Publisert av: Yngve Sætre | januar 21, 2020

Svar til Terje Amundsen om ulv


Yngve Sætre 2019

Terje Amundsen skriver i et innlegg i Østlendingen 15. januar at det er svært tvilsomt å redusere ulvestammen i forhold til naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det er jeg uenig i. Jeg mener dette ble avklart når bestandsmålet for ulv ble behandlet av Stortinget i 2016.

Det stod blant annet følgende i innstillingen til Stortinget (Innst. 330 S): «Regjeringen har definert en målsetting for ulvebestandens måltall som er i samsvar med kravene etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven». Stort klarere enn dette kan det ikke sies. Med dette anerkjente regjering og storting at fastsetting av et bestandsmål er i tråd med både Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

Norge har i dag en ulvebestand som ligger langt over Stortingets bestandsmål på 4-6 ynglinger, selv etter uttak av Letjenna – reviret. Etter uttak av dette reviret vil det fremdeles være minst fire ulveflokker/par i Elverum, det vil si at vi praktisk talt har hele bestandsmålet innenfor Elverums grenser. At en enkelt kommune skal ta en så stor belastning fremstår som urimelig, og det kan umulig ha vært intensjonen til regjering og storting ved behandlingen i 2016.

Elverum Høyre har programfestet at vi vil redusere den totale rovviltbelastningen. Det innebærer som et første og nødvendig steg at ulvebestanden må ned på Stortingets bestandsmål. Dersom dette ikke skjer bør det etter min mening gjøres en vurdering av om det bør flyttes ulv fra de mest belastede områdene til områder som har mindre ulv. Hvor ulvene skal flyttes bør avgjøres etter en faglig vurdering. Over tid er det ikke politisk akseptabelt med et så høyt ulvetrykk som vi i dag har i Elverum.

Det bekymrer meg at Amundsen ikke ser de negative effektene den høye ulvebestanden har for næringsinteresser og livskvalitet i Elverum. Samtidig gleder det meg at Amundsen ikke er imot flytting av ulv. Jeg kan for øvrig avkrefte at jeg bare er opptatt av ulvebestanden innenfor Elverums grenser. Tvert imot, mitt hovedanliggende er at ulveforliket må følges og Stortingets vedtak etterleves på nasjonalt nivå. Det betyr at ulvebestanden må betydelig ned.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | januar 2, 2020

Elverum Høyres alternativ


Yngve Sætre brosjyre 2019

Elverum kommune har en krevende økonomi som gjør det viktig å prioritere. Elverum Høyres forslag til budsjett- og økonomiplan gjør nettopp dette. Høyre satser på skole, næringsutvikling og frivillighet. Dette fordi skole er kommunens aller viktigste oppgave, næringsutvikling er grunnlaget for arbeidsplasser og vekst, og frivillighet gir et stort bidrag til Elverumssamfunnet.

Den største satsingen vår er 200 millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole. Behovet for denne investeringen er åpenbar. Det er viktig at vi kommer i gang med denne etterlengtede rehabiliteringen. Vi vil også investere totalt 4 millioner kroner i ipad på småtrinnet i skolen. Det er viktig at vi er på høyde med andre kommuner på dette området. Dette styrker det pedagogiske opplegget, og vil kunne bidra til å øke grunnskolepoengene i Elverum ytterligere.

Innenfor næringsutvikling bevilger vi totalt kr. 800.000 til å opprette og drifte et Gründerhus, og vi styrker næringsfondet med totalt kr. 400.000 de neste fire år. Samlet sett vil dette gi næringslivet ekstra stimulans til å satse og investere i Elverum, og det gjør det lettere å skape flere arbeidsplasser.

I et trangt budsjett har vi valgt å prioritere viktige satsinger innenfor frivillighet. Vi styrker Møteplassen med totalt 1,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, og opprettholder dermed støtten på dagens nivå. Vi vil opprettholde Kulturprisen og Årets Elverumsing, og vi vil bevilge kr. 115.000 årlig til Grundsetmart`n.

