Publisert av: Yngve Sætre | august 22, 2019

Elverum Høyre vil styrke Østerdalen Garnison


Yngve Sætre 2019 2

Hedmark og Oppland har gjennom historien hatt stor betydning for Norges forsvar. Kamphandlingene i 1940 viste dette med all tydelighet. Min påstand er at Innlandet, og spesielt Østerdalen Garnison, har vært og fremdeles er svært viktig for Norges forsvar.

I dag er Østerdalen Garnison, med Terningmoen på Elverum, Rena leir og Regionfelt Østlandet et kjerneområde for utdanning og utvikling av Hæren, Heimevernet og spesialstyrkene. Her er spisskompetansen og de beste skyte og øvingsfeltene for disse virksomhetene.

Østerdalen Garnison er strategisk viktig for kvaliteten på forsvaret av Norge. I fremtiden bør Østerdalen Garnison utvikles sterkere for å ta en enda viktigere rolle i Norges forsvar. Både økonomiske og forsvarsmessige grunner taler for det.

Norges forsvar er basert på allierte forsterkninger. Havnekapasiteten rundt Oslofjorden er avgjørende for mottak av allierte styrker. Rv3, E6, Dovrebanen, Rørosbanen og andre parallelle syd-nord akser er strategisk avgjørende. Østerdalen Garnison blir et viktig knutepunkt og treningsområde for allierte styrker på vei nordover. Dette gjelder både i en krisesituasjon og i regelmessig trening og øving.

Høsten 2018 var Norge vertskap for Trident Juncture – en av NATO`s største øvelser siden murens fall. Trident Juncture ble en svært vellykket øvelse, spesielt for landstyrkene. Østerdalen Garnison var avgjørende for gjennomføringen av øvelsen. De gode erfaringene med Trident Juncture er av stor betydning. Det er svært viktig at Norges evne til å gjennomføre slike oppgaver blir oppfattet som gode og troverdige av våre allierte. Dette er en forutsetning for NATO- landenes vilje til å komme oss til unnsetning i en reell situasjon.

Som en del av Trident Juncture ble det på Rødsmoen ved Rena etablert en midlertidig leir for over 5000 allierte soldater til en kostnad på om lag 100 millioner kroner. Strøm, fiber, vann og avløp og grunnforsterkningene blir liggende. Det vil gjøre at området på tre ukers varsel kan ta imot 10 000 soldater, og Norge blir enda bedre egnet for nye allierte øvelser. For å øke den fremtidige øvingskapasiteten i Østerdalen Garnison er en prosess med å bygge standplass for 40 km artilleri skyting i Østre Elverum allerede igangsatt.

Kompetanse er avgjørende for vår forsvarsevne. Det operative forsvaret blir ikke bedre enn den utdanningen og treningen det får. I Østerdalen Garnison finnes de beste trenings- og øvingsfasiliteter for landstyrker i Norge. I den nye langtidsplanen må Østerdalen Garnison styrkes videre. Norge må bygge videre på den strategisk viktige betydningen og spisskompetansen i Rena Leir, Terningmoen og Regionfelt Østlandet.

Elverum Høyre vil befeste Elverums posisjon som forsvarsby gjennom en langsiktig satsing fra kommunens side. Elverum Høyre vil, sammen med våre nabokommuner, arbeide for økt forsvarsvirksomhet i vår region og mer aktivitet på Terningmoen. Vi vil opprettholde ordningen med forsvarskoordinator. Vi vil også arbeide for at Norge skal komme opp på 2% målet i 2024, og vi støtter opp om ambisjonen om en fremtidig Brigade – Sør i Østerdalen Garnison.

Statens viktigste oppgave er å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet. Et sterkt forsvar og forpliktende alliansesamarbeid er en forutsetning for et fritt, trygt og selvstendig Norge.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Reklamer
Publisert av: Yngve Sætre | august 7, 2019

Erna går for øst – en gavepakke for Elverum


Yngve Sætre 2019

I Hamar Arbeiderblad 29. juni sier statsminister Erna Solberg at regjeringen vil ha den østlige jernbanetraseen gjennom Hamar, og at alt ligger til rette for at det tilslutt blir resultatet. Det er bra for Hamar, men det er også veldig bra for Sør – Østerdalen og Elverum. Det innebærer at det kan etableres direkte togforbindelse mellom Elverum og Oslo uten togbytte på Hamar. Reisetiden mellom Elverum og Oslo vil dermed kunne reduseres fra dagens to timer til litt over en time.

Erna sitt tydelige standpunkt i denne saken viser at hun lytter til lokalbefolkningen og tar hensyn til lokalt selvstyre. Det er et kjennetegn på god Høyrepolitikk. Hvordan denne saken hadde endt med en annen regjering er uvisst, men mye tyder på at det kunne blitt besluttet vestlig trase. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har gått inn for vest og Hamar Ap støttet først vest, mens de nå ikke har noen mening om saken. Det i seg selv er ganske underlig.

Det er bra for Hamar og Elverum at vi har en regjering og en statsminister som tar lokaldemokratiet på alvor. Den østlige traseen vil kunne åpne enorme muligheter for Elverum og gjøre dagpendling til Oslo til et reelt alternativ for innbyggerne. Østlig trase er i realiteten en gavepakke for Elverum og Sør – Østerdalen.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | august 6, 2019

Regjeringen gjør det lettere å følge bildrømmen


Lincoln 2013

Frem til nå er det bare biler eldre enn 30 år som har vært fritatt for engangsavgift, men fra 1. juli gjelder det også for biler som er over 20 år. Dette er en gavepakke til alle bilentusiaster. Tidligere har engangsavgiften ofte satt en stopper for å importere drømmebilen, men nå blir det en etterlengtet endring på det.

Det er lite sannsynlig at bilene som importeres som følge av denne endringen blir bruksbiler. Dette er hobbybiler som brukes i begrenset omfang på sommerstid og som derfor ikke utgjør noen klimatrussel.

Bilkultur opptar mange, og sunn bilinteresse gir mange ungdommer et nettverk og gode holdninger til trafikk. Med dette vedtaket har regjeringen nok engang bevist at de er den beste regjeringen for bilinteresserte noensinne. Denne regjeringen tar vanlige folks interesser på alvor og gjør det lettere å følge sine drømmer – også når det gjelder bil.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | august 2, 2019

Elverum Høyre vil gi muligheter for jobbskaping


Yngve Sætre 2019

I første kvartal 2019 ble det etablert hele 53 nye foretak i Elverum. Dette er det beste tallet siden 1. kvartal 2016. Det er også bedre enn sammenlignbare kommuner som Kongsvinger og Stange.

Dette viser at det gror godt i næringslivet i Elverum. De borgerlige partiers satsing på å tilrettelegge for mer næringsareal og være en næringsvennlig kommune gir resultater.

I neste kommunestyreperiode vil Høyre gi næringslivet enda bedre vilkår. Vi vil etablere et Gründerhus, styrke kommunens næringsfond og skape flere møteplasser mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter. På den måten vil vi legge til rette for å skape flere arbeidsplasser, noe som er grunnlaget for vår lokale velferd.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 28, 2019

Elverum har lave kommunale avgifter


Yngve Sætre 2019 2

Øivind Malones har et langt innlegg om eiendomsskatt i Østlendingen 17. juli. Eiendomsskatt har sine negative sider, men jeg mener likevel det er viktig å se eiendomsskatten som en del av de totale kommunale avgiftene.

En fersk oversikt basert på KOSTRA tall viser at for en gjennomsnittsbolig i Elverum er de samlede kommunale avgiftene 16 861 kroner årlig. Det er femte lavest i Hedmark og lavere enn sammenlignbare kommuner som Hamar, Stange og Ringsaker, hvor en gjennomsnittsbolig må betale over 21 000 kroner årlig i kommunale avgifter. Dyrest i Hedmark er Engerdal med 24 368 kroner årlig.

Elverum Høyre har et langsiktig mål om å redusere eiendomsskatten. Likevel må vi erkjenne at det er de samlede kommunale avgiftene som er avgjørende for en husstands økonomi. Elverum har relativt sett lave kommunale avgifter, noe som er gunstig for innbyggerne.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 25, 2019

Politikergodtgjørelsene skal kuttes


Yngve Sætre 2019

Terje Uthus, Elverum Ap, påstår i et leserinnlegg 16. juli at varaordfører Arnfinn Uthus kommer med valgflesk når han vil redusere politikergodtgjøringene i Elverum kommune. Innlegget fra Terje Uthus er merkelig, og angrepet på varaordføreren er urimelig.

Varaordføreren og de borgerlige partiene har fått gjennomslag for å redusere politikergodtgjørelsene. Dette vil berøre en rekke politiske verv, ikke bare varaordførerstillingen. Bakgrunnen er kommunens økonomiske situasjon. Som politikere må vi også ta vår tørn når kommunen sliter økonomisk. Terje Uthus sin kritikk av dette faller på sin egen urimelighet. Dette kuttet er ikke noe vi har lovet for neste kommunestyreperiode. Det er allerede vedtatt som et kutt av det borgerlige flertallet, og har derfor ingenting med valgflesk å gjøre.

En annen raritet ved innlegget til Terje Uthus er at hans partikollega Jørn Øversveen i samme utgave av Østlendingen sier at Elverum Ap støtter å kutte i politikergodtgjørelser. Likevel stemte Elverum Ap imot forslaget da det ble behandlet i kommunestyret i juni. Elverum Ap er tydeligvis ikke enig med seg selv, og for velgerne må det være vanskelig å skjønne hva Ap egentlig mener. Borgerlig side er derimot helt tydelige: Politikergodtgjørelsene skal kuttes av hensyn til kommunens økonomiske situasjon.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 18, 2019

Ringveg er best for miljøet


Rådhuset Storgata august 2015

I et innlegg i Østlendingen 16. juli kommer Sigmund Solhaug med en rekke synspunkter på en fremtidig omkjøringsveg/ringveg forbi Elverum. Det vil bli for omfattende å kommentere alt, men noe bør belyses.

For det første er det viktig å huske på at alternativet til en ringveg er Arbeiderpartiets forslag om en ny bru ved Glomdalsmuseet (alternativ 2). Statens vegvesen sin konsekvensutredning fra 2016 viser tydelig at dette er det dårligste alternativet både når det gjelder støy og luftforurensning i sentrum. Jeg mener det er et klart mål å redusere forurensningen i sentrum og en nordre ringveg vil åpenbart bidra til det.

Jeg deler ikke Solhaug sin bekymring om at det vil ta lang tid å realisere en ringveg. Alternativet er som sagt at all trafikk blir gående gjennom sentrum for «evig og alltid», og at kryssing av Glomma trolig blir bompengebelagt. Da er det bedre å bruke tiden som trengs og arbeide for en fremtidsrettet og god løsning, selv om den ligger lenger frem i tid.

Ellers er jeg enig med Solhaug i at Erik Hanstad sitt forslag om å legge Solørvegen (Rv 2) i en kulvert mellom sentrum og Glomma er en meget god ide. Det vil gjøre det mulig å utvikle den flotte elvebredden og åpne byen mot elva. Elverum Høyre har programfestet at vi vil arbeide for en slik løsning.

For Elverum Høyre er nordre ringveg en viktig sak i den neste fireårsperioden. Vi vil gjøre det vi kan for å få den inn i Nasjonal transportplan (NTP) ved neste rullering. Det vil være bra for Elverum, Trysil og hele regionen. Det vil også være best for miljøet.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 15, 2019

Elverum Høyre holder sine bussløfter!


Rådhuset Storgata august 2015

Magnus Stenseth, Elverum Ap, skriver i et innlegg i Østlendingen 9. juli at jeg og Elverum Høyre ikke har gjort noe for å styrke busstilbudet i Elverum de siste åtte år. Jeg har gleden av å informere Stenseth om at han tar feil.

Elverum Høyre hadde i sitt program for perioden 2011-2015 at vi skulle arbeide for direktebusser mellom Elverum og Hamar. Vi hadde dette også i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partier i Elverum for den samme perioden. Vi arbeidet for direktebusser gjennom leserbrev og påvirkning, og i møter med relevante aktører, blant annet Hamar kommune og Stortingets transport – og kommunikasjonskomite.

Vår påvirkning bidro til at fylkesrådet, som opprinnelig ville satse på tog, snudde i sitt syn på direktebusser i 2012. I dag går direktebussene mellom Hamar og Elverum med den største selvfølge og er et godt tilbud til de reisende.

I januar 2013 tok Elverum Høyre sammen med de borgerlige partiene initiativ til etablering av et venterom ved bussholdeplassen på torget. Dette fikk vi enstemmig tilslutning til i formannskapet. Vi har også vært opptatt av å forbedre det øvrige busstilbudet i Elverum. Politisk ledelse med Erik Hanstad i spissen har hele tiden hatt et godt samarbeid med Hedmark Trafikk, og vi har jevnlig fremmet våre synspunkter i møter med disse. Dette inkluderer også ønsket om en busstrase fra Hanstad til Mastmoen.

I den kommende kommunestyreperioden vil Elverum Høyre sette sterkere fokus på bybussene i Elverum. Vi mener avgangene bør bli flere og bussene må gå lenger utover kvelden slik at de gir et bedre tilbud til de reisende. Vi kommer til å arbeide for å nå disse målene gjennom de virkemidlene vi bruker i politikken når vi selv ikke sitter på beslutningsmyndigheten: Vi påvirker, fremmer saker, peker på muligheter og har dialog.

Jeg tror vi går en kjedelig og ganske meningsløs valgkamp i møte dersom politiske målsetninger for de neste fire år blir avfeid som «valgflesk», slik både Magnus Stenseth og Anne Karin Torp Adolfsen har prøvd seg på i det siste. Å ha målsetninger om endring og forbedring er tross alt selve kjernen i politisk virksomhet. Kritikken blir enda mer feilslått siden Elverum Høyres tidligere målsetninger på dette området i det alt vesentligste er innfridd. Elverum Høyre holder sine løfter, og det kommer vi til å fortsette med.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 11, 2019

Elverum bør bli et senter for klimatiltak i skog


Yngve Sætre 2019

Innholdet av C02 i atmosfæren øker hvert år, og er nå 46 prosent høyere enn det var i førindustriell tid i 1750. Den globale gjennomsnittstemperaturen er 1,05 grader over førindustriell tid. Isen i Arktis er 35 prosent under normalen for årene 1979 til 1988, og havnivået har steget med vel 20 cm siden starten av det forrige århundret. I 2017 flyktet 18 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. Det er flere enn de som flykter på grunn av krig og konflikt i verden.

Kommunestyret vedtok 19. juni at Elverum skal erklære miljø – og klimakrise. Dette etter forslag fra MDG, SV og Venstre. Jeg synes det er bra at disse partiene setter klima på dagsorden, men et slikt vedtak er bare å sette nye ord på harde realiteter. Faktum er at vi har en global klimakrise allerede i dag. Klimaet trenger resolutt handling, ikke flere ord. I Elverum kan vi bidra mest på det vi kan best, nemlig skog. Jeg mener Elverum bør ta en ledende nasjonal rolle innenfor klimatiltak i skog.

Det fremste vi kan gjøre lokalt i Elverum er å arbeide for å binde mer karbon i skogene våre. Skogen i Elverum binder over tre ganger så mye CO2 som våre utslipp. Hvis vi klarer å øke bindingen i skog tilbake til nivået vi hadde i 2010 vil det utgjøre syv ganger så mye for klimaet som hvis vi kutter utslippene våre med 50 %. Det blir som om du skal klippe plenen din og har valget mellom å bruke gressklipper eller saks. Selvsagt må vi bruke det virkemiddelet som har størst effekt for å redde klimaet.

Det er ikke bare jeg og Elverum Høyre som har tro på skogen som klimaløsning. Skogstrategien begynner nå å vinne frem over hele verden. FNs klimapanel har slått fast at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive tiltakene som finnes. En ny rapport fra sveitsiske forskere sier at skogplanting er den overlegent beste klimaløsningen vi har. Det har potensial til å fjerne hele 2/3 av de menneskeskapte utslippene. Nøkkelen er planting på nye arealer, noe som har stort potensial på verdensbasis, også i Europa og i Norge.

Jeg mener Norge bør ta en ledende rolle i en verdensomspennende kampanje for klimatiltak i skog. Det er avgjørende at kunnskapen og bevisstheten om skogens klimaeffekt økes både nasjonalt og globalt. Elverum bør som Norges skoghovedstad bli en drivkraft i det nasjonale arbeidet. Jeg mener det bør etableres et nasjonalt senter for klimatiltak i skog i Elverum. Vi har skogressursene, kompetansen og aktørene som et slikt senter trenger.

Et nasjonalt senter bør arbeide med forskning, utvikling, utprøving, kunnskapsformidling og bevisstgjøring av klimatiltak i skog. Vi har en stor kommuneskog, og denne kan brukes som testområde og til feltarbeid. Senteret bør selvsagt kobles opp mot de sterke skogkompetansemiljøene vi har i Elverum, som Norsk Skogmuseum og Glommen.

Et slikt senter må i første omgang planlegges og forankres sterkt lokalt. Det må i neste omgang arbeides opp mot nasjonale myndigheter med tanke på finansiering. Det bør være et mål å ha på plass et senter i løpet av den neste fireårsperioden. Klimaet har ingen tid å miste.

Klimakrisen er vår tids store utfordring. Det er åpenbart at den krever betydelige tiltak både lokalt og globalt. Vi må alle bidra til å kutte utslipp. I Elverum har vi kompetanse på det som nå trer frem som den beste løsningen: Klimatiltak i skog. Elverum kan få en sentral rolle hvis vi griper mulighetene nå.

Den tidligere svenske statsministeren Göran Persson er en stor tilhenger av skog som løsning på klimakrisen. Han ber folk tenke over et spørsmål du risikerer å få fra dine barnebarn når kloden om noen tiår er på veg mot overoppheting: «Hvorfor gjorde du ikke noe, bestefar?»

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juni 25, 2019

Innlegg i kommunestyret 19.06.19 om tjenestegjennomgang


Yngve Sætre 2019 3

Ordfører!

Elverum kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og vi må gjøre endringer for å få økonomien i balanse. Alle må bidra. Alle sektorer og tjenesteområder må være innstilt på å løfte i flokk og bidra til å komme over denne kneika.

For jeg mener det er en økonomisk motbakke vi snakker om som flater ut den dagen befolkningsutviklingen igjen skyter fart og vi er ferdig med våre store investeringer.

Samtidig vet vi at det på lang sikt venter omstillinger for hele økonomien i Norge grunnet lavere oljeinntekter og flere eldre. Vi må derfor planlegge på både kort og lang sikt.

Undertegnede og fungerende ordfører Arnfinn Uthus har jobbet tett sammen etter at forslaget vi fremmet på borgerlig side fikk hard medfart i formannskapet forrige onsdag.

Ja, vi er ærlige på at forslaget hadde sine svakheter. Samtidig tror jeg alle må erkjenne at dette var det eneste forslaget som ble lagt på bordet fra politisk hold den dagen.

Det vi la frem var det eneste alternativet til rådmannens innstilling.

Etter møtet i formannskapsmøtet har vi justert forslaget vårt betydelig. Vi har hatt god dialog med rådmannen rundt flere elementer i forlaget, selv om jeg må understreke at dette er et politisk forslag som vi selvsagt står til ansvar for selv.

Jeg vil også understreke at forslaget vårt ikke er den endelige løsningen på den økonomiske motbakken til Elverum kommune, men det er et betydelig skritt i riktig retning. Som vi har sagt tidligere kommer vi også til å jobbe videre med kuttforslag i månedene som kommer.

Så til det konkrete forslaget vårt som dere har fått utdelt.

Siden behandlingen i formannskapet har vi tatt ut det som gjaldt videre utredninger fra rådmannens side angående kuttforslag og det som gjelder rehabilitering av Hanstad skole.

Vi ser nå at utredningsforlaget hadde for kort frist. Forslaget rundt Hanstad mener vi fremdeles er godt og helt nødvendig, men det hører ikke naturlig hjemme i denne saken om tjenestegjennomgang.

I punkt 1 i vedtaket vårt tar vi ut skolene i øst, avgiftsparkering, møteplassen og Festspillene fra kuttlista.

Vi mener det nå er viktig å skape ro rundt skolene i øst. Når det gjelder avgiftsparkering så er vi på borgerlig side klart imot dette, og det har vi vært i lang tid. Det er derfor viktig for oss at dette forslaget avslutter diskusjonen om avgiftsparkering i sentrum.

Kuttforslagene rundt Møteplassen og Festspillene anser vi for å være de som smerter aller mest på kuttlista til kultur og vi tar derfor ut disse.

Møteplassen er viktig for veldig mange mennesker, og noe vi bør være veldig stolte av i Elverum. Festspillene er vårt fremste kulturarrangement. Møteplassen og Festspillene vil vi ikke sette i spill på noen som helst måte.

Inndekningsforslagene er som følger i punkt 2 i vedtaket:

Vi reduseres vedlikeholdet av formålsbygg til samme nivå som Kostragruppe 13 og landet for øvrig. Vi har da brukt KOSTRA tall for 2018. Dette gir oss 1,5 millioner i 2020 og 2021.

Selvsagt skal vi vedlikeholde våre bygg på en forsvarlig måte, men vi mener det er forsvarlig å ligge på nivå med resten av Norge.

Fra regnskapet til kommuneskogen nylig vet vi at det ble avsatt 1,5 million til egenkapital. En million av dette tar vi som utbytte i 2020.

Videre så reduseres politikergodtgjøringen med kr. 200.000 hvert år. Dette er i tillegg til de kuttene som rådmannen har i sin kuttliste. Kuttet blir da totalt sett tilsvarende en reduksjon av ordføreres lønn med 10%. En slik reduksjon vil også gi en følgeeffekt for alle andre verv som er knyttet opp mot ordførers lønn.

Vi tar også økt utbytte fra Elverum Energi på en halv million i 2021. Vi er klar over at Elverum Energi ikke er noen utømmelig kilde til penger, men en slik økning mener vi er forsvarlig, spesielt siden vi legger det inn i 2021 og dermed gir selskapet tid til å forberede seg på det økte utbyttet.

Så utsetter vi investeringer i gatelys, treningspark og kjøp av biler. Som jeg sa innledningsvis må alle bidra. Å utsette investeringer på 6,6 millioner mener vi er forsvarlig.

For å gi et bilde på det så diskuteres det nå full investeringsstopp i Trysil. Det er betydelig mer drastisk enn det vi snakker om her. Utsettelsen vi her foreslår på ett år mener vi gir en innsparing på kr. 659.000.

Så har vi en innsparing knyttet til felles drift på Kirkeby og Sørskogbygda skoler på kr. 240.000 årlig. Dette skal ikke gå ut over det pedagogiske tilbudet, men dette er en endring i organisering som gir en innsparingseffekt ved å se stillingsressursene på de to skolene i sammenheng.

Det neste punktet vårt gjelder brukerbetalinger. Det er viktig å understreke at dette ikke gjelder brukerbetalinger som er lovbestemt, men det gjelder øvrige brukerbetalinger som økes i henhold til forventet konsumprisindeks.

Altså at prisen følger den øvrige prisutviklingen i samfunnet. På den måten er det en økning i kroner og øre, men ikke sett i sammenheng med prisutviklingen ellers i samfunnet.

Så til sist har vi lagt inn økt eiendomsskatt. Det er imidlertid viktig å presisere at dette for boliger ikke er noen økning i eiendomsskatt. Dette fordi reduksjonsfaktoren øker fra 15 til 30 % i 2020.

Endringen vi gjør med eiendomsskatten betyr at skattenivået for boliger holdes på det samme nivået som i år. Dette kan vi gjøre fordi vi la inn en liten skattelette da vi lagde fjorårets økonomiplan som vi nå reverserer.

I sum gir dette 12,5 millioner i inndekning 2020 og 14,9 millioner i 2021. Vi har da fire millioner mer i inndekning for 2020 enn rådmannen, og for 2021 er vi på om lag samme nivå.

Til sist i vedtaket beholder vi bestillingen til rådmannen om en utregning av innsparingseffekten ved innkjøpsstopp og ansettelsesstopp.

Vi poengterer også at videre arbeid med kuttlista skal gjøres i tett dialog mellom politisk ledelse og rådmann.

Så vil jeg si til slutt. Vi er ikke ferdig med denne prosessen. Vi er åpne for at forslagene kan og bør justeres fremover mot den endelige budsjettvedtaket i desember, og det kan skje i begge retninger.

På noen områder har vi kanskje tatt i for mye, på andre områder kanskje for lite. Jeg vil fremdeles hevde at vi har hatt lite tid til disposisjon, og vi skal som sagt jobbe videre.

Vi som har jobbet med dette vet i hvert fall at vi har lagt ned ærlig stykke arbeid innenfor et komplisert område.

Til slutt er det viktig for meg å rette en stor takk til fungerende ordfører for svært godt samarbeid om dette forslaget.

Dette står vi sammen om, og dette håper vi at kommunestyret kan slutte seg til.

Takk!

Older Posts »

Kategorier