Publisert av: Yngve Sætre | desember 12, 2013

Budsjettframlegg i kommunestyret 12.12.13


Høyres landsmøte 04.05.1212. desember ble budsjettet for Elverum kommune behandlet og vedtatt i Elverum kommunestyre. Her er mitt budsjettinnlegg slik det ble fremført i kommunestyret:

Ordfører!

I årets budsjettprosess har rådmannen lest politiske signaler på en meget god måte – noe hun fortjener ros for. Rådmannens budsjettforslag denne gang er et raffinert produkt etter en politisk bestilling gjort av kommunestyret og det borgerlige flertallet.

Det har derfor ikke vært behov for de helt store endringene i rådmannens budsjettforslag. Det er bra, og det vitner om en god arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon.

Likevel har vi gjort viktige endringer for å møte fremtidige behov og vri budsjettet i borgerlig retning.

Først vil jeg si litt om noen av de investeringene og tiltakene som ligger inne i rådmannens forslag og som vi vil videreføre. Vi vil investere i Helsehus, Rådhuset og Søbakken skole. Dette er helt nødvendige investeringer vi må gjøre for å møte krav fra offentlige myndigheter og veksten i antall elever i Elverumsskolen.

På driftssiden er det en økning til sektor for pleie, rehabilitering og omsorg, barnevern og til utgifter som følge av samhandlingsreformen. Økonomisk sosialhjelp styrkes også. De økte driftsrammene sammen med betydelige investeringer på området gjør at dette budsjettet totalt sett er en betydelig satsing på helse og omsorg.

Vi prioriterer de svakeste, de pleietrengende og de som er mest avhengig av hjelp fra det offentlige. Dette er god borgerlig politikk.

Økonomisk ansvarlighet har vært viktig for oss i dette budsjettet. I den forbindelse har vi vært opptatt av å redusere det fremtidige låneopptaket. Det ligger i den borgerlige sjel at vi ønsker økonomisk ansvarlighet fremfor unødig økonomisk fallhøyde. Vi ønsker bærekraftige løsninger fremfor å sende regningen til de neste generasjoner elverumsinger.

Med dette i ryggmargen har vi funnet en god balanse mellom ansvarlighet og ambisjoner, og mellom kortsiktighet og langsiktighet. Vi gir litt mer til de som trenger det mest samtidig som vi sørger for økonomisk bærekraft totalt sett. Vår hovedprioritet gjennom hele budsjettet har vært økonomisk ansvarlighet og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Så over til våre konkrete endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag på utgiftssiden: 

Omorganisering/ effektiviseringsprosjekt:

Vi bevilger totalt 1 million kroner fordelt på 2014 og 2015 til et omorganiserings – og effektiviseringsprosjekt. Målet med dette er å effektivisere driften av kommunen. Dette bør starte med at en ekstern aktør med nødvendig faglig kompetanse gjennomgår kommunens drift med sikte på å finne områder for effektivisering.

Dette arbeidet bør ha politisk involvering, og koordineres med det arbeidet rådmannen allerede er i gang med når det gjelder Lean og konkurranseutsetting.

I denne sammenhengen vil jeg påpeke at det gjøres veldig mye godt arbeid i Elverum kommune, og det produseres gode velferdstjenester hver eneste dag. Vi er imidlertid overbevist om at det også finnes potensiale for effektivisering. Vi ønsker fart og kraft i arbeidet med å hente ut disse gevinstene slik at vi i neste omgang kan produsere enda bedre tjenester til våre innbyggere.

Redusert utgift ved samdrift Lillemoen/ Melåsberget:

Vi sparer inn en million kroner i 2017 på at vi på dette tidspunktet vil slå sammen Lillemoen og Melåsberget skole. Dette må ses i sammenheng med et senere punkt som gjelder investering på Lillemoen.

Økt tilskudd Møteplassen:

Vi bevilger 200.000 kroner ekstra til Møteplassen årlig i hele økonomiplanperioden. Vi vil styrke Møteplassen som institusjon og bidra til å øke deres aktivitet. Møteplassens arbeid er positivt i seg selv, og det bidrar også til at vi holder seniorer i positiv aktivitet lengre, og på den måten kan vi avlaste våre institusjonsplasser.