Vi har realistiske og ansvarlige inndekningsforslag som finansierer våre satsinger. Vi vil selge Melåsberget skole og Bakkebygrenda barnehage, og utsette kjøp av kommunale boliger og anleggsmaskiner. Vi vil også avvikle Kirkeby oppvekstsenter fra og med skoleåret 2020/2021. Dette fordi elevtallet på Kirkeby er gått ned til 31, noe som gjør at læringsmiljøet blir for lite og sårbart.

Høyres budsjettforslag ble dessverre ikke vedtatt i kommunestyret den 18. desember. Vi synes likevel det er positivt at posisjonspartiene Ap, SV og FrP lyttet til Høyre og vedtok ipad – investeringen på 4 millioner kroner. Kommunestyret burde ha lyttet enda mer til Høyres budsjettforslag. Dette fordi forslaget tar realitetene i Elverum inn over seg. Vi vil prioritere sterkere slik at vi kan gi bedre tjenester til innbyggerne. Høyres budsjettforslag er et godt, ansvarlig og fremtidsrettet alternativ for Elverum.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | desember 21, 2019

Budsjettframlegg i kommunestyret 18.12.19


Yngve Sætre 2019

Ordfører!

Først vil jeg si at rådmannen har gjort en god jobb med budsjett- og økonomiplan. Det er ingen tvil om at økonomien er krevende, men likevel er det et visst handlingsrom i økonomien og det har vi i Høyre vært bevisste på å utnytte.

Høyres budsjettforslag tar utgangspunkt i rådmannens budsjett, men vi har en rekke endringer som både styrker og endrer budsjettet på viktige områder.

Jeg vil nå gå igjennom de ulike endringene og tiltakene vi har:

Inntekter:

Linje I 1: Vi justerer brukerbetalingene i henhold til SSB sin forventede økning i konsumprisindeks. Dette gir en økning i inntekter i 2021, 2022 og 2023.

Brukerbetalingene var opprinnelig lagt inn «flatt» uten økning i økonomiplanen. Vi mener det er forsvarlig å øke dette i henhold til KPI da både lønninger og øvrige priser i samfunnet også vil øke i samme takt.

Linje I2 er en teknisk justering som går ut på at vi flytter tre millioner kroner av overskuddet i 2021 og «sparer» dette til 2023.

Utgifter:

Linje U 1: Vi vil avvikle Kirkeby oppvekstsenter fra og med skoleåret 2020/2021, noe som gjør at det blir halvårsvirkning på dette i 2020.

Vi har brukt tallene vi fikk fra rådmannen før tjenestegjennomgangen i juni år. Elevtallet på Kirkeby er nå 31, og prognosen for neste skoleår er 33. Forrige skoleår var tallet 39. Dette betyr at elevnedgangen på Kirkeby fortsetter.

Det Høyre sa i valgkampen var at vi skulle vurdere Kirkeby sin fremtid hvis elevtallet gikk ytterligere ned. Nå er det gått ned ganske betydelig, og utsiktene for neste skoleår bekrefter trenden.

Vi har diskutert dette grundig i Høyres gruppe og har kommet frem til at avvikling nå er riktig. Det handler like mye om det pedagogiske opplegget som økonomi. Vi er bekymret for at læringsmiljøet blir lite med så få elever og lærere.

I tillegg til at vi nå legger inn en avvikling i budsjettet må det selvsagt også settes i gang en prosess slik at alle lover, regler og prosedyrer blir fulgt for en slik avvikling.

Linje U 2: Vi opprettholder tilskuddet til Møteplassen. Møteplassen er viktig for de eldre i Elverum, og med stadig flere eldre blir Møteplassen enda viktigere. Vi legger derfor inn igjen kuttet på 375.000 årlig slik at vi opprettholder tilskuddet på dagens nivå.

Linje U 3: Vi bevilger kr. 200.000 årlig til å opprette og drifte et Gründerhus. Det nye selskapet Elverum Vekst bør få ansvaret for et slikt Gründerhus, og det bør organiseres i nær tilknytning til Elverum Vekst sin virksomhet.

Vi mener et Gründerhus er viktig for å stimulere til mer entreprenørskap og mer samarbeid mellom gründere som vil satse og skape arbeidsplasser i Elverum.

