme på samme nivå som fylkesrådets forslag, nemlig nesten 2,42 milliarder.

Vi har også samme nivå på investeringer og låneopptak. Vi gjør justeringer og endringer mellom områdene i budsjettet, og jeg skal gå gjennom de viktigste endringene.

Utdanning og kompetanseutvikling er en viktig investering i Hedmarks fremtid. Vi har en rekke endringsforslag i vårt budsjett på dette området, både verbale forslag og forslag som får økonomiske konsekvenser. Totalt bruker vi 4,8 millioner mer på dette området enn fylkeskommunen.

Generelt trenger elever som har dysleksi lengre tid for å gjennomføre VGS, på en måte hvor de får tatt ut hele sitt potensiale. Ved at fylkeskommunen etablerer en stipendordning vil flere kunne nå sine mål for utdanning. Vi bevilger kr. 500.000 til en slik ordning.

De samarbeidende partiene mener det er feil å kjøpe hogstmaskin til Sønsterud. For å sikre at elevene hele tiden har tilgang på det siste innenfor teknologi, vil det være bedre å ha et leie/leasing-forhold. Å lease i stedet for å kjøpe hogstmaskin frigjør flere millioner på investeringsbudsjettet.

Vi øker derfor driftsmidlene til Sønsterud med kr. 500.000 slik at de kan de kan lease en hogstmaskin.

Vi vil styrke arbeidet med å forebygge og lindre psykiske lidelser blant unge i skolen. Skolemammaordningen styrkes for å redusere frafall og mobbing samt styrke det forebyggende arbeidet. Vi bevilger 1 million ekstra til dette formålet.

De samarbeidende partiene ønsker å utvide ordningen med sommerskole for å sikre at elevenes behov blir best mulig ivaretatt.

Noen elever trenger mer tid og hjelp for å oppnå tilstrekkelig ferdighetsnivå, mens andre elever opplever at skolen i for liten grad gir dem faglige utfordringer.

Det er viktig at begge disse gruppene blir sett og vi mener sommerskole er et godt virkemiddel for å bidra til trivsel og måloppnåelse. Vi bevilger en million kroner til dette formålet.

Innenfor samferdsel vil vi fjerne flaskehalser i transportårene slik at det legges til rette for et konkurransedyktig næringsliv og store bo- og arbeidskraftregioner.

På samferdsel bruker vi 700.000 mer enn fylkesrådet på driftstiltak. VI vil sette av midler til grundigere trafikktelling i sesongene, for å sikre mer dynamiske planer som tar spesielt hensyn til myke trafikanter. Det bevilger vi kr. 500.000 til.

Vi støtter også interkommunal styringsgruppe til arbeid med øst-vest forbindelsen fra Solør mot Gardermoen med kr. 200.000.

Innenfor investeringstiltakene vil vi prioritere bygging av eget sykkelfelt ved gjennomføring av veiprosjekter. Dette vil gi syklister et sterkere vern og gjør det mindre farlig å ferdes i trafikken. Dette foreslår vi 7,5 millioner til.

Vi har også en satsing på viktig bruinfrastruktur og noen konkrete prosjekter vi ønsker å prioritere sterkere enn fylkesrådet. Det gjelder forlengelse av kirkevegen i Brumunddal, Fv 217 Elvbrua og utbedring av Sanstad bru. Totalt vil vi bruke 13,5 millioner ekstra på disse prosjektene.

Så vil vi også starte utbedring av fylkesveg 563 Vestbyvegen på strekningen Håvi-Vestby i Trysil. Dette har vi satt av 1,5 millioner kroner til.

Vi har også lagt inn en effekt av OPS prosjekter på 22,5 millioner under dette området. Dette bygger vi på evalueringer av norske og internasjonale OPS prosjekter som viser at innsparingspotensialet ligger på 10-25 prosent av totale kostnader.

En av hovedutfordringen for Hedmark er at det ikke skapes mange nok arbeidsplasser i privat sektor.

Statistikk viser at det siden årtusenskiftet netto ikke har blitt skapt nye arbeidsplasser i privat sektor i Hedmark, mens det for landet som helhet har det vært positiv vekst i antall nye arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor i denne tidsperioden.

De samarbeidende partiene ønsker derfor økt fokus på hvordan fylkeskommunen kan bidra til vekst i næringslivet i Hedmark.

Viktige satsinger for oss på dette området er:

* Øke tilskuddet til Ungt Entreprenørskap i Hedmark med 100.000 kroner.