Drift av Annekset:

Annekset er et lavterskeltilbud for rusavhengige hvor det gis tilbud om mat, hjelp og aktiviteter av ulike slag. Det er dokumentert at slike tilbud er blant de aller beste for å hjelpe rusavhengige. Dette er noen av de mest sårbare i vårt samfunn, og som kommune har vi et ansvar for å hjelpe mennesker som har kommet i en vanskelig sitasjon.

Annekset kan være nettopp det som utgjør den store forskjellen mellom lys og mørke for disse menneskene, og vi må gjøre det vi kan for å strekke ut en hånd.

Det har tidligere vært noe usikkerhet rundt driften av Annekset, noe som har vært uheldig. Jeg vil derfor slå det fast helt klart: Det borgerlige flertallet i Elverum vil ha fortsatt drift av Annekset. Vi bevilger 761.000 kroner til fortsatt drift i 2014 og for fremtidige år henstiller vi til rådmannen om å innarbeide tilstrekkelig med midler i kommunens driftsbudsjett.

Så over til investeringene:

Oppgradering påbygg Lillemoen:

Vi bevilger 43,3 millioner til restaurering og oppgradering av Lillemoen skole totalt i hele økonomiplanperioden. Første skritt blir å lage en plan i 2014 som viser hvilke tiltak som er nødvendige på Lillemoen. Her må det også ses på alternative og kostnadseffektive løsninger.

Vi forutsetter at arbeidet med Lillemoen skal være ferdig i 2017, og vi vil da slå sammen Lillemoen og Melåsberget skole. Vi får da en innsparing på en million kroner som jeg tidligere har nevnt.

Ny skole sentrum tomt:

Vi tar ut en investering på 26 millioner i 2016 tiltenkt kjøp av tomt til ny skole i Ydalir. Det har i etterkant av formannskapsmøtet vært noe diskusjon rundt dette, og jeg vil derfor klargjøre hva vi mener.

Vi sier ikke med dette nei til ny skole i Ydalir, men vi sier heller ikke ja. Vi ønsker en time – out for å tenke oss om og kunne debattere skolestruktur i Elverum på fritt og bredt grunnlag. Med de investeringene som gjøres på Søbakken er det heller ikke akutt behov for ny sentrumsskole.

Vi vil holde mulighetene åpne og ikke låse oss fast før den store skoledebatten starter. Det kan være plasseringer som er bedre og smartere enn Ydalir, og det kan være et reelt alternativ å utvide de eksisterende skolene i sentrum.

Våre vurderinger i denne saken står fast.

Brannvarslingsanlegg 4 kirker:

Vi bevilger 400.000 kroner til investering i brannvarslingsanlegg i fire kirker i Elverum. Det gjelder Hernes, Heradsbygda, Sørskogbygda og Nordskogbygda kirke. Vi vil ha trygghet og sikkerhet rundt våre kirker og brannvarslingsanlegg er et viktig bidrag til dette.

Så over til noen nye tiltak som har kommet til etter framlegget i formannskapet: 

Vi øker tilskuddet til frivillighetssentralen med kr. 100.000 hvert år de neste fire år. Vi bevilger kr. 150.000 til islegging av fylkesidrettsplassen i 2014. Vi øker støtten til idrettsrådet med kr. 150.000 i 2014. Vi øker støtten til Elverum Turforening med kr. 25.000 i 2014.

Disse fire tiltakene gir samlet sett en styrking av frivillig sektor i Elverum, noe som er bra. Frivillig sektor utløser kreativitet og skaperevne, og gir et viktig supplement til offentlige løsninger. Ved å styrke frivillig sektor styrker vi Elverum som samfunn. Et samfunn som består av mye mer enn offentlig sektor.

Eiendomsskatt:

Vi gjør ingen endringer på eiendomsskatten, men jeg vil likevel kommentere den. 2013 har vært et økonomisk krevende år for kommunen. I vår måtte vi innføre ansettelses – og innkjøpsstopp, og etter den tid har det kommet flere ekstraordinære utgifter vi ikke kunne forutse.

I denne situasjonen har vi en førsteprioritet, og det er økonomisk ansvarlighet og gode tjenester til kommunens innbyggere. Dette innebærer at vi må ta et hvileskjær når det gjelder eiendomsskatt i 2014.  Imidlertid følger vi den planen vi laget for nedtrapping i fjor, noe som er i tråd med våre målsettinger på dette området.

Oppsummering:

Jeg vil oppsummere budsjettet med å si at det er budsjett med en stor satsing på velferd. Samtidig er budsjettet stramt, og vi er derfor avhengig av god økonomistyring fra rådmannen. Dette forventer vi og krever vi.

I denne budsjettprosessen har vi fått føle på kroppen noe av det vanskeligste – men også viktigste ved å drive politikk – nemlig å prioritere. Politiske prioriteringer blir umulig uten noen prinsipper og verdier. Uten dette blir det som å styre uten kompass, eller drive rundt som en dupp på en åpen sjø.

På den borgerlige siden har vi noen felles verdier vi samler oss om som gjør det enklere å prioritere, og stake ut en kurs. Moderasjon, ansvarlighet og tillit til enkeltmennesker er verdier som binder oss sammen på borgerlig side. Dette har vært helt avgjørende ved prioriteringer som innebærer at noe faktisk må vike og noe må gå foran.

Vårt borgerlige hovedprinsipp er at vi skal være økonomisk ansvarlige og sørge for gode tjenester til kommunens innbyggere. Selv om det smerter setter vi dette foran andre ønsker, lyster og behov.

Dagens situasjon i Elverum er at vi har økonomiske utfordringer. Det må vi erkjenne. Vi må også erkjenne at mange av årsakene til dette har bygget seg opp over lang tid og kommet til overflaten det siste året. Dette kommer vi ikke unna.

Jeg vil si at budsjettet på mange måter bærer preg av at vi nå må ta regningen for tidligere tiders unnlatelser og feilvurderinger. Jeg kan nevne ekstraordinære utgifter til brannvarslingsanlegg på Moen sykehjem, et stort vedlikeholdsbehov på Rådhuset på 35 millioner og overskridelser på Søbakken skole.

Samhandlingsreformen belaster oss også mye mer enn forutsatt, og vi betaler hvert år ca. 5 millioner for at vi har lagt ned fadesen Hera vekst. Dette grepet var helt nødvendig, og vi vet at det har gitt våre innbyggere en langt bedre hverdag selv om det altså koster oss dyrt.

I denne situasjonen får vi ikke plass til alt vi egentlig ønsker og alt som interessegrupper i Elverum vil ha. Vi er også nødt til å ta et hvileskjær når det gjelder eiendomsskatten. Slik er de harde realiteter. Vi er imidlertid tro mot vår hovedprioritet som er økonomisk ansvarlighet og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Totalt sett gir vårt budsjett et resultat på bunnlinja som summerer seg opp til 63,8 millioner de neste fire årene. Dette ligger inne som den del av «sunn kommuneøkonomi» hvor det settes av midler til kompetanseutvikling og vedlikehold.

I tillegg til dette setter vi av totalt 5,5 millioner på fond de neste fire årene. Svingningene fra år til år justerer vi i forhold til det generelle disposisjonsfondet. Vår pengebruk gjennom fireårsperioden er totalt 1,7 millioner kroner mer enn i rådmannens budsjettforslag. Dette må sies å være en marginal forskjell.

Til sist vil jeg minne om at vi totalt sett har en solid økning i kommunens inntekter. Inntektsøkningen fra 2013 til 2014 er hele 73,1 millioner kroner, tilsvarende 5,5 prosent. Av dette er 37,3 millioner nye driftstiltak. Dette kommer kommunens innbyggere til gode i form av økt velferd og bedre tjenester.

I arbeidet med dette budsjettet har vi erkjent at kommunen ikke kan være alt for alle, men den kan være mer for de som trenger den mest.

Testen på om vi er et godt lokalsamfunn er til syvende og sist om vi makter å yte – litt mer – til de som har utfordringer i hverdagen, de som sliter på ulike måter, de som sitter nederst ved bordet. Med dette budsjettet gjør vi – litt mer – for de som trenger det aller mest.

Derfor er det et godt budsjett.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: