Kommunestyret 13.12.18

Ordfører!

Det er veldig bra at Hamar nå er i gang med å planlegge dobbeltspor og at planprogrammet er på høring. Dette er en svært viktig sak for vår region.

For Elverum og Sør – Østerdalen er mulighetene som ligger i dette mye større enn man først kan ane.

Alternativ øst på Hamar er det som er selve juvelen i dette i dette planprogrammet.

Det kan gi direktetog mellom Elverum og Oslo og en reisetid på mellom en og en og en halv time.

Dette vil kunne åpne opp for enorme muligheter for vår region, og i praksis gjøre det svært aktuelt med dagpendling Elverum – Oslo.

Elverum Høyre avklarte sitt syn om å støtte alternativ øst og leverte høringsuttale til kommunedelplan Sørli-Brumunddal allerede i september 2016.

Det er bra å se at også de øvrige partier i Elverum har gjort seg opp en mening i denne saken og jeg håper vi nå kan stå samlet om denne uttalelsen.

Får vi alternativ øst på Hamar og utbygging av fire felts veg helt til Hamar kan vi snakke om et paradigmeskifte for vår region.

Det vil åpne opp et arbeidsmarked og skape en attraktivitet vi antakelig ikke er i nærheten av å se konsekvensen av.

Det vil gjøre at vi både kan knytte oss opp til Hamarregionen og Oslo på en helt ny og bedre måte.

Takk!

Reklamer

Rådhuset august 2015

Ordfører!

Engasjement og bevissthet rundt kulturhistoriske verdier i vårt lokalsamfunnet er bra. Dette innbyggerinitiativet bidrar til å sette lys på kulturhistorie i Elverum, og er på den måten noe vi skal verdsette.

Samtidig gjelder denne saken mer enn et engasjement. Det gjelder et konkret ønske om vern av bygningen Grindheim.

Som politikere må vi vurdere alle sider av et slikt ønske.

For oss i Høyre er det et vesentlig moment at eiendommen vurderes til å ha begrenset verneverdi av fagpersoner.

Det er andre bygninger på Vestad som har større kulturhistorisk verdi. Det er også slik at eiendommen er påbygd og ombygd, noe som reduseres eiendommens verdi.

Skal vi nekte riving i dette tilfellet må vi vedta et midlertidig bygge og delingsforbud i området, noe som er en sterk inngripen i privat eiendomsrett og råderett.

Ekstra sterkt blir dette når eier har vært i kontakt med kommunen for to år tilbake uten å ha fått konkrete signaler om at eiendommen ikke kunne rives.

Gjør vi en slik sterk inngripen i privat eiendomsrett er jeg redd for konsekvensene både juridisk, praktisk og økonomisk.

Vi begir oss inn på et løp som kan føre kommunen inn i erstatningsansvar.

Dette kunne vært riktig hvis vi her snakket om store og unike kulturhistoriske verdier. Det gjør vi ikke.

Høyres klare vurdering i denne saken er at vi skal lytte til de faglige råd fra rådmann og fylkeskommune, og respektere privat eiendomsrett og utbyggers ønsker.

Vi bør legge til rette for fortetting og fornyelse som harmoniserer med eksisterende byggeskikk i området.

Disse elementene er ivaretatt i formannskapets innstilling i saken, og oppfordringen til kommunestyret er å støtte denne.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 13, 2018

Budsjettframlegg i kommunestyret 13.12.18


Rådhuset 04.08.15

Ordfører!

Rådmannens forslag har vært et godt utgangspunkt for den politiske prosessen. Budsjettet er brutto på 1 milliard 664 millioner 626 tusen kroner.

Hele dette beløpet går til kommunens velferdstjenester i en eller annen form. Selv om budsjettet er stramt er det viktig å få frem at brutto inntekter øker med 69,4 millioner i 2019. Vi skal også investere for 411 millioner kroner til neste år.

Endringene vi på borgerlig side har gjort i rådmannens forslag går etter vår mening enda lenger for å  komme innbyggernes behov i møte. Våre konkrete endringer er som følger:

På inntektssiden så reduserer vi eiendomsskatten i forhold til det rådmannen har foreslått. Rådmannen har lagt opp til 20,5 millioner i økt eiendomsskatt i 2019 og så om lag 11 millioner ekstra i resten av perioden.

Vi reduserer dette med 4,5 millioner i 2019, noe som betyr at vi øker eiendomsskatten med 16 millioner og 0,75 promille i 2019. Utover i perioden reduserer vi eiendomsskatten slik at vi i 2022 er nede på om lag det samme nivået som vi har i 2018.

Vi viderefører gratis parkering i sentrum, noe som gi reduserte inntekter på anslagsvis 2,3 millioner i 2019 og 3 millioner i resten av perioden.

Gratis parkering i sentrum gir attraktivitet og mer handel i Leiret. Ordningen med parkeringsskiver fungerer også svært godt og sikrer rullering.

Vi øker utbyttet fra Elverum Energi med 2,5 millioner hvert år i økonomiplanperioden. Utbyttet har i mange år ligget rundt 11 millioner kroner som følge av utbytteavtalen med eier.

Elverum Energi er et solid selskap med en egenkapitalandel på hele 63,6 %. Ut fra dette er det forsvarlig å øke utbyttet med 2,5 millioner til totalt 8,1 millioner i 2019 og i resten av planperioden.

I forslaget i formannskapet hadde vi med et punkt om el-parkering. Det forslaget er tatt ut. Punkt I4 i regnearket kan strykes og bunnlinja reduseres tilsvarende.

Elverum har hatt en solid befolkningsvekst i tredje kvartal på 71 innbyggere. Dette er den største kvartalsvise veksten siden våren 2015.

Mye tyder på at trenden når det gjelder befolkningsvekst er i ferd med å snu til det positive. Likevel er det fremdeles usikkerhet knyttet til dette, og vi understreker at vi følger rådmannens anslag i 2019.

Fra 2020 og utover legger vi inn økt befolkningsvekst i tråd med SSB sitt hovedalternativ. Dette henger også sammen med at Ydalir, riksveg 3/25 og Østerdalsporten trolig vil forsterke befolkningsveksten fra og med 2020.

Så går jeg over til budsjettets utgiftsside. Det er lagt inn 4,2 millioner til driftstiltak for brannsikring på Moen i rådmannens budsjettforslag.

Sykehjemsplassene dette gjelder skal flyttes til Helsehuset fra april 2019, og da er det ikke behov for midlene til brannsikring. Vi tar derfor ut disse budsjettmidlene. Vi regner halvårsvirkning på dette i 2019, og full effekt i resten av perioden.

Sektor for teknikk og miljø har de siste årene hatt en stor ekstra arbeidsbelastning med byplanen, og har også blitt styrket med midler som følge av dette.

Denne prosessen er nå ferdig og planen skal vedtas i starten av 2019. Da blir det mindre belastning på sektoren og vi reduserer derfor budsjettrammen med en million kroner årlig.

Elverum kommune har vært og er i en fase med betydelige investeringer i nye bygg. I 2019 ferdigstilles både Ydalir skole, Ydalir barnehage og Helsehuset. Åpningen av Ydalir barnehage medfører samtidig at tre barnehager legges ned fra august 2019.

Færre, større og nyere bygg gir effektiviseringsgevinst. Som en følge av det har vi redusert budsjettet til eiendomsforvaltning med 1 million kroner i hele økonomiplanperioden.

I rådmannens forslag ligger det inne en økning i overføring til kirkelig fellesråd fra 8,4 millioner i 2018 til 9,8 millioner i 2019.

I et stramt budsjett må alle sektorer og virksomheter bidra, og vi reduserer derfor overføringene til kirkelig fellesråd med kr. 500.000 i 2019 og i resten av økonomiplanperioden. Reduksjonen betyr likevel at kirkelig fellesråd får en økning på om lag 0,9 millioner fra 2018 til 2019.

Vi har et nytt tiltak som vi har lagt inn etter formannskapets behandling. Vi bevilger kr. 500.000 i 2019 til utredning og planlegging av investering på Hanstad skole. Dette sikrer kontinuitet i planleggingen slik at vi er klare til å sette i gang med investeringer i 2021.

Vi har også lagt inn 250.000 både til formannskapets og kommunestyrets reservepost. Dette fordi det er tatt ut i rådmannens forslag. Vi gjør dette for å sikre en viss politisk handlefrihet ved uventede situasjoner.

Elverum har fått fire nye VTA plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser) for 2019. En plass koster om lag 40.000 kroner årlig. Vi legger inn penger til de fire nye plassene i 2019. I tillegg vil vi ha økt satsing på dette og vi legger inn 10 nye plasser i resten av økonomiplanperioden. Vi trapper opp dette gradvis med 3 nye plasser i 2020, 3 til i 2021 og 4 til i 2022.

Treningsparken ved Sagtjernet er en suksess, og fra og med 2020 vil vi bygge slike parker også i Hernes, Vestad og i Heradsbygda. Dette gir mye folkehelse og aktivitet for relativt lite penger. På Hanstad ønsker vi å etablere en slik park i forbindelse med den kommende investeringen.

Vi har ytterligere en endring etter behandlingen i formannskapet. Det er at vi fjerner kuttet på en halv million på Elverum læringssenter. På den måten kan vi fremover ha fullt fokus på arbeidet med integrering og norskopplæring for innvandrere og flyktninger.

I 2019 har vi 582.000 på bunnlinja. Totalt i hele økonomiplanperioden har vi 43,1 millioner på bunnlinja.

Ordfører og kommunestyre! Dette er det samlede forslaget fra Høyre, Senterpartiet, FrP, Venstre og Team Elverum.

Jeg vil takke for det svært gode og konstruktive samarbeidet på borgerlig side for å komme frem til dette budsjettet. Sammen finner vi gode løsninger for Elverum.

2019 blir et begivenhetsrikt år med ferdigstillelse både av Ydalir skole, Ydalir barnehage, Helsehus og aktivitetsarena ved ungdomsskolen. Dette vil gjøre Elverum enda mer attraktivt for tilflytting og det vil styrke tilbudet til innbyggerne.

Ordfører! Jeg har enorm tro på Elverum. Jeg tror at fremtiden blir bedre enn fortiden.

Ydalir vil bli et utstillingsvindu for klimavennlig byutvikling.

Innbyggerveksten vil forsterkes.

Byutvikling vil modernisere sentrum.

Skoleresultatene vil forbedres ytterligere, og det vil bli skapt flere bedrifter i Elverum.

Den borgerlige politiker og statsmannen Jan P. Syse siterte ofte følgende sjømannsuttrykk fra Nøtterøy:

«De gamle sjømenn styrte etter stjernene – ikke for å komme dit, men for å holde stø kurs.»

Vi holder stø kurs for å skape et enda bedre samfunn i Elverum.

Vi vil ha et samfunn hvor det er trygt å vokse opp, og hvor du får en god skolegang.

Et samfunn hvor folk inkluderes, og hvor vi har hjerterom for alle.

Et samfunn hvor enkeltmennesker blir sett, hvor det er vanlig å invitere naboer på middag og selvsagt å hjelpe et medmenneske som trenger det.

Et samfunn med internasjonalt engasjement – med røtter i Østerdalen.

Et samfunn hvor hver enkelt får utfolde seg i arbeidsliv og frivillighet.

Et samfunn med muligheter for alle.

Vi har enormt mye bra på gang.

Ja, vi skulle gjerne hatt enda mer penger og et større budsjett.

Men kommunens tjenestetilbud er meget godt. Satsingen på Helsehus og Ydalir i 2019 vil løfte Elverum videre. Dette budsjettet legger grunnlaget for nettopp det.

Nå må vi holde stø kurs og ikke miste troen på at vi kan skape et bedre Elverum.

Fremtiden er lys.

Vi er på riktig veg.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 4, 2018

Budsjettframlegg i komité for økonomi og eiendom, 04.12.18


Rådhuset 04.08.15

Komitéleder!

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Pensjonistpartiet, og Kristelig Folkeparti har laget felles alternativt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022.

Vårt aller viktigste mål er å bidra til en utvikling som sikrer et godt liv for innbyggerne i generasjonene som kommer. Det skal være attraktivt å bo og jobbe i hele Hedmark.

Det gjør vi gjennom å sikre et godt utdanningsløp, god infrastruktur og ved å være et næringsvennlig fylke som satser på befolkningsvekst.

Det skal sies at fylkesrådets forlag til budsjett inneholder mye bra og det er mange tiltak i det vi selvsagt kan støtte opp om.

For eksempel må jeg nevne det gledelige i at det nå er satt av midler til kombinasjonsklasser ved de videregående skolene også i Elverum og Kongsvinger. Det er veldig bra, og det er jeg ganske så sikker på at vil bli tatt godt imot.

Samtidig mener vi fylkesrådets budsjett savner en klar prioritering og en retning for Hedmark, og vi savner viljen til å vurdere nye måter å gjøre ting på.

De samarbeidende partiene legger frem et felles alternativt budsjettforslag for 2019 med en total driftsramme på samme nivå som fylkesrådets forslag, nemlig nesten 2,42 milliarder.

Vi har også samme nivå på investeringer og låneopptak. Vi gjør justeringer og endringer mellom områdene i budsjettet, og jeg skal gå gjennom de viktigste endringene.

Utdanning og kompetanseutvikling er en viktig investering i Hedmarks fremtid. Vi har en rekke endringsforslag i vårt budsjett på dette området, både verbale forslag og forslag som får økonomiske konsekvenser. Totalt bruker vi 4,8 millioner mer på dette området enn fylkeskommunen.

Generelt trenger elever som har dysleksi lengre tid for å gjennomføre VGS, på en måte hvor de får tatt ut hele sitt potensiale. Ved at fylkeskommunen etablerer en stipendordning vil flere kunne nå sine mål for utdanning. Vi bevilger kr. 500.000 til en slik ordning.

De samarbeidende partiene mener det er feil å kjøpe hogstmaskin til Sønsterud. For å sikre at elevene hele tiden har tilgang på det siste innenfor teknologi, vil det være bedre å ha et leie/leasing-forhold. Å lease i stedet for å kjøpe hogstmaskin frigjør flere millioner på investeringsbudsjettet.

Vi øker derfor driftsmidlene til Sønsterud med kr. 500.000 slik at de kan de kan lease en hogstmaskin.

Vi vil styrke arbeidet med å forebygge og lindre psykiske lidelser blant unge i skolen. Skolemammaordningen styrkes for å redusere frafall og mobbing samt styrke det forebyggende arbeidet. Vi bevilger 1 million ekstra til dette formålet.

De samarbeidende partiene ønsker å utvide ordningen med sommerskole for å sikre at elevenes behov blir best mulig ivaretatt.

Noen elever trenger mer tid og hjelp for å oppnå tilstrekkelig ferdighetsnivå, mens andre elever opplever at skolen i for liten grad gir dem faglige utfordringer.

Det er viktig at begge disse gruppene blir sett og vi mener sommerskole er et godt virkemiddel for å bidra til trivsel og måloppnåelse. Vi bevilger en million kroner til dette formålet.

Innenfor samferdsel vil vi fjerne flaskehalser i transportårene slik at det legges til rette for et konkurransedyktig næringsliv og store bo- og arbeidskraftregioner.

På samferdsel bruker vi 700.000 mer enn fylkesrådet på driftstiltak. VI vil sette av midler til grundigere trafikktelling i sesongene, for å sikre mer dynamiske planer som tar spesielt hensyn til myke trafikanter. Det bevilger vi kr. 500.000 til.

Vi støtter også interkommunal styringsgruppe til arbeid med øst-vest forbindelsen fra Solør mot Gardermoen med kr. 200.000.

Innenfor investeringstiltakene vil vi prioritere bygging av eget sykkelfelt ved gjennomføring av veiprosjekter. Dette vil gi syklister et sterkere vern og gjør det mindre farlig å ferdes i trafikken. Dette foreslår vi 7,5 millioner til.

Vi har også en satsing på viktig bruinfrastruktur og noen konkrete prosjekter vi ønsker å prioritere sterkere enn fylkesrådet. Det gjelder forlengelse av kirkevegen i Brumunddal, Fv 217 Elvbrua og utbedring av Sanstad bru. Totalt vil vi bruke 13,5 millioner ekstra på disse prosjektene.

Så vil vi også starte utbedring av fylkesveg 563 Vestbyvegen på strekningen Håvi-Vestby i Trysil. Dette har vi satt av 1,5 millioner kroner til.

Vi har også lagt inn en effekt av OPS prosjekter på 22,5 millioner under dette området. Dette bygger vi på evalueringer av norske og internasjonale OPS prosjekter som viser at innsparingspotensialet ligger på 10-25 prosent av totale kostnader.

En av hovedutfordringen for Hedmark er at det ikke skapes mange nok arbeidsplasser i privat sektor.

Statistikk viser at det siden årtusenskiftet netto ikke har blitt skapt nye arbeidsplasser i privat sektor i Hedmark, mens det for landet som helhet har det vært positiv vekst i antall nye arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor i denne tidsperioden.

De samarbeidende partiene ønsker derfor økt fokus på hvordan fylkeskommunen kan bidra til vekst i næringslivet i Hedmark.

Viktige satsinger for oss på dette området er:

* Øke tilskuddet til Ungt Entreprenørskap i Hedmark med 100.000 kroner.

* Økt satsing på bioøkonomi. Vi vil at fylkeskommunen skal bidra aktivt til at Hedmark utvikles til å bli det viktigste kompetanse- og produsentmiljøet innen bioøkonomi. I praksis vil dette si at disse midlene skal brukes til å iverksette bioøkonomistrategien for Innlandet. Vi vil styrke dette området med 2,5 millioner.

* Flere lærlingplasser hos lokale bedrifter ved at fylkeskommunen bidrar med tilskudd. Dette bevilger vi 600.000 kroner til.

Innenfor området miljø og bærekraft legger vi spesiell vekt på at Hedmark har skogen som en viktig naturressurs som spiller en sentral rolle i karbonkretsløpet. Vi ønsker å videreutvikle verdiskaping rundt miljø, skog og landbruk.

Viktige satsinger innenfor dette området:

* Arbeide for at Hedmark blir ledende i Norge på bioenergi, 1 million kroner.

* Etablere en energiportal for boligeiere i samarbeid med kommunene og energiportalen.no Dette vil bidra til å energieffektivisere boligmassen i fylket, slik det er gjort i bla. Buskerud, Telemark, og Agder. Vi setter av kr. 400.000 til dette formålet.

* Igangsette et prosjekt innen karbonbinding i jord, med hovedvekt på å utnytte mulighetene for karbonbinding gjennom bruk av biokull. Kr. 500.000 avsettes til dette.

Kultur er et satsingsområde for oss og vi mener at et rikt og mangfoldig kulturliv er viktig for lokalbefolkningen, og for fylkets fremtidige vekst.

På dette området bruker vi hele 3,950 millioner mer enn fylkesrådet. Viktige satsinger er som følger:

* Planlegging og utredning av nytt kultursenter /museum på Munchs fødested på Løten. Kr. 500.000.

* Styrking av avdelingen for fotografisk dokumentasjon på Anno Domkirkeodden med kr. 500.000.

* Arbeide for å styrke finansieringen for fylkets museer, arkiv og bibliotek med fokus på bedre digitale løsninger for publikum med kr. 750.000.

* Vi vil også øke støtten til breddeidretten som har vanskeligheter med å tiltrekke seg sponsormidler og annen finansiering. Midlene skal forvaltes av Hedmark idrettskrets eller tilsvarende. Dette forslår vi 500.000 kroner til.

* Satsing på ny kulturvernplan innen 2 år. Vi vil bevilge kr. 500.000 til dette formålet.

Vi har også noen tiltak innenfor andre tiltak blant annet når det gjelder tannlegevakt. Vi ser at behovet for dette fortsatt er til stede i helger og høytider.

De samarbeidene partiene foreslår å gjenopprette tannlegevaktordningen i 2019. I tillegg ønsker vi å kjøpe private tannlegetjenester for å sikre de innbyggerne som trenger det spesielt en bedre tannhelse. Dette vil vi bruke 1,6 millioner kroner på.

Vi har flere inndekningsforslag og to av de er å fjerne fylkesrådets disposisjonsfond og kutting i administrasjon. Totalt er våre inndekning på disse områdene 5,750 millioner kroner.

Dette har blant annet sin bakgrunn i at Hedmark fylke hadde 530 kroner i netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger i 2017. Til sammenlikning hadde Oslo og Akershus henholdsvis 134 og 296 kroner.

På side 41 i budsjettet vårt er en samlet fremstilling av våre endringer. Som dere ser er det ikke enorme endringer i et budsjett på nesten 2,5 milliarder kroner, og som jeg var inne på tidligere mener jeg heller ikke at fylkesrådets forslag var et dårlig utgangspunkt.

Likevel mener vi helt klart at vårt forslag er bedre da det gir en tydeligere prioritering og peker på løsninger som vi savner i fylkesrådets forslag.

Den mest tydelige prioriteringen vår er at vi satser sterkere på utdanning, kompetanse og kultur, tilsammen gir vi nesten 9 millioner mer på disse områdene.

Det er ikke tilfeldig. Vi må bygge en sterkere kultur for læring og mer kompetanse for å skape fremtidige arbeidsplasser i vårt fylke.

Når det gjelder kultur så handler det mye om å skape et livskraftig innland som også er attraktivt å flytte til og som har en sterk identitet.

Samlet sett så mener vi at vårt budsjett både møter utfordringene og tar vare på mulighetene i Hedmark på en vært god måte.

Takk!


Rådhuset august 2015

Ordfører!

Forslaget fra komiteen om nye skolekretsgrenser er bra, og det legger til rette for en balansert utvikling på skolene i Elverum.

Nye Ydalir skole får minst 176 elever høsten 2019, noe som gir et godt grunnlag for oppstart og videre utvikling.

Ellers er det verdt å merke seg at elevtallet totalt i Elverumsskolen høsten 2019 ligger an til å bli 1856, mot dagens elevtall på 1854, altså en økning på to elever.

Vi skulle gjerne sett at økningen var betydelig større. Elevtallet blir redusert både på Frydenlund og Søbakken som følge av at Ydalir fylles opp. Totalt sett får vi en overkapasitet i Elverumsskolen.

Vi må arbeide hardt for innbyggervekst slik at denne overkapasiteten kun blir en overgangsperiode.

Økningen på 71 innbyggere i tredje kvartal er et veldig godt signal om fremtiden i så måte.

Når vi er inne på Elverumsskolen må vi også nevne den svært positive utviklingen i skoleresultater. De nyeste grunnskolepoengene er som kjent 42,5 – noe som er bedre enn gjennomsnittet både i Hedmark og i landet.

Skolekretsgrenser, strukturer og bygninger er helt klart avgjørende rammebetingelser for en god skole.

Samtidig tror jeg det er enighet om at lærerens kompetanse og arbeid, foreldrenes innstilling og elevens innsats totalt sett har større betydning for resultatene.

Men dette henger selvsagt sammen og for å si det på en annen måte: Innholdet i skolen er viktigst, men vi får ikke innhold uten bygninger og struktur.

De nye skolekretsgrensene legger et godt grunnlag for videre utvikling av Elverumsskolen.

Høyre takker komiteen for godt utført arbeid, og støtter selvsagt forslaget til nye skolekretsgrenser.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | november 28, 2018

Innlegg i kommunestyret 28.11.18 om Møteplassen


Rådhuset 04.08.15 (3)

Ordfører!

I Norge vil andelen innbyggere over 67 år mer enn dobles frem mot 2060. Vi vet også at om lag halvparten av oss vil oppleve psykiske helseplager en gang i løpet av livet.

Ensomhet trekkes frem av flere og flere som et voksende problem i samfunnet generelt. Samtidig er nå nesten 50 % av husstandene i Elverum enehusholdninger.

Disse store endringene gir til sammen utfordringer som samfunnet må finne flere gode svar på. I Elverum er ett av våre gode svar Møteplassen.

Møteplassen aktiviserer eldre, motvirker ensomhet og binder sammen ulike mennesker i felles aktivitet og sosialt engasjement.

Møteplassen er rett og slett noe vi kan være veldig stolte av i Elverum.

I fremtiden er det også mulig at Møteplassen kan bidra på enda flere områder. For eksempel tror jeg Møteplassen har potensial til å ta en enda viktigere rolle innenfor integrering og inkludering.

Møteplassen vil kunne tilby fellesskap, kunnskap, og ikke minst tid og engasjement, noe jeg tror mange fra fremmede kulturer vil sette stor pris på.

Møteplassen må absolutt bestå på minst dagens nivå, og jeg håper altså at aktivitetene etter hvert også kan utvides.

Det er bra at rådmannen mener dagens støtte er på riktig nivå ut fra aktivitetsnivået. Politisk er vi rede til en jevnlig oppfølging av rammevilkårene.

Det aller viktigste er antagelig forutsigbarhet.

Det skal vi gi slik at Møteplassen fremover kan ta en minst like viktig rolle i Elverum.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | november 2, 2018

Innlegg i kommunestyret 31.10.18 om tertialrapport 2. tertial 2018


Rådhuset 04.08.15 (3)

Ordfører!

Denne rapporten gir en god og nyttig beskrivelse av tilstanden både når det gjelder økonomi og tjenesteproduksjon i Elverum kommune.

Som vi har vært inne på mange ganger er det særlig befolkningsutviklingen som bekymrer oss. Nedgangen på 27 innbyggere i første halvår er et alvorlig varsel, selv om vi vet at tilflyttingen tradisjonelt sett er sterkest i andre halvår.

Et forventet negativt avvik på 27 millioner er også bekymringsfullt, men det er tilfredsstillende at rådmannen har gode løsninger på hvordan dette skal dekkes inn.

Skoleresultatene må nevnes. Grunnskolepoengene for 10. trinn er nå 42,5, noe som er svært gledelig.

Tallet blir spesielt imponerende når vi ser utviklingen fra 2009, når vi lå på 37,2. Med bevisst arbeid har vi gradvis økt dette, og 42,5 er over gjennomsnittet både i Hedmark og i landet.

Det er grunn til å rette en stor takk og samtidig gratulere elever, lærere, foresatte og foreldre i Elverumsskolen med flott innsats.

Skoleresultatene er noe vi i større grad bør bruke i markedsføringen av kommunen overfor bedrifter og potensielt nye innbyggere.

Vi har en god grunnskole i Elverum, og vi gir elevene en solid ballast til å møte fremtidig utdanning og yrkesløp. Dette bør være et viktig argument når familier skal velge fremtidig bosted.

Det er også meget positivt at sykefraværet er redusert med 1,64 % i siste tertial. Vi har nå et nærvær i kommunen på 94,4 prosent, noe som tilsvarer et sykefravær på 5,6.

I den sammenheng er det interessant å registrere at det totale sykefraværet i Norge i 2. kvartal 2018 lå på 6,2 prosent.

Også på dette området ligger vi altså bedre an enn landet for øvrig. Til tross for dette må vi selvsagt ha klare mål om å forbedre oss ytterligere.

Vi tar rapporten til etterretning vel vitende om at vi har utfordringer, men også med visshet om at det er mange og store lyspunkter i driften av Elverum kommune.

Takk!


Rådhuset august 2015

Ordfører!

Siden de borgerlige partier kom i posisjon, og Erik Hanstad ble ordfører i 2011, har vi hatt en økning i etableringer av nye bedrifter i Elverum.

Tall fra SSB viser at vi i årene frem til 2011 årlig hadde mellom 0,5 og 0,7 nye foretak pr. 100 innbyggere, mens vi etter 2011 har ligget stabilt over 0,7.

I 2015 hadde vi en foreløpig topp i antall etableringer i Elverum med 185 nye foretak.

Dette er et viktig bakteppe når vi skal behandle denne saken. ElverumRegionens Næringsutvikling har vært et nyttig og godt instrument for oss i arbeidet med å øke etableringstakten og skape flere arbeidsplasser i vår region.

Samtidig er denne saken og endringen av ERNU noe som Høyre lenge har ønsket.

Vi ønsker mer kraft i det samlede attraktivitets og næringsarbeidet i Elverum, og vi mener vi får dette hvis vi samler våre ressurser, tydeliggjør arbeidet, og står friere til å samarbeide med andre kommuner.

Nettopp derfor er det riktig å kjøpe aksjene til Våler og Åmot og restrukturere selskapet.

Vi gjør ikke dette fordi vi skal kjøre sololøp, men fordi vi må bruke våre ressurser på best mulig måte slik at vi bedre kan løfte næringsarbeidet.

Vi vil selvsagt fortsette å arbeide med Våler og Åmot på prosjektbasis, for eksempel for å utnytte våre store skogressurser.

Innstillingen til vedtak er godt, Høyre støtter saken og vi ser frem til de neste fasene i arbeidet med å styrke næringsutviklingsarbeidet.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | oktober 30, 2018

Bra satsing på psykisk helse


Rådhuset 04.08.15

Ifølge Folkehelseinstituttet vil halvparten av befolkningen få psykiske helseproblemer direkte eller indirekte i løpet av livet. Psykiske plager er vanlig, men det positive er at de fleste som får dette blir friske. Det er viktig med større aksept og åpenhet rundt disse spørsmålene. Det vil gjøre det lettere å hjelpe de som trenger det. En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet. Derfor er psykisk helse en av Høyres og regjeringens viktigste satsingsområder.

Et bakteppe når vi diskuterer psykiske helse er undersøkelser som viser at flere enn hver femte av oss føler seg ensomme. Hele 70 000 nordmenn har ingen nære fortrolige eller venner de kan vende seg til når de trenger noen å snakke med. Samfunnet har endret seg, og flere bor alene uten nettverk i familie og nabolag. Disse utfordringene må vi som samfunn ta på alvor. Både enkeltpersoner og det offentlige må søke å inkludere de som føler seg utenfor. Å føle tilhørighet i formelle og uformelle fellesskap gir livet retning og mening.

Mobbing, rus og psykiske lidelser er ofte koblet sammen og bør håndteres i en samlet strategi. Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på psykisk helse i forslaget til statsbudsjett. Dette omfatter både en innsats mot mobbing, et historisk løft for rusfeltet og satsing på psykologer i kommunene. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 115 millioner kroner til arbeidet mot mobbing. Mye av pengene skal gå til økt forebygging og bedre håndtering av mobbesaker gjennom kompetanseheving.

I tillegg er opptrappingsplanen for rusfeltet et historisk løft. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 milliarder kroner i perioden 2016-2020. 200 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter i 2019 er begrunnet med økt innsats på rusfeltet. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. I budsjettet for 2019 foreslås det en økning i bevilgningen til rekruttering av psykologer i kommunene på 50 millioner kroner. Det tilsvarer om lag 125 nye psykologårsverk. Samlet foreslås det å bevilge 205 millioner kroner til dette tiltaket.

Elverum ligger over gjennomsnittet av kommunene når det gjelder mobbing på 7. trinn i grunnskolen. Selv om vi allerede gjør mye bra for å bekjempe mobbing i Elverumsskolen bør vi ta imot regjeringens satsing med åpne armer.

I Elverum har vi også hatt en økning i antall henvendelser til hjemmetjenester for rus og psykisk helse. Økningen fra 2016 til 2017 var på 53 %, og i 2017 var det totalt 442 brukere som mottok psykisk helsetjeneste i Elverum. Denne økningen er bekymringsfull og satsingen fra regjeringen er derfor svært velkommen. Økningen for Elverum i opptrappingsplanen for rusfeltet er kr. 763.000 for 2019.

Når det gjelder kommunepsykologer har vi vært forutseende og tidlig ute i Elverum. Elverum Høyre hadde dette som valgkampsak allerede i 2011, og vi la inn midler til kommunepsykologer i det borgerlige budsjettet for 2013. På dette området ligger vi derfor bedre an enn mange andre kommuner. Dette gjør oss bedre i stand til å følge opp alle med psykiske utfordringer.

Regjeringens satsing for bedre psykisk helse er meget positiv. Den vil bidra til at vi kan hjelpe flere som sliter, også her i Elverum. Kommunens budsjett for 2019 blir stramt, men tiltak innenfor psykisk helse er noe vi bør strekke oss for å prioritere også i kommunens budsjett. Husk at halvparten av oss opplever slike problemer i løpet av livet. Tiltak for bedre psykisk helse er derfor en svært viktig del av kommunens velferdsoppgaver.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | oktober 29, 2018

Spørsmål i fylkestinget 23.10.18 om kombinasjonsklasser


Rådhuset august 2015

 

Fylkesordfører!

Spørsmålet mitt gjelder kombinasjonsklasser ved de videregående skolene i Elverum og Kongsvinger.

Som kjent gir regjeringen i forslaget til statsbudsjett 70 millioner kroner til kombinasjonsklasser, noe som er en dobling fra tidligere.

Dette er bra, og jeg er også glad for de positive signalene fra fylkesråd Aasa Gjestvang i Østlendingen 11. oktober om at det utredes kombinasjonsklasser i Elverum og Kongsvinger.

Spørsmålet mitt til fylkesrådet er om de tror utredningen vil føre frem til at det faktisk blir kombinasjonsklasser i Elverum og Kongsvinger, eventuelt om de også vurderer dette på flere steder i fylket?

Takk!

Older Posts »

Kategorier