Publisert av: Yngve Sætre | oktober 15, 2019

Innlegg i fylkestinget 15.10.19 om klimakrise


Yngve Sætre brosjyre 2019

Fylkesordfører!

Innholdet av C02 i atmosfæren øker år for og er nå 46 prosent høyere enn det var i førindustriell tid i 1750.

Den globale gjennomsnittstemperaturen er 1,05 grader over førindustriell tid, og havnivået har steget med vel 20 cm siden starten av det forrige århundret.

I 2017 flyktet 18 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. Det er flere enn de som flykter på grunn av krig og konflikt.

Fylkesting og fylkesordfører. Vi har i realiteten en global klimakrise i dag.

Denne krisen krever åpenbart betydelige tiltak på verdensbasis. Dette må håndteres på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

Vi trenger sterkere tiltak, vi trenger mer kunnskap og vi trenger enda større bevissthet blant befolkning og beslutningstakere på hvilke tiltak som er mest effektive.

Når det gjelder type tiltak så forundrer det meg stadig hvor lite fokus det er på skogens enorme mulighet som karbonfanger.

FN`s klimapanel har sagt at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive som finnes. Nylig kom det en sveitsisk rapport som hevder at vi kan fjerne 2/3 av de globale menneskeskapte utslippene gjennom skogplanting.

Nøkkelen er planting på nye arealer, noe som har stort potensial på verdensbasis, også i Europa og i Norge.

Et annet viktig klimatiltak både i Norge og internasjonalt er karbonbinding i jord. En ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker på biokull som tiltaket med størst effekt på dette området.

Jeg mener som sagt vi har en global klimakrise. Samtidig er det fremdeles mulig å avverge ytterligere forverring ved å sette inn effektive tiltak.

Det skjer også positive ting på dette området, og det er grunn til å minne om at de norske klimautslippene har gått ned de siste årene.

Krise er et veldig sterkt begrep. Å erklære en lokal krise forbinder jeg med at vi for eksempel mobiliserer nødetater, helsepersonell, forsvar og politi for å redde oss ut av an akutt situasjon.

Selvsagt måtte det også innebære at vi satte inn ekstraordinære tiltak med budsjettmessig konsekvens.

Så langt jeg kan se av saken er det ikke planlagt noen ekstraordinære tiltak i Hedmark. Da blir det også feil å erklære lokal krise.

Selv om vi i realiteten har en global klimakrise så er det som sagt fortsatt mulig å løse denne.

Jeg tror noe av det aller viktigste vi i Hedmark kan gjøre er å bli et foregangsfylke for bruk av fornybar energi og bruk av våre store skogressurser i klimasammenheng.

Å bruke skog til å erstatte fossile produkter og i tillegg binde mer karbon er en viktig del av løsningen på den globale klimakrisen. Det er på dette området at vi i Hedmark kan bidra med avgjørende kunnskap og tiltak.

Høyre har et forslag som anerkjenner at vi har en global klimakrise som krever et bredt spekter av tiltak.

Vi trenger tiltak med substans. Et vedtak om å erklære en lokal krise blir en symbolsk handling uten reell effekt.

Klimaet trenger ikke først og fremst flere ord. Vi trenger reelle og kunnskapsbaserte tiltak.

Takk!

Reklamer

Rådhuset Storgata august 2015

Ordfører!

Parkeringsskive med to timers gratis parkering ble innført på torget og i sentrumsgatene 18. august 2014. Den ble innført etter initiativ fra ordfører Erik Hanstad og de borgerlige samarbeidspartiene.

Hvis vi husker tilbake til situasjonen før vi hadde denne ordningen, så vet vi også godt hvorfor vi innførte den.

I Elverum sentrum var det generelt vanskelig å få parkeringsplass, det var for dårlig rullering og det var også usikkerhet om hvilke parkeringsregler som gjaldt.

Dette er det nå ryddet opp i og det er gledelig at samtlige fra næringslivet og handsstanden som gir tilbakemelding i saksutredningen er positive til ordningen med gratis parkering og parkeringsskive.

Rådmannen skriver også i saken at det er hans oppfatning at publikum i stor grad er fornøyd med dagens ordning. Dette er verdt å merke seg.

Ønsket om å utvide ordningen til tre timer gratis parkering har kommet opp ved ulike anledninger, senest i et møte i regi av NHO Innlandet under valgkampen og en etterfølgende artikkel i Østlendingen.

Dette ønsket er bakgrunnen for at Høyre og undertegnede ba om denne utredningen fra rådmannen. I den anledning vil jeg også takke rådmannen for rask saksutredning.

Signalene fra næringslivet og handelsstanden på forslaget om tre timers gratis parkering er sprikende, og lite entydig.

Verdt å merke seg er sentrumsforeningens bekymring over om tre timers gratis parkering kan føre til at arbeidstakere i større grad vil utnytte ordningen til å la bilen stå i gatene hele arbeidsdagen. Dette er noe som er vanskeligere med dagens totimersordning.

Kjernen i saken blir en avveining mellom fordelene ved å utvide til tre timers gratis parkering på den ene siden opp mot risikoen ved at hele ordningen blir svekket gjennom mindre rullering.

Mye tyder på at to timers gratis parkering pr. i dag er det riktige skjæringspunktet som får dette til å fungere.

Det vil si at to timer er attraktivt nok for de som skal handle, samtidig som det ikke inviterer til å benytte ordningen for de som trenger parkeringsplass en hel arbeidsdag.

Uansett er det slik at hovedgrunnen til å ta opp denne saken var signalene som kom fra næringslivet. Det er viktig å ta slike signaler på alvor.

Nå ser vi at ønskene fra næringsliv og handelsstand spriker, samtidig som det er bred enighet om at dagens ordning med to timers gratis parkering er god.

Kommunestyrets konklusjon bør derfor bli at vi opprettholder dagens ordning.

Vi vet hva vi har, men vi er usikre på hva vi får.

Da er det riktig å videreføre det vi vet fungerer.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Fire grunner til å stemme på Elverum Høyre


Yngve Sætre brosjyre 2019

1. Vi vil kjempe hardt for at sykehuset i Elverum skal bestå og videreutvikles – og vi gir oss ikke før kampen er vunnet!

2. Vi vil at hovedveiene legges i en ring utenom sentrum slik at vi får gjennomgangstrafikken vekk, og kan gjøre Leiret mer miljøvennlig og attraktivt.

3. Vi vil at skolen setter eleven i sentrum slik at hver enkelt elev, uansett utgangspunkt, kan få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial.

4. Vi vil gi næringslivet og gründere større muligheter til å skape flere arbeidsplasser.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Opptatt av skole?


Yngve Sætre 2019

I de siste åtte årene har grunnskolepoengene i Elverum økt fra 38,3 til 42,5. Vil du at Høyre fortsatt skal ha en hånd på rattet i Elverum, slik at skolen kan bli enda bedre? Da må du stemme Høyre 9. september.

Godt valg!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Vi tror på Elverum!


Yngve Sætre brosjyre 2019

De siste åtte årene har Høyres Erik Hanstad vært ordfører og Elverum har hatt stor fremgang på mange områder. Vi er blitt over 1200 flere innbyggere, vi har fått 300 flere bedrifter, arbeidsledigheten har gått ned og resultatene i skolen har gått betydelig opp. Elverum er et fantastisk sted å bo, og vi har store muligheter fremover.

Høyre vil fortsette den gode utviklingen ved å skape flere arbeidsplasser, styrke skolen, etablere en ringveg og arbeide hardt for å beholde sykehuset. Vi gir oss ikke før sykehuskampen er vunnet!

Høyre vil gi muligheter for alle fordi vi tror på enkeltmennesker. Det er menneskene som skaper Elverum og gjør det så bra å bo her. Vi tror på Elverum – fordi vi tror på deg!

Godt valg, og stem Høyre!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 7, 2019

Opptatt av arbeidsplasser?


Yngve Sætre 2019

Næringslivet i Elverum går godt. I andre kvartal 2019 ble det etablert 59 nye bedrifter i Elverum. Det høyeste tallet SSB har registrert noensinne. Elverum Høyre vil fortsette den gode utviklingen ved å etablere et gründerhus, styrke næringsfondet og bli en enda mer næringsvennlig kommune.

Vil du også ha flere arbeidsplasser i Elverum bør du stemme Høyre 9. september.

Godt valg!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 7, 2019

21225


Yngve Sætre 2019

De siste tallene viser at Elverum har 21225 innbyggere. Bak dette tallet er det enkeltmennesker med ulike behov, drømmer og evner. Noen er i ferd med å utdanne seg, mens andre kanskje vil etablere næringsvirksomhet eller utvikle sin eiendom. Noen er mest opptatt av god eldreomsorg, mens andre har en hobby de vil utvikle.

Elverum Høyre vi gi tillit og valgfrihet til det enkelte menneske. Vi ønsker at hver enkelt av de 21225 innbyggerne i Elverum skal få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial, og få en hverdag med mer trygghet og flere muligheter. Dette fordi hvert enkelt menneske er fullstendig unikt – og uendelig verdifullt.

Stem Høyre!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 6, 2019

Tid for klimapolitikk


Yngve Sætre brosjyre 2019

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Fakta taler for seg selv. Innholdet av C02 i atmosfæren er 46 prosent høyere, og gjennomsnittstemperaturen i verden har steget 1,05 grader, siden førindustriell tid. Konsekvensene ved ytterligere temperaturøkning er dystre, men hvis verden klarer å holde oppvarmingen under 1,5 grader kan vi unngå de aller verste konsekvensene.

Elverum har allerede gjort mye for å redusere sine klimautslipp. Energiøkonomisering i kommunale bygg har gitt gode resultater. Vi har bygget et innovativt massivtrebygg på Hanstad skole og satt i gang Ydalir prosjektet, som blir en spydspiss i klimavennlig byutvikling.

Ifølge statistikk fra Miljødirektoratet har de samlede utslippene i Elverum blitt redusert med 27 prosent fra 2013 til 2017. I den samme perioden har Hedmark redusert sine klimagassutslipp med 7,8 prosent, og Norge totalt med 2,4 prosent.

Elverum har også et lavt utslipp av CO2 pr. innbygger. Elverum slipper ut 2,9 tonn CO2 pr. innbygger, mens gjennomsnittet pr. innbygger i Norge er på 8,4 og verden for øvrig på 4,8. Elverum har ingenting å skamme seg over i sitt klimaarbeid. Tvert imot. Utslippene går i riktig retning. Til tross for dette skal vi på ingen måte si oss fornøyde.

Det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre i Elverum er å binde mer CO2 i skogene våre. Skogen i Elverum fanger over tre ganger så mye CO2 som våre utslipp, og potensialet for økt opptak er stort. Det er ikke bare i Elverum at skogen er en viktig del av klimaløsningen. FNs klimapanel har slått fast at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive tiltakene som finnes på global basis. En ny rapport fra sveitsiske forskere sier at skogplanting er den overlegent beste klimaløsningen. Det har potensial til å fjerne hele 2/3 av de globale menneskeskapte utslippene. Nøkkelen er planting på nye arealer, noe som har stort potensial på verdensbasis, også i Europa og i Norge.

Tiden er utvilsomt inne til å løfte frem skogen som klimaløsning. Men det skjer ikke uten politisk vilje og evne til endring. Det er fremdeles for lite bevissthet om skogens klimaeffekt, og det er avgjørende at kunnskapen om dette økes blant beslutningstakere og i befolkningen både nasjonalt og globalt. Elverum bør som Norges skoghovedstad bli en drivkraft i det nasjonale arbeidet. Som en del av dette vil det være riktig å etablere et nasjonalt senter for klimatiltak i skog i Elverum. Vi har skogressursene, kompetansen og aktørene et slikt senter trenger.

Et annet viktig klimatiltak både i Norge og internasjonalt er karbonbinding i jord. En ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker på biokull som tiltaket med størst effekt på dette området. Elverum Høyre er offensive også her. I den neste fireårsperioden vil vi igangsette et kommunalt prosjekt for mer karbonbinding i jord og bruk av biokull.

I tillegg til å øke bindingen av CO2 i skog og jord er det åpenbart at vi må fortsette å kutte utslippene. Her skal Elverum ta sin del av ansvaret, slik også nedgangen i utslipp hittil viser at vi har gjort. Viktige tiltak er økt satsing på kollektivtrafikk og en endring av kommunens bil – og maskinpark i mer klimavennlig retning. Et arbeid som allerede er godt i gang.

Sentralt i Høyres sjel er ansvaret for kommende generasjoners livsgrunnlag. Samtidig er vi i Høyre opptatt av å «forandre for å bevare», slik den konservative ideologen Edmund Burke uttrykte det. Dette passer som hånd i hanske på dagens klimapolitiske situasjon. Løsningen ligger ikke i symbolpolitikk eller skroting av fungerende samfunnssystemer. Klimaløsningen ligger i ny teknologi og kunnskapsbaserte endringer for å bevare vår klode.

Som politikere må vi ta tydelig ansvar og bekjempe klimaendringene. Det gjelder både lokalt og globalt. Elverum Høyre er klare. Det er tid for klimapolitikk.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre


Ordfører!

Denne saken synes jeg er en god og ryddig redegjørelse fra rådmannen om et ganske komplisert tema.

Spørsmålet er altså om barnetrygden skal regnes med som en del av inntekten når sosialhjelp fastsettes.

Da er det først viktig å huske på at det er i tråd med barnetrygdens formål at den regnes med i inntektsgrunnlaget.

Elverum kommune er heller ikke alene om å regne barnetrygden med i inntektsgrunnlaget. Dette praktiseres også av andre NAV – kontor i regionen.

Så er det også slik at ved NAV Elverum ytes det tilleggsytelser for barnefamilier ut over sosialhjelpen for å sikre at barnas behov ivaretas.

Dette er støtte til helt konkrete behov, som for eksempel fritidsaktiviteter og klær. Dette mener jeg er en god og ryddig praksis hvor tilskuddet blir mer skreddersydd og treffsikkert.

Så sier rådmannen at dersom man skal gå bort fra å inntektsberegne barnetrygden må man vurdere å endre praksis i forhold til tilleggsytelser.

I dette ligger at tilleggsytelser da vil bortfalle. Dette vil ganske åpenbart ha negative konsekvenser for de det gjelder.

Så har det også en økonomisk side hvis man vil endre praksis og slutte å inntektsberegne barnetrygden.

Det vil koste Elverum kommune mellom 4,3 og 5,3 millioner kroner. I dagens situasjon er det penger vi ikke har.

På bakgrunn av dette er min klare holdning at vi bør fortsette med dagens praksis.

Dette er i tråd med barnetrygdens formål og i samsvar med det andre kommuner i vår region gjør.

Det gir også mulighet til å fortsatt gi treffsikre tilleggsytelser til de som trenger det aller mest.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | september 6, 2019

Innlegg i kommunestyret 28.08.19 om Byplan 2030


Ordfører!

Dette har vært en lang prosess, og det meste er sagt om denne byplanen.

Jeg skal ikke gå inn på selve innholdet. Det er åpenbart at det er noen ting vi fra Høyre mener kunne vært justert, men samlet sett er dette en god og bærekraftig plan for byen vår.

Målet må være at denne planen står seg i lang tid fremover, selv om den ikke bør få like lang levetid som forrige plan fra 1924.

Det som gjenstår nå er å takke administrasjonen for den veldig gode jobben som er gjort.

Jeg vil også rette en takk til Arnfinn Uthus som gjorde en glimrende jobb som delegasjonsleder under meklingen på Hamar.

Takk!

Older Posts »

Kategorier