* Økt satsing på bioøkonomi. Vi vil at fylkeskommunen skal bidra aktivt til at Hedmark utvikles til å bli det viktigste kompetanse- og produsentmiljøet innen bioøkonomi. I praksis vil dette si at disse midlene skal brukes til å iverksette bioøkonomistrategien for Innlandet. Vi vil styrke dette området med 2,5 millioner.

* Flere lærlingplasser hos lokale bedrifter ved at fylkeskommunen bidrar med tilskudd. Dette bevilger vi 600.000 kroner til.

Innenfor området miljø og bærekraft legger vi spesiell vekt på at Hedmark har skogen som en viktig naturressurs som spiller en sentral rolle i karbonkretsløpet. Vi ønsker å videreutvikle verdiskaping rundt miljø, skog og landbruk.

Viktige satsinger innenfor dette området:

* Arbeide for at Hedmark blir ledende i Norge på bioenergi, 1 million kroner.

* Etablere en energiportal for boligeiere i samarbeid med kommunene og energiportalen.no Dette vil bidra til å energieffektivisere boligmassen i fylket, slik det er gjort i bla. Buskerud, Telemark, og Agder. Vi setter av kr. 400.000 til dette formålet.

* Igangsette et prosjekt innen karbonbinding i jord, med hovedvekt på å utnytte mulighetene for karbonbinding gjennom bruk av biokull. Kr. 500.000 avsettes til dette.

Kultur er et satsingsområde for oss og vi mener at et rikt og mangfoldig kulturliv er viktig for lokalbefolkningen, og for fylkets fremtidige vekst.

På dette området bruker vi hele 3,950 millioner mer enn fylkesrådet. Viktige satsinger er som følger:

* Planlegging og utredning av nytt kultursenter /museum på Munchs fødested på Løten. Kr. 500.000.

* Styrking av avdelingen for fotografisk dokumentasjon på Anno Domkirkeodden med kr. 500.000.

* Arbeide for å styrke finansieringen for fylkets museer, arkiv og bibliotek med fokus på bedre digitale løsninger for publikum med kr. 750.000.

* Vi vil også øke støtten til breddeidretten som har vanskeligheter med å tiltrekke seg sponsormidler og annen finansiering. Midlene skal forvaltes av Hedmark idrettskrets eller tilsvarende. Dette forslår vi 500.000 kroner til.

* Satsing på ny kulturvernplan innen 2 år. Vi vil bevilge kr. 500.000 til dette formålet.

Vi har også noen tiltak innenfor andre tiltak blant annet når det gjelder tannlegevakt. Vi ser at behovet for dette fortsatt er til stede i helger og høytider.

De samarbeidene partiene foreslår å gjenopprette tannlegevaktordningen i 2019. I tillegg ønsker vi å kjøpe private tannlegetjenester for å sikre de innbyggerne som trenger det spesielt en bedre tannhelse. Dette vil vi bruke 1,6 millioner kroner på.

Vi har flere inndekningsforslag og to av de er å fjerne fylkesrådets disposisjonsfond og kutting i administrasjon. Totalt er våre inndekning på disse områdene 5,750 millioner kroner.

Dette har blant annet sin bakgrunn i at Hedmark fylke hadde 530 kroner i netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger i 2017. Til sammenlikning hadde Oslo og Akershus henholdsvis 134 og 296 kroner.

På side 41 i budsjettet vårt er en samlet fremstilling av våre endringer. Som dere ser er det ikke enorme endringer i et budsjett på nesten 2,5 milliarder kroner, og som jeg var inne på tidligere mener jeg heller ikke at fylkesrådets forslag var et dårlig utgangspunkt.

Likevel mener vi helt klart at vårt forslag er bedre da det gir en tydeligere prioritering og peker på løsninger som vi savner i fylkesrådets forslag.

Den mest tydelige prioriteringen vår er at vi satser sterkere på utdanning, kompetanse og kultur, tilsammen gir vi nesten 9 millioner mer på disse områdene.

Det er ikke tilfeldig. Vi må bygge en sterkere kultur for læring og mer kompetanse for å skape fremtidige arbeidsplasser i vårt fylke.

Når det gjelder kultur så handler det mye om å skape et livskraftig innland som også er attraktivt å flytte til og som har en sterk identitet.

Samlet sett så mener vi at vårt budsjett både møter utfordringene og tar vare på mulighetene i Hedmark på en vært god måte.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: