Publisert av: Yngve Sætre | mai 25, 2022

Innlegg i kommunestyret 28.04.22 om sykehussaken


Ordfører!

Siden sykehuset i Elverum ble etablert i 1925 har det vært mer eller mindre kontinuerlig sykehuskamp i Hedmark og senere i Innlandet.

Det har vært strid om funksjonsfordeling, innhold og struktur. Argumenter og sakskompleks har endret seg hele tiden. Hvis vi skal prøve å vinne dagens sykehuskamp med gårsdagens løsninger er vi dømt til å tape.

For å hoppe inn i dagens situasjon så er det nettopp det som er i ferd med å skje med nullpluss alternativet. Nullpluss er gårsdagens løsning. Både for Innlandet og for Elverum.

For Innlandet er dette gårsdagens løsning fordi den ikke er bærekraftig. Jeg har til gode å se det regnestykket som viser at det er mulig å opprettholde alle sykehus i Innlandet og i tillegg bygge et erstatningssykehus på Hamar til godt over fire milliarder kroner.

Til sammenligning så er det estimert fra faglig hold at Mjøssykehuset vil gi Sykehuset Innlandet en driftsgevinst på 375 millioner kroner årlig.

For Elverum og Østerdalen har nullpluss blitt en farlig og uklok blindveg. Det er også viktig å være klar over at nullpluss har endret seg betydelig siden vi først gikk inn for dette.

Det er nå et premiss at det skal bygges et erstatningssykehus på Hamar. Et nytt sykehus på Hamar kombinert med de økonomiske utfordringene kommer høyst sannsynlig til å ramme Elverum sykehus.

Økonomien i dagens struktur uten de 375 milllionene i driftsgevinst blir krevende. Det sier seg selv at det nærmeste sykehuset til det nye sykehuset da står laglig til for hugg.

Allerede i dag er det et press for å flytte funksjoner fra Elverum til Hamar, og med et nytt sykehus vil det presset bli mye større.

På bakgrunn av dette er det nærmest uforståelig for meg og Høyre at de andre partiene i Elverum fremdeles støtter nullpluss.

Intensjonen var god, men det hjelper ikke når forutsetningene for dette alternativet har endret seg radikalt. Da må vi ta den nye situasjonen inn over oss.

Hovedsykehusmodellen vil på den annen side gi den nødvendige samlingen av sykehusfunksjoner i Innlandet som fagfolk har etterlyst over lang tid.

For Elverum og Østerdalen er hovedsykehusmodellen også det klart sikreste og beste alternativet.

I dette alternativet vil Elverum få et elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi, skadepoliklinikk, samhandlingsarena, ny luftambulanse og utredning av flere indremedisinske akuttfunksjoner. I alt dette ligger det store muligheter.

Til sammenlikning vil Elverum i nullpluss trolig få akutt indremedisin og elektive funksjoner. Men her ligger det stor usikkerhet da Helse Sør-Øst vil vente med å spikre endelig funksjonsfordeling.

Jeg tror neppe de vil vente fordi de vil legge mer til Elverum, heller det motsatte. Det som uansett fremstår som sikkert er at nullpluss ikke vil gi et fullverdig akuttsykehus i Elverum. Det vil havne i det nye erstatningssykehuset på Hamar.

Jeg må si at jeg deler drømmen som mange har om et fullverdig akuttsykehus i Elverum, selv om jeg tror dette nå er veldig langt frem. Det må i tilfelle skje et lite politisk under.

Men for å få til det er det også helt klart hovedsykehusmodellen som er løsningen, og ikke nullpluss.

Ordfører! Sykehussaken handler ikke bare om sykehus, men også om geopolitikk, realpolitikk og økonomi. Når vi skal ta standpunkt må vi se hele dette bildet.

Så er jeg sikker på at alle i kommunestyret, uansett standpunkt, vil det beste for Elverum sykehus.

Men vi kan ikke låse oss fast til gårsdagens løsninger og nekte å forholde oss til behovet for endring og fornyelse.

Vi må akseptere at sykehusstrukturen i Innlandet må endres og samtidig arbeide for Elverum og vår region.

Da er det ikke tvil om hva som er best.

Vi må snarest mulig skrinlegge nullpluss, og i stedet jobbe aktivt for en hovedsykehusmodell som sikrer flest mulig funksjoner til Elverum.

Takk!


Ordfører!

Jeg har følgende spørsmål:

Hva har ordfører gjort, og hva vil ordfører gjøre, for å bidra til at det etableres et bedre busstilbud med flere ukentlige avganger mellom Elverum og Hamar?

På de fleste områder går samfunnet fremover og tilbud og tjenester forbedres år for år. Men på minst ett område i vår region har utviklingen i det siste gått i feil retning. Busstilbudet mellom Elverum og Hamar har blitt dårligere de to siste årene ifølge en artikkel i Østlendingen 9. april.

Særlig er rutetilbudet i helgene svekket. Fra søndag kveld til mandag morgen er det et opphold på 10 timer mellom avgangene, og fra lørdag kveld til søndag formiddag er det et enda lengre opphold.

Dette er på tider med til dels mange reisende, og etter min mening er dette et uholdbart dårlig tilbud. I tillegg er nattbussen i helgene også helt borte, noe som også er en svekkelse av tilbudet.

Denne nedskjæringen av rutetilbudet står ikke i stil med de uttalte målene om å styrke Elverum og Hamar som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Potensielt sett kan det også begrense innbyggerveksten til Elverum, og det kan påvirke omdømmet til regionen.

Derfor handler denne saken egentlig om mer enn bussruter, den handler i ytterste konsekvens om samfunnsutvikling og vekstkraft.

I artikkelen i Østlendingen vises det til at ordfører i valgkampen for snart ett år siden var opptatt av kollektivtilbudet mellom Elverum og Hamar. Det er derfor naturlig å spørre ordfører hva hun har gjort, og hva hun vil gjøre med denne problemstillingen.

Elverum kommune har selvsagt ikke direkte styring med bussrutene, men som i all politikk handler det om å vise engasjement og kjempe for sine saker.

Erfaring viser at de er fullt mulig å påvirke bussrutene mellom Elverum og Hamar politisk. I den forbindelse vil jeg gjerne minne om at det i 2012, mens Erik Hanstad var ordfører, ble etablert direkte bussruter mellom Elverum og Hamar. Dette skjedd etter politisk påtrykk fra blant annet Elverum Høyre.

Direkteruter er på plass og det er bra, men Elverum kommune har fremdeles en jobb å gjøre for å bidra til et bedre busstilbud mellom Elverum og Hamar.

Jeg håper denne saken kan løftes til det beste for innbyggerne og de reisende i vår region.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | mai 25, 2022

Spørsmål i kommunestyret 24.02.22 om tapt læring


Ordfører!

Jeg har følgende spørsmål:

Vil ordfører ta initiativ til å utarbeide en plan for å sikre at elevene i Elverumsskolen tar igjen tapt faglig og sosial læring som følge av koronapandemien?

Bakgrunnen for spørsmålet er den krevende perioden på nesten to år som elevene har vært igjennom med smitteverntiltak, hjemmeskole og karantenebestemmelser.

Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan dette har vært for elevene, men det er liten tvil om at mange har betalt en høy pris for samfunnets bekjempelse av pandemien.

To år er lang tid i et grunnskoleløp, og disse årene kommer ikke tilbake.

10. februar kom den årlige Elevundersøkelsen som viser at 2 av 3 elever på landsbasis mener at koronapandemien har påvirket skolehverdagen deres negativt.

Jenter er mer påvirket enn gutter, og i Innlandet har elevene opplevd mer negativ påvirkning enn i landet ellers.  

Det er bekymringsfullt at en så stor andel svarer at de er negativt påvirket av pandemien.

Det er derfor viktig at vi følger opp de elevene som ligger på etterskudd, og som har fått kunnskapshull de siste to år. 

Denne oppfølgingen bør settes i gang så raskt som mulig. Det er ingen grunn til å vente på at sentrale myndigheter ber oss om å gjøre det.

Som skoleeier er det kommunen selv som kjenner situasjonen best lokalt, og vi bør prioritere dette arbeidet høyt.

Det er viktig at oppfølgingen gjøres systematisk slik at alle elever med behov følges opp.

For å gjøre dette på en treffsikker måte bør det etter en kartlegging utarbeides en plan for tiltak, ressursbehov og gjennomføring.

Eksempler på aktuelle tiltak kan være intensiv opplæring i enkelte fag, ekstra leksehjelp og større grad av elevmedvirkning.  

Dette er et svært viktig arbeid som bør igangsettes raskt, og jeg håper at ordfører vil være med på å ta initiativ til at en slik plan utarbeides til det beste for elevene i Elverumsskolen.   

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | mars 7, 2022

Innlegg på årsmøtet i Innlandet Høyre 05.02.22


Kjære årsmøte!

Regjeringen Støre har bare sittet i litt over 100 dager, men den har allerede rukket å gjøre hverdagen mer krevende for folk og bedrifter på viktige områder.

Tre eksempler på det er at skattene for folk og næringsliv er økt med 8,9 milliarder, gaveforsterkningsordningen for kulturlivet er fjernet og fritt behandlingsvalg fjernes i 2023.   

Samtidig er det vanskelig å få tak på hva som er det egentlige politiske prosjektet til regjeringen.

Hurdalsplattformen minner mest om et politisk «koldtbord» med noen varmretter økt statlig styring, noen kaldretter med reversering, et stort fat med urealistiske målsetninger og litt populisme som garnityr spredd rundt omkring. Jeg tror «gjestene» fort kan bli svært skuffet.

De siste månedene har vist oss at Høyre er helt nødvendig for Norge.

Politikk må handle om å utvikle samfunnet – ikke avvikle gode ordninger, det må handle om å forberede oss på fremtiden – ikke drømme om en fortid som ikke kommer tilbake.

Det er bedre å endre mens vi ennå kan i stedet for å vente til vi må.

I tiårene som har vært har vi hatt om lag fire yrkesaktive pr. pensjonist. I tiårene som kommer vil det være omtrent to. Samtidig vil oljeinntektene reduseres betydelig. Den økonomiske festen i Norge er over.

I en slik situasjon kan vi ikke lene oss enda mer på offentlig sektor. Vi må skape et samfunn som bygger mennesker, ikke som bygger staten enda større.

Vi må gi mennesker tillit slik at de kan gå hverdagen i møte med fremtidstro.

Høyre vinner valg når vi klarer å omsette vår solide idelogi til politikk som er relevant for menneskers hverdag og drømmer. Å utforme denne politikken blir avgjørende for oss hvis vi skal vinne valgene i 2023 og 2025.

Vi kan starte jobben med å lage god politikk i dag.

Tryggheten rundt egen helse opptar oss alle. Norge har et godt helsevesen, men likevel er antall sykehussenger i Norge omtrent halvert siden 1980, og vi ligger betydelig lavere enn gjennomsnittet av europeiske land når det gjelder sykehussenger i forhold til innbyggertall.

Dette gir utrygghet for både samfunn og enkeltmennesker, og fagfolk advarer om utviklingen.

Som et ansvarlig konservativt parti bør vi sette dette temaet på den nasjonale dagsorden. Det kan vi gjøre ved å vedta resolusjon nr. 12 litt senere i dag.

Kjære årsmøte. Norge trenger et Høyre som minner oss om at verdier må skapes før de kan deles. Og Høyre trenger en solid forankring i et liberalkonservativt verdigrunnlag.

Vi må aldri tvile på våre verdier om frihet, sosialt ansvar, trygghet og moderasjon.

Det er disse verdiene som bringer samfunn og mennesker fremover.

Takk!  

Publisert av: Yngve Sætre | februar 10, 2022

Innlegg i kommunestyret 26.01.22 om videreføring av Innlandet


Ordfører!

Det som forundrer meg litt i debatten om dette er hvor mye Innlandet knyttes opp til identitet. For min egen del er min identitet knyttet opp til historie, tradisjoner, fellesskap, kultur og det å høre til et sted. Det er overhodet ikke knyttet opp til det regionale forvaltningsnivået. Jeg er Elverumsing og Østerdøl, helt uavhengig av navnet på fylkeshuset i Hamar.

Det sentrale spørsmålet i saken er hva det regionale nivået kan produsere av tjenester for befolkningen fremover. Det mener jeg kan løses best ved at Innlandet videreføres. Det gir sterkere og mer attraktive fagmiljøer og mindre byråkrati. Så er ikke dagens fylkeskommune svaret på alle utfordringer. Den kan og bør forbedres, og på sikt mener Høyre at det regionale nivået bør avvikles, hvis vi kan overføre nok oppgaver til kommunene. Det er imidlertid ikke tema nå.

Spørsmålet nå er om vi skal rygge tilbake til start, eller om vi skal bruke mulighetene som ligger i Innlandet til å skape vekstkraft i vår region. Et viktig poeng er at Innlandet med nesten 400.000 innbyggere i ryggen taler med betydelig større tyngde opp mot Storting og nasjonale myndigheter enn Hedmark med sine 200.000 innbyggere. Det er viktig når vi skal arbeide for bedre samferdsel og bedre rammebetingelser for skogen og det grønne skiftet.

Høyres klare konklusjon er derfor at det mest fremtidsrettede er å videreføre Innlandet fylkeskommune.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | februar 9, 2022

Innlegg i kommunestyret 26.01.22 om lovlighetskontroll


Ordfører!

Denne saken har eskalert og tatt nye vendinger etter hvert som den har blitt behandlet. Jeg mener saken kan oppsummeres i fire kritikkverdige forhold. Det første er at styret i kommuneskogen har gått utenfor sine fullmakter. Dette er åpenbart, og ingen har heller hevdet noe annet så vidt meg bekjent. For det andre har ordfører gått utenfor sine fullmakter ved å signere på kjøpekontrakten, uten å ta forbehold om kommunestyrets godkjennelse.

Det tredje er etter min mening at også kommunedirektøren på et eller annet tidspunkt burde fanget opp at noe ikke skjedde etter boka. Kommunedirektøren skal gi råd til ordfører, og i dette tilfellet kan ikke det ha blitt gjort på god nok måte. Det fjerde er at det nå er nesten to år siden kjøpet skjedde, og at kommunestyret får saken så lang tid i etterkant tyder på at kommunen ikke har tatt saken alvorlig nok.

Saken som helhet er en håndtering av offentlig pengebruk som lukter dårlig når kommunestyret samtidig diskuterer tusenlapper i budsjettet, og kommunen er i en situasjon hvor vi må nedbemanne omkring 60 årsverk for å få en sunn kommuneøkonomi.

Det fremstår tydelig at rutinene har sviktet. Derfor bør saken vurderes av en uavhengig tredjepart, og kontrollutvalget er den åpenbare instansen for dette. Høyre vil fremme forslaget sitt om å oppheve vedtaket og sende saken til kontrollutvalget på nytt. Hvis det ikke får flertall ser jeg frem til at statsforvalteren gir en uavhengig vurdering av kjøpet og prosessen rundt.

Det sentrale i denne saken er ikke å finne syndebukker, men å finne ut hva som har skjedd og hvor det har sviktet. På den måten kan vi sikre forsvarlig pengebruk i Elverum kommune i fremtiden.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | februar 8, 2022

Spørsmål i kommunestyret 26.01.22 om rekruttering av arbeidskraft


Ordfører!

Jeg har følgende spørsmål:

Hvordan vil ordfører ta tak i utfordringen med rekruttering av arbeidskraft til Elverum kommune?

Bakgrunnen for spørsmålet mitt er et bakteppe hvor kommunesektoren står foran store omstillinger i årene som kommer, blant annet vil det bli økende behov for kompetanse og arbeidskraft. KS har tidligere beregnet at antall årsverk i landets kommuner og fylkeskommuner må øke med 12,4 prosent fra 2016 til 2026 for å opprettholde nivået på tjenestene. Til sammenlikning forventes befolkningen som helhet å øke med 9,8 prosent i samme periode.

Samtidig som Elverum kommune er i en situasjon hvor vi trolig må nedbemanne må vi også kontinuerlig rekruttere både ledere og fagpersoner. Vi begynner å se utfordringer på dette området også i Elverum. Fastlegekrisen er godt kjent, men det er ikke bare innenfor helse at det er utfordringer med å skaffe arbeidskraft.

I november 2021 skrev Østlendingen at det var seks søkere til stillingen som skolefaglig rådgiver og fem søkere til stillingen som barnehagerådgiver i Elverum kommune. I forrige uke stod det i Østlendingen at det var tre søkere til stillingen som enhetsleder for vann og avløp. Jeg vil understreke at jeg overhodet ikke betviler at kommunen har fått og vil få kompetent arbeidskraft til de nevnte stillingene. Mitt poeng er at dette viser en generell utvikling hvor det er få søkere til nøkkelstillinger i Elverum kommune. Det mener jeg er bekymringsfullt.

Samtidig er det åpenbart at det går an å påvirke dette bildet, og det finnes kommuner som lykkes bedre med rekruttering enn andre. Østre Toten et godt eksempel på vellykket rekruttering av fastleger. Andre kommuner bruker digitale medier aktivt. For eksempel lager Sarpsborg kommune rekrutteringsvideoer som legges ut på YouTube og andre digitale plattformer.

Ordfører! Elverum kommune bør ha gode muligheter til å rekruttere kompetent arbeidskraft, men søkertallene viser at vi har utfordringer. Jeg håper ordfører er enig i at dette er et tema vi bør sette sterkere på dagsorden i Elverum kommune.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | januar 30, 2022

Elverum kommune må tenke nytt og prioritere


I 2019 gikk Elverum Ap til valg på at de skulle «rydde opp» i Elverum kommunes økonomi. Dette valgløftet er ikke innfridd. Økonomien til Elverum kommune er svært krevende, og realiteten er at den er forverret med Ap ved makten. Tallene taler sitt tydelige språk. Med borgerlig styre og ordfører Erik Hanstad ved roret hadde kommunen et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,1% fra 2015 til 2019. Dette ble redusert til 0,74% i 2020, og prognosene viser at det vil bli rundt 0,5% i 2021.

Elverum Høyre mener tiden er overmoden for å tenke nytt og sette inn tiltak som gir forbedret kommuneøkonomi. I tillegg må vi prioritere. Kommunestyret er valgt av folket til å forvalte offentlige midler på vegne av fellesskapet. Da er det også kommunestyrets oppgave å gjennomføre nødvendige endringer og prioriteringer.

Høyres alternative budsjett for 2022 viser hvordan det er mulig å prioritere viktige velferdstiltak samtidig som vi forbedrer kommuneøkonomien. Kommunen har en rekke viktige oppgaver innen områder som eldreomsorg, helse, tekniske tjenester, kultur og integrering. Alt dette er viktig, men Høyres hovedprioritering er likevel fremtiden og de kommende generasjoner. Derfor har vi en betydelig satsing på barn, unge og skolens innhold i vårt budsjettforslag.

Vi har lagt inn kr. 500.000 årlig ekstra til skolebøker for å møte behovet i skolesektoren. Dette er viktig for elever i Elverumsskolen, og noe som gir økt læringsutbytte. Vi har også prioritert en egen satsing på leseressurser med 1,5 millioner kroner årlig. Vi vil satse på dette fordi det å lese er nøkkelen til så mye mer. Det er avgjørende for å tilegne seg kunnskap også på andre områder.

Vi har også prioritert 150 millioner kroner til investering og rehabilitering av Hanstad barneskole i 2024 og 2025. Denne planlagte investeringen har blitt utsatt og utsatt, og kan ikke vente lenger. Hanstad skole må rehabiliteres for å sikre elever og lærere et godt læringsmiljø.

Fra sommeren 2022 vil Høyre gjeninnføre sommeråpne barnehager i Elverum på linje med det tilbudet vi hadde tidligere. Vi vil bevilge kr. 315.000 til dette årlig. Åpne barnehager om sommeren er helt nødvendig i Elverum med mange turnusarbeidere, forsvarsansatte og pendlere.

Elverum kirke har et stort vedlikeholdsbehov. Kirka har stått der i generasjoner og nå er det vårt ansvar å sikre et forsvarlig vedlikehold. Høyre vil bevilge 12 millioner kroner, fordelt på 2023 og 2024, til vedlikehold av kirka. Det er svært beklagelig at Ap, Sv og Frp ikke har noen penger til dette i sitt vedtatte budsjett.

Høyre vil også satse sterkere på frivilligheten. Vi vil årlig bevilge kr. 140.000 mer til Møteplassen, kr. 100.000 mer til frivillig sektor og kr. 100.000 mer til idrettsrådet. Det legges ned enorm innsats innenfor disse områdene i Elverum, og kommunen bør støtte opp sterkere om denne aktiviteten.

Høyre vil organisere kommunen på en annen og bedre måte slik at vi kan frigjøre ressurser til velferdsoppgaver. Vi vil utrede konkurranseutsetting av teknisk sektor og gjøre strukturendringer i skole. Dette er tiltak som vil frigjøre ressurser som vi vil bruke på barn, unge og skolens innhold. Det fortjener de neste generasjoner av Elverumsinger.

Høyres budsjettforslag gir også 17 millioner kroner mer i reserver i økonomiplanperioden enn det vedtatte budsjettet til Ap, Sv og Frp. Ved å prioritere kan vi få mer til velferd og en bedre kommuneøkonomi. Høyres budsjettforslag viser hvordan Elverum kan møte fremtiden på en offensiv og bedre måte.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre


Ordfører!

Jeg vil først si at utgangspunktet for årets politiske budsjettjobbing har vært spesielt da rådmannens utgangspunkt i forslaget vi fikk den 2. november var et budsjett med krevende økonomiske tiltak med 17.000 kroner i reserver på bunnlinja.

Det er liten tvil om at Elverum kommunes økonomi er svært anstrengt. Samtidig gjør dette at kommunestyret i større grad blir tvunget til nytenkning og til prioritering.

Fra Høyres side mener vi at det ikke er nok å tenke nytt, vi må også handle i form av nye tiltak som gir en positiv effekt. I tillegg må vi også prioritere.

Som valgt av folket til å forvalte offentlige midler på vegne av fellesskapet er det vår oppgave å gjennomføre krevende endringer og å prioritere.

I Høyres budsjett har vi gjort begge deler. Vi setter inn tiltak for å bedre økonomien samtidig som vi prioriterer.

I vårt budsjett er vår hovedprioritet det vi mener er kommunens viktige oppgave nemlig å ivareta de kommende generasjoner. Vi har derfor en betydelig satsing på skole og skolens innhold i vårt budsjett.

Jeg vil nå ta en gjennomgang av de endringene vi har gjort i kommunedirektørens budsjett.

På inntektssiden har vi tatt ut den foreslåtte parkeringsavgiften da vi er klart imot å innføre dette i sentrum. Parkeringsavgift er noe som næringsliv og innbyggere ikke ønsker.

Vi mener også dette handler om å skape et attraktivt sentrum og å tiltrekke seg innbyggere og besøkende. Vi bør gjøre det lettvint og attraktivt å komme til Elverum og da er parkeringsavgift feil medisin.

På utgiftssiden har vi hele 12 endringer sammenliknet med kommunedirektørens budsjett.

Vi har fjernet de ekstra midlene på kr. 500.000 årlig som rådmannen vil gi til HMS og juridiske tjenester. Her mener vi også at NAV har ordninger som kan bidra.

Vi synes uansett det er feil å budsjettere med at vi trenger juridisk hjelp i arbeidsrettssaker. Vi bør heller ha som mål å hindre at slike saker oppstår. Dersom det kommer uforutsette utgifter på dette området bør vi ha reserver som vi kan bruke til slike.

Vi har lagt inn midler til fontene i Glomma med kr. 55.000 årlig. Vi mener dette er bra for attraktivitet og trivsel i byen vår, og vi ønsker å skape forutsigbarhet rundt dette bytiltaket.

Vi har lagt inn kr. 500.000 årlig til skolebøker slik det var ønsket fra faglig hold. Dette mener vi er viktig for elever i Elverumsskolen og noe som gir økt læringsutbytte.

Det var også et ønske om ekstra leseressurser. Vi har også prioritert dette med 1,5 millioner kroner årlig. Dette er altså en stor satsing fra vår side. Vi gjør dette fordi det å lære seg å lese er nøkkelen til så mye mer. Det er avgjørende for å tilegne seg kunnskap også på andre områder. Derfor er dette tiltaket svært viktig.

Høyre er opptatt av å tenke nytt både når det gjelder organisering og struktur og vi vil gjøre dette i samarbeid med private aktører der det er mulig. Derfor vil vi bruke 200.000 kroner på å utrede konkurranseutsetting av teknisk sektor i 2022.

I 2023 vil vi gjennomføre konkurranseutsetting av teknisk sektor. Vi mener det vil kunne gi en innsparing på tre millioner kroner årlig.

Vi vet at elevtallet i Elverumsskolen går betydelig ned. Den faktiske situasjonen er at vi har om lag 450 ledige elevplasser i Elverumsskolen. Prognosene viser at vi vil ha om lag 700 ledige plasser i 2025.

Det medfører at vi må gjøre endringer, og det er viktig å huske at kommunedirektøren flere ganger nettopp har foreslått å gjøre endringer i struktur slik at vi kan bruke mer på skolens innhold. På bakgrunn av dette vil vi legge ned Sørskogbygda skole fra august 2022.

Høyre vil gjeninnføre sommeråpne barnehager i Elverum på linje med det tilbudet vi hadde tidligere. Vi vil bevilge kr. 315.000 til dette årlig.

At vi har barnehagetilbud om sommeren mener vi er helt påkrevet i en kommune med mange turnusarbeidere, forsvarsansatte og pendlere. Vi vil gjeninnføre dette tilbudet fra sommeren 2022.

Møteplassen har ikke fått indeksregulert tilskuddet sitt til tross for at avtalen med kommunen sier at det skal gjøres. Vi mener at kommunen må holde det de lover og legger derfor inn kr. 140.000 årlig ekstra til Møteplassen for å styrke deres aktiviteter.

Frivilligheten i Elverum er en stor ressurs som gjør en gedigen innsats hver dag hele året. Vi vil bidra til å styrke frivillig sektor og har lagt inn kr. 100.000 årlig til som et ekstra tilskudd til lag og foreninger.

Vi har også lagt inn en økning på kr. 100.000 årlig til idrettsrådet, i tråd med foregående punkt da selvsagt også idretten er en svært viktig del av frivilligheten i Elverum.

Veterankorpset har fått en betydelig økning i husleie i Terningen Arena. Vi har lagt inn en støtte til de på 40.000 i 2022 slik at de kan opprettholde sin aktivitet.

Så går jeg over til Høyres investeringer. Vi trenger ikke kjøpe anleggsmaskiner da vi vil konkurranseutsette teknisk sektor. Så vi tar ut denne investeringen på totalt 8 millioner kroner i fireårsperioden.

Å skulle bygge et eget røykeskur ved Helsehuset synes vi gir et veldig rart og dårlig signal i Folkehelsebyen Elverum. Vi synes også det er merkelig, og på grensen til umusikalsk, at rådmannen i det hele tatt foreslår dette. Denne investeringen på kr. 150.000 kutter vi ut.

Vi slipper å investere i parkeringsautomater når vi ikke skal ha avgiftsparkering. Denne investeringen på 1,3 millioner kroner tar vi ut.

Vi har budsjettert med 3 millioner kroner i salg av Sørskogbygda skole. Det mener vi er mulig og få og det bidrar positivt i vårt budsjett.

Så har vi lagt inn en stor investering på 150 millioner kroner. Det er rehabilitering av Hanstad skole som vi har lagt inn i 2024 og 2025. Denne investeringen er nødvendig. Vi mener dette er en viktig prioritering som viser med tydelighet at vi satser på Elverumsskolen og elevene.

Vedlikehold av Elverum hovedkirke er helt nødvendig, det tro jeg de fleste er enige om. Vi har lagt inn dette med 12 millioner kroner fordelt på 2023 og 2024.

Kirka har stått der i generasjoner og vi kan ikke være bekjent av at veggene i kirka råtner på vår vakt. Dette er noe vi derfor vil prioritere.

Til sist så utsetter vi bygging av dagsturhytte med ett år. Vi mener fremdeles dette er et godt tiltak, men vi mener det er fullt forsvarlig å vente et år med dette.

Oppsummert så er budsjettforslaget preget av nytenkning og ansvarlighet og vi tør å prioritere.

Hovedsatsingen er barn og unge og skole. Vi vil bruke mer penger på skolens innhold til elevenes beste.

Våre tiltak vil gi konkret betydning for elevenes hverdag ved at det blir en sterkere satsing på lesing og skolebøker. Dessuten mener vi at Hanstad skole ikke er noe som vi ikke kan overse. Den investeringen må vi ta.

Så har det også vært viktig for Høyre at vi skulle få betydelig mer i reserve på bunnlinja enn det var i kommunedirektørens forslag.

Vi har derfor 5,1 millioner i reserver i 2022 og dette tallet øker til 15,4 millioner i 2025.

Høyres budsjett viser økonomiske ansvarlighet, og det er det eneste riktige med den krevende økonomiske situasjonen for kommunen.

Takk!


Ordfører! 

Mitt spørsmål er følgende: 

Vil ordfører ta et snarlig initiativ til å gjenopplive Innvandrerrådet og Likestillings- og Mangfoldsutvalget i Elverum kommune? 

Bakgrunnen for spørsmål er et tidligere spørsmål fra undertegnede i kommunestyret 17. juni 2020 om rasisme og diskriminering i Elverum kommune. I svaret fra ordfører ble det vist til at Likestillings- og Mangfoldsutvalget hadde en viktig rolle i arbeidet med å forebygge dette i Elverum kommune. 

Som mange vil huske var det også en alvorlig sak i Elverum sommeren 2020 der en familie så seg nødt til å flytte fra kommunen grunnet det de selv omtalte som langvarig trakassering og rasisme. Ordfører kommenterte denne saken i Østlendingen 3. juli 2020 på følgende måte: 

«Vi har blant annet et mangfoldsutvalg og et innvandringsråd i kommunen vår. Der har det imidlertid vært lite aktivitet. Vi ønsker å se på om det kan være mulig med en sammenslåing – og også se på hvem som skal sitte i disse rådene, hvordan de skal organiseres og hva de skal jobbe med. Dette er vi nødt til å få på beina, og det er noe jeg kommer til å ta tak i like over ferien, lover ordfører Lillian Skjærvik.» Sitat slutt. 

Jeg synes dette er gode ord fra ordføreren som jeg støtter. Nå er det imidlertid nesten ett og et halvt år siden ordføreren sa dette, og så langt jeg og Høyre er kjent med er det ikke skjedd noe på dette området. Etter mitt syn er det på høy tid å få aktivitet i disse utvalgene igjen, enten hver for seg eller som et felles mangfoldsutvalg. 

Ordfører har for øvrig helt rett i at det har vært lite aktivitet i disse utvalgene. Det er bokstavelig talt år og dag siden forrige møte. På hjemmesiden til kommunen fremgår det at det siste møtet i Likestillings- og Mangfoldsutvalget var i februar 2016, mens Innvandrerrådet hadde sitt siste møte i desember 2016. I praksis ligger altså disse utvalgene helt nede, og mye tyder på at vi bør tenke nytt hvis, eller når, vi skal blåse liv igjen i dette arbeidet. 

Det er også verdt å ta en kikk på hvordan sammenlignbare kommuner organiserer slike utvalg, og lære av disse. Flere kommuner har god aktivitet. For eksempel har Ringsaker kommune et Mangfolds- og integreringsråd hvor det ifølge kommunens nettside er planlagt hele sju møter i 2021. Gjøvik kommune har et Internasjonalt råd hvor det er planlagt seks møter i år. 

Jeg og Høyre mener at mangfold har en verdi i seg selv, og når mennesker med ulik bakgrunn snakker sammen øker forståelsen for hverandre, utfordringer kan løses og det blir lettere å få øye på muligheter. Et mangfoldsutvalg er ikke svaret på alt av utfordringer og muligheter når det gjelder integrering og inkludering, men organisert på riktig måte kan det gi et avgjørende bidrag til et bedre lokalsamfunn, og utgjøre en viktig forskjell. 

Elverum har hjerterom er et slagord vi bruker og som vi er stolte av. En viktig del av det å ha hjerterom er nettopp å la alle komme til orde og ikke minst lytte. Jeg mener vi trenger et mangfoldsutvalg som gir innvandrere og flyktninger og mennesker med ulik religion, etnisitet, livssyn, legning og kjønn et talerør, en møteplass og en arena for samhandling og samarbeid. Jeg håper ordfører er enig med meg og jeg ser frem til svaret på spørsmålet. 

Takk!

Older Posts »

Kategorier