Linje U 4: Vi styrker næringsfondet med kr. 100.000 årlig. Dette er midler som skal gå til prosjekter i næringslivet. Det vil være en stor fordel å ha litt ekstra penger på dette fondet når Elverum Vekst kommer i gang med sitt viktige arbeid for større attraktivitet og mer aktivitet på næringsområdet.

Linje U 5: Dette er motposten til linje I 2 som jeg forklarte tidligere.

Linje U 6 og U 7 gjelder to nye tiltak som vi har lagt inn etter behandlingen i formannskapet.

Vi har lagt inn 15.000 kroner slik at vi kan opprettholde Kulturprisen og Årets Elverumsing. Dette er lite penger av et budsjett på 1,6 milliarder, og noe vi selvsagt skal ta oss råd til.

Vi har også lagt inn 115.000 kroner årlig til Grundsetmartn. De har tidligere fått tilskudd på 230.000 årlig. Dette er vi ikke i stand til nå, men vi legger inn halvparten, og vi mener dette er et godt bidrag til å opprettholde denne viktige tradisjonen i Elverum.

Investeringer:

Linje Inv 1: Dette er det aller viktigste punktet i vårt budsjett. Vi har lagt inn rehabilitering av Hanstad skole fase 2 etter opprinnelig tidsplan, altså med oppstart i 2021.

Det er åpenbart at det er behov for rehabilitering på Hanstad. Dette tiltaket er egentlig på overtid allerede, og det er ingen tvil om at Hanstad skole er neste skole vi skal rehabilitere.

Vi har lagt inn en investering på 200 millioner i budsjettet vårt. Vi mener det bør være mulig å få gjort mye for denne summen.

Samtidig ønsker vi at nivået på rehabiliteringen avklares nærmere, og derfor har vi også foreslått og fått tilslutning til at det skal utredes ulike alternativer og nivåer for en slik rehabilitering.

Linje Inv 2: Vi har lagt inn 1 million til investering i ipad til småtrinnet i skolen hvert år i planen, altså totalt 4 mill.

Det er nå flere kommuner rundt oss som satser på 1 til 1 ekning med ipad i grunnskolen. Det er viktig at vi er på høyde med andre kommuner på dette området.

Dette tiltaket er viktig for det pedagogiske opplegget, og for at vi skal kunne heve grunnskolepoengene i Elverum ytterligere.

Vi har hentet tallene fra budsjettdokumentet til rådmannen. I ettertid har rådmannen kommet med informasjon om at dette også har en driftskonsekvens.

Dette er ikke synliggjort i vårt budsjett, men kan eventuelt løses ved å redusere noe på investeringsnivået. Det viktige nå er at vi starter med en slik satsing på ipad i Elverumsskolen.

Linje Inv 3 og 4: Kommunestyret har tidligere vedtatt salg av Melåsberget skole og Bakkebygrenda barnehage. Vi har lagt inn en salgsverdi på 2 mill på hver av disse, noe vi mener er rimelig. Dette gir reduserte finanskostnader.

Linje Inv 5: I budsjettet er det lagt inn at det skal kjøpes kommunale boliger til familiegjenforening for 12 millioner i 2020, og ingenting i resten av økonomiplanperioden.

Vi har skjøvet på halvparten av disse investeringene til 2021. Dette mener vi er forsvarlig, og det gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Linje Inv 6: Det er lagt inn kjøp av anleggsmaskiner for 5,2 millioner i 2020. Vi har skjøvet dette frem til 2021. Dette grepet gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Oppsummering:

Samlet sett har vi i Høyres forslag kr. 1.300.000 på bunnlinja i 2020 og totalt kr. 3.653.000 i fireårsperioden. Dette er altså mindreforbruket, eller det som avsettes til disposisjonsfond.

Oppsummert så mener vi at Høyres budsjettforslag tar realitetene i Elverum inn over seg.

Elevtallet på Kirkeby er nå så lavt at det er riktig med en avvikling av skolen. Først og fremst av hensyn til elevene og deres læringsmiljø.

Hanstad skole har et stort behov for rehabilitering. Det er avgjørende at vi kommer i gang med denne rehabiliteringen som opprinnelig planlagt.

Ellers er det sentralt for oss i Høyre å gjøre Elverum til et mer attraktivt, næringsvennlig og godt sted å bo.

Derfor vil vi etablere Gründerhus, styrke næringsfondet, investere i ipad i grunnskolen og opprettholde støtten til Møteplassen.

Dette er tiltak som kommer innbyggere og næringslivet til gode, og som vil gjøre Elverum mer attraktivt for nye innbyggere.

Vi må skape verdier som kan utvikle velferden i Elverum videre. Vi må også skape gode tjenester for å bli attraktiv for nye innbyggere.

Høyre tar budsjettansvar og vi er spesielt godt fornøyd med at vi har 200 millioner til rehabilitering av Hanstad skole og at vi har flere tiltak for å styrke Elverums attraktivitet og vekstkraft.

Høyres budsjettforslag er et godt og fremtidsrettet alternativ for Elverum.

Takk!


Yngve Sætre 2019

Fylkesordfører!

Jeg vil gratulere alle ansatte, elever og foresatte i den videregående skolen i Hedmark med veldig gode resultater både når det gjelder gjennomføring, og ikke minst på skolebidragsindikatoren.

Dette er åpenbart et resultatet av et bevisst og godt arbeid av mange over tid.

Men til tross for dette har vi fremdeles et stort forbedringspotensial.

En hovedutfordring er de store forskjellene innad i Hedmark fylke. Differansen for gjennomføring på 83,7 % for Tynset til 59,8 % i Stor-Elvdal er altfor stor.

Vi ser også store forskjeller når det gjelder grunnskolepoeng. Fra Rendalen med 44,4 poeng, til Grue som har 38,4.

Vi skal heller ikke slå oss til ro med at vi er på landsgjennomsnittet når det gjelder karakterer. Her må vi ha mål om å heve oss fremover.

Det at vi er best i landet på skolebidragsindikatoren betyr samtidig at det sannsynligvis er på andre områder at vi nå kan gjøre mest for å heve resultatene ytterligere.

Jeg er overbevist om at det aller største potensialet ligger i en kulturendring i samfunnet.

Fremdeles er det slik at skole er for lavt prioritert i samfunnet vårt. Ikke i kroner og ører, men når det gjelder status, bevissthet og tidsbruk.

Vi må få hele samfunnet med på en endring hvor vi setter skolen enda høyere på dagsorden, og vi må i ord og handling fremheve betydningen av skole og lærere.

Fylkessjef Tore Gregersen nevnte i sitt innlegg i forrige uke at den nye rektoren på Tynset hadde fått enormt mange gratulasjonsmeldinger.

Det er nettopp en slik oppmerksomhetskultur rundt skolen vi må bygge i hele fylket og i hele Norge.

Foreldrenes engasjement og rolle er utrolig viktig i en slik kulturendring, og det er verdt å merke seg hva Thomas Nordahl sier om dette:

«Det viktigste foreldre kan gjøre er ikke å hjelpe barnet med leksene, det er å fortelle ungene at skole er viktig. Og det er noe alle foreldre kan gjøre.»

Det er altså ikke avgjørende at foreldrene skjønner annengradslikningen, den kjemiske formelen, eller de tyske glosene. Det som er avgjørende er at de de følger opp, spør, sjekker og viser interesse.

Jeg tror dessuten det er avgjørende å øke statusen til lærerne i samfunnet.

Finland og Sør-Korea er to land som gjør det svært godt på internasjonale skoleundersøkelser, men de har ganske ulike skolesystemer.

Felles for de to landene er likevel at lærerne har svært høy status i samfunnet. Det er dit vi også må komme.

Derfor er det bra det regjeringen har gjort med å stille krav til karakterer for å komme inn på lærerutdanningen, og innføre en femårig mastergrad for å bli lærer.

I tillegg er det avgjørende at vi omtaler og respekterer lærerne som de samfunnsbyggerne de faktisk er.

Neste mål må bli at Innlandet skal bli best i Norge på å skape en kultur for læring. Det vil kunne gi oss den beste skolen i landet.

Fylkesråden sa i sitt innlegg i forrige uke at skole er fylkeskommunens viktigste oppgave.

Jeg er helt enig. Men skal vi komme videre er det ikke nok at fylkeskommunen prioriterer skole som nummer 1, det er hele samfunnet som må sette skole som sin førsteprioritet.

Vi må gjøre skolen til flaggskipet for Innlandet, og det er en dugnad alle må bidra til.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 14, 2019

Spørsmål i fylkestinget 09.12.19 om lyntoget på Elverum stasjon


Yngve Sætre 2019

Fylkesordfører!

Jeg har følgende spørsmål til fylkesrådet:

Vil fylkesrådet ta initiativ til at lyntoget som står hensatt på Elverum stasjon blir tatt vare på for fremtiden?

Bakgrunnen for spørsmålet er det såkalte lyntoget som har stått på Elverum stasjon siden 1994. Dette er det siste eksemplaret som er igjen av typen BM 66, og det er et både tidstypisk og gjenkjennelig tog.

Ifølge wikipedia ble det bygget fire eksemplarer av disse togene i Norge i perioden 1944-1946. Togene representerte i sin tid det aller nyeste innen jernbaneteknologi.

Det siste lyntoget står nå ute på et sidespor i Elverum og forfaller. Det er også utsatt for hærverk, tagging og ubudne gjester.

Tilstanden til lyntoget er et trist syn. Jeg mener at fylkeskommunen bør vurdere å ta en rolle og et initiativ for å bevare det siste eksemplaret av lyntoget for fremtiden.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 11, 2019

Svakt og passivt av posisjonen i Elverum


Rådhuset august 2015 - alvorlig

Budsjettbehandling i formannskapet i november er et årlig høydepunkt. Der skal de ulike partier legge frem sine økonomiske planer for fremtiden. Det har alltid vært en selvfølge at de styrende partier (posisjonen) legger frem sitt budsjettforslag på dette møtet, og dette har gitt grunnlag for en etterfølgende debatt mellom posisjon og opposisjon.

I år overrasket den nye posisjonen (Ap, SV og FrP) med å ikke ha noe eget forslag til budsjettbehandlingen i formannskapet den 20. november. Det er fascinerende hvordan de samme partier i valgkampen for kort tid siden hadde løsningen på det meste i Elverum, mens de nå sier at de «bevisst ventet for å få en total oversikt». Hva de venter på er ikke godt å si da rådmannen har gjort en meget god jobb med å fremskaffe alle relevante fakta og opplysninger i god tid slik at vi politikere kan lage et budsjett.

Å utarbeide sine egne forslag er en kjerneoppgave i lokalpolitikken, og budsjettforslaget er det aller viktigste. Det er helt essensielt å komme med løsninger, følge opp valgløftene og ta debattene. Det er både svakt og passivt at posisjonspartiene ikke evner å komme med et eget forslag i et av årets viktigste møter. Elverum Ap har tidligere med bravur snakket varmt om det de kaller «styringsfart». Å lettvint «hoppe over» budsjettframlegget i formannskapet viser hverken fart eller styring – heller det stikk motsatte.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | desember 10, 2019

Spørsmål til fylkesrådet 09.12.19 om busstopp på Jømna


Rådhuset Storgata august 2015

Fylkesordfører!

Jeg har følgende spørsmål til fylkesrådet:

Vil fylkesrådet ta initiativ til å få buss nummer 105 til å endre ruten slik at den går innom tettstedet Jømna i Elverum kommune?

Bakgrunnen for spørsmålet er at buss 105 som går mellom Elverum og Kongsvinger ikke kjører innom tettstedet Jømna. Dette selv om det blir hevdet at det tar ca. 40 sekunder ekstra for bussen å kjøre innom Jømna.

Et viktig argument for å endre bussruten er at Jømna er et levende bygdesamfunn med mange fastboende og flere bedrifter.

Et eksempel er Jømna Brug som har 47 ansatte. Samfunnet har klare mål om at flere skal reise kollektivt. Da må vi også legge aktivt til rette for at flere faktisk kan gjøre det.

Denne saken har skapt et lokalt engasjement, og saken ble også tatt opp i spørretimen av Per Roar Bredvold for cirka to år siden. Saken er ikke løst, og er derfor fremdeles viktig og aktuell.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | november 27, 2019

Innlegg i kommunestyret 27.11.19 om eldreombud


Yngve Sætre 2019 2

Ordfører!

Vi har hørt om eldrebølgen og at den skal komme i flere tiår. Likevel tror jeg ikke helt vi klarer å ta inn over oss hva dette innebærer.

Det blir betydelig flere eldre. Antall innbyggere over 80 år i Elverum vil doble seg de neste 20 år.

Dette gir åpenbart press på helse- og omsorgstjenester, men samtidig utgjør stadig flere friske eldre også en stor ressurs for samfunnet.

Et annet forhold er at stadig flere bor alene. Ifølge SSB bor 18,9 prosent av innbyggerne i Elverum alene, og andelen er økende.

Blant de som bor alene er det helt sikkert en stor andel eldre. Disse har behov for å tilhøre ulike fellesskap, i organisert eller uorganisert form. Også dette stiller økte krav til oss.

I Elverum er vi heldige som har Møteplassen som svarer på mange av disse utfordringene.

Samtidig tror jeg et kommunalt eldreombud ville hatt en viktig rolle som talsperson, døråpner og ikke minst ha en funksjon for å ivareta interessene til de eldre. Et slikt ombud kunne også ha en rolle som bindeledd og koordinator for de eldre i Elverum. Altså en bredere funksjon enn et tradisjonelt eldreombud.

Møteplassen vil kunne være en viktig base for et slikt ombud, og det er naturlig å samordne et ombud med de eksisterende aktiviteter i Møteplassen.

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av 7 millioner til opprettelse av et nasjonalt eldreombud.

Det er bra, men et slikt ombud blir uansett på overordnet nivå, og vil aldri kunne kjenne lokale forhold og dykke ned problemstillinger i hver enkelt kommune slik et kommunalt eldreombud vil kunne gjøre.

Så ser jeg i Østlendingen at pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland mener vi i Elverum ikke trenger et eget eldreombud.

Det til tross for at antall saker og henvendelser i Elverum har steget markant i det siste, fra 16 henvendelser i fjor til 26 så langt i år.

Jeg synes det er en merkelig holdning fra pasientombudet. Det er litt som om du driver med snømåking og snøen laver ned, men du sier nei takk til hjelp fordi her er det jeg som har erfaringen.

Det ville være mer naturlig å ønske alle bidrag velkommen ettersom behovet åpenbart øker.

Uansett synes jeg ikke det sentrale er hva pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland mener om denne saken.

I stedet for å spørre pasientombudet synes jeg heller vi skal spørre de eldre i Elverum hva de synes.

Vi skal spørre Møteplassen og vi skal spørre eldrerådet. Det er å ta de eldre i Elverum på alvor.

Jeg håper kommunestyret kan være med på å be rådmannen om å utrede dette.

Dersom rådmannen finner ut at det ikke er behov, eller at behovet bør løses på en annen måte enn gjennom et ombud så får vi heller vurdere å legge bort denne ideen.

Men mitt håp er at kommunestyret sier ja til dette slik at vi får belyst av alle sider av saken, og ikke minst får høre hva de eldre i Elverum selv mener om behovet for et eldreombud.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | november 26, 2019

Elverum Høyre vil rehabilitere Hanstad skole nå!


Yngve Sætre 2019

I valgkampen var det stor politisk enighet om at Hanstad skole må rehabiliteres så raskt som mulig. Elverum Høyre har fulgt opp dette i sitt budsjettforslag med 200 millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole med oppstart i 2021.

I formannskapets budsjettbehandling 20. november stemte posisjonspartiene (AP,SV og FrP) for rådmannens forslag som har null – 0 – kroner til rehabilitering av Hanstad. Nesten samtidig leser jeg på facebook at Elverum Ap`s gruppeleder, Ingvar Midthun, snakker varmt om rehabilitering. Dette er i beste fall dobbeltkommunikasjon. Fine ord hjelper lite da Elverum Ap samtidig stemmer for et budsjettforslag uten ei eneste krone til utbedring av Hanstad skole.

Hanstad skole har vært moden for rehabilitering i en årrekke. Skolen er nå i en slik forfatning at den må prioriteres. Høyre holder sine valgløfter. Vi har penger i vårt budsjett til å starte rehabilitering av Hanstad skole i 2021.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | november 20, 2019

Budsjettpresentasjon i formannskapet 20.11.19


Yngve Sætre 2019

Ordfører!

Først vil jeg si at rådmannen har gjort en god jobb med budsjett- og økonomiplan. Rådmannens forslag utnytter ressursene godt og det gir et godt grunnlag for politisk jobbing.

Det er ingen tvil om at økonomien er krevende, men likevel er det et visst handlingsrom i budsjettet og det har vi i Høyre vært bevisste på å utnytte.

Høyres budsjettforslag tar utgangspunkt i rådmannens budsjett, men vi har en rekke endringer som vi mener både styrker og endrer budsjettet på viktige områder. Jeg vil nå gå igjennom endringene og tiltakene vi har gjort:

Inntekter:

I 1: Vi justerer brukerbetalingene i henhold til SSB sin forventede økning i konsumprisindeks. Dette gir en økning i inntekter i 2021, 2022 og 2023.

Brukerbetalingene var opprinnelig lagt inn «flatt» uten økning i økonomiplanen. Det er ikke urimelig å øke dette i henhold til KPI da både lønninger og øvrige priser i samfunnet også vil øke i samme takt.

I 2: Dette er en teknisk justering da vi får et ganske bra overskudd i 2021, samtidig som vi går i minus i 2023. Vi tar derfor tre millioner av overskuddet i 2021 og «sparer» dette til 2023.

Utgifter:

U 1: Vi vil avvikle Kirkeby oppvekstsenter fra og med skoleåret 2020/2021, noe som gjør at det blir halvårsvirkning på dette i 2020. Vi har brukt tallene vi fikk fra rådmannen før tjenestegjennomgangen i juni år.

Elevtallet på Kirkeby er nå 31, og prognosen for skoleåret 2020/2021 er 33. Forrige skoleår var tallet 39. Dette betyr at elevnedgangen på Kirkeby fortsetter.

Det Høyre sa i valgkampen var at vi skulle vurdere Kirkeby sin fremtid hvis elevtallet gikk ytterligere ned. Nå er det gått ned ganske betydelig, og utsiktene for neste skoleår er også et lavt elevtall.

Vi har diskutert dette grundig i Høyres gruppe og har kommet frem til at avvikling nå er riktig. Dette handler vel så mye om det pedagogiske opplegget som om økonomi.

Vi er bekymret for at læringsmiljøet blir lite med så få elever og lærere.

I tillegg til at vi nå legger inn en avvikling i budsjettet må det selvsagt også settes i gang en prosess slik at alle lover, regler og prosedyrer blir fulgt for avviklingen.

U 2: Vi opprettholder tilskuddet til Møteplassen. Møteplassen er viktig for de eldre i Elverum, og med stadig flere eldre fremover blir Møteplassen trolig enda viktigere.

Høyre ønsker også å utrede muligheten for å opprette et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Da blir det et veldig feil signal å kutte i tilskuddet med 1/3, slik rådmannen har foreslått.

U 3: Vi vil bevilge kr. 200.000 årlig til å opprette og drifte et Gründerhus. Elverum Vekst bør få ansvaret for å drifte dette, og det bør organiseres i nær tilknytning til Elverum Vekst sine aktiviteter.

Vi mener et Gründerhus er viktig for å stimulere til mer entreprenørskap og mer samarbeid mellom gründere som vil satse og skape arbeidsplasser i Elverum.

U 4: Vi vil styrke næringsfondet med kr. 100.000 årlig. Dette er midler som skal gå direkte til prosjekter i næringslivet, og det vil være en stor fordel å ha litt ekstra penger på dette fondet når Elverum Vekst kommer i gang med sitt viktige arbeid for større attraktivitet og mer aktivitet på næringsområdet.

U 5: Dette er motposten til I 2 som jeg har forklart tidligere.

Investeringer

Inv 1: Vi har lagt inn rehabilitering av Hanstad skole fase 2 etter opprinnelig tidsplan, altså med oppstart i 2021. Det er åpenbart at det er behov for rehabilitering på Hanstad, og vi mener at denne skolen har ventet lenge nok.

Dette tiltaket er egentlig på overtid allerede. Det er ingen tvil om at Hanstad skole er neste skole som skal rehabiliteres.

I juni vedtok vi å be rådmannen utrede hvor mye man kunne få for henholdvis 100, 150 og 200 millioner. Rådmannen har så langt ikke kommet med noe svar på denne bestillingen, men vi forventer at dette kommer raskt.

Vi har lagt inn en investering på 200 millioner i budsjettet vårt. Vi mener det bør være mulig å få en god rehabilitering av Hanstad for denne summen.

Inv 2: Vi har lagt inn 1 million til investering i ipad til småtrinnet i skolen hvert år i planen, altså totalt 4 mill.

Det er nå flere kommuner rundt oss som satser på 1 til 1 dekning med ipad i grunnskolen. Det er viktig at vi er på høyde med andre kommuner på dette området.

Skolesjefen understreker også viktigheten av dette i en artikkel i Østlendingen 15.11.19. Dette tiltaket er viktig for det pedagogiske opplegget, og for at vi skal kunne heve grunnskolepoengene i Elverum ytterligere.

Inv 3: Kommunestyret har tidligere vedtatt salg av Melåsberget skole. I Østlendingens artikkel nylig ble det antydet en salgssum på 1,65 millioner kroner. Vi har lagt inn en salgsverdi på 2 mill, noe som ikke bør være urimelig.

Inv 4: Kommunestyret har også vedtatt salg av Bakkebygrenda barnehage. Vi har lagt inn en salgssum på 2 millioner også her.

Inv 5: I budsjettet er det lagt inn at det skal kjøpes kommunale boliger til familiegjenforening for 12 millioner i 2020, og ingenting i resten av økonomiplanperioden. Vi har skjøvet på halvparten av disse investeringene til 2021. Dette mener vi er forsvarlig. Det gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Inv 6: Det er lagt inn kjøp av anleggsmaskiner for 5,2 millioner i 2020. Vi har skjøvet dette frem til 2021. Å skyve på dette gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Sum avsetning til disposisjonsfond:

Samlet sett har vi i Høyres forslag kr. 4.173.000 på bunnlinja over fire år. Dette er altså mindreforbruket, eller det som avsettes til disposisjonsfond.

Dette er nesten på samme nivå som det rådmannen har i sitt budsjettforslag. For å være eksakt så gir rådmannens forslag kr. 5.771.000 på fond i fireårsperioden.

Men det er verdt å merke seg at for 2020 så gir Høyres forslag 990.000 kroner mer til avsetning på fond enn rådmannens budsjett.

Med Høyres budsjettforslag får vi altså en noe større buffer mot uforutsette utgifter i 2020, noe som er positivt.

Oppsummert

Høyres budsjettforslag tar realitetene i Elverum inn over seg. Elevtallet på Kirkeby er nå så lavt at det er riktig med en avvikling av skolen. Dette er riktig først og fremst av hensyn til elevene og deres læringsmiljø.

Hanstad skole har et stort behov for rehabilitering. Det er avgjørende at vi kommer i gang med denne rehabiliteringen som opprinnelig planlagt. Vi kan ikke vente lenger.

Ellers er det sentralt for oss i Høyre å gjøre Elverum til et mer attraktivt, næringsvennlig og godt sted å bo. Derfor vil vi etablere Gründerhus, styrke næringsfondet, investere i ipad i grunnskolen og opprettholde støtten til Møteplassen.

Dette er tiltak som kommer innbyggere og næringslivet til gode, og som vil gjøre Elverum mer attraktivt for nye innbyggere.

Vi må skape verdier som kan utvikle velferden i Elverum videre. Vi må også skape gode tjenester for å bli attraktiv for nye innbyggere.

Høyre tar budsjettansvar og vi er spesielt godt fornøyd med at vi har penger til rehabilitering av Hanstad skole og at vi har flere tiltak for å styrke Elverums attraktivitet og vekstkraft. Det gjør oss bedre rustet for fremtiden.

Høyres budsjettforslag er et godt og fremtidsrettet alternativ for Elverum.

Takk!

Older Posts »

Kategorier