Publisert av: Yngve Sætre | november 27, 2013

Budsjettframlegg i formannskapet 27.11.13


Yngve Sætre august 2013 De borgerlige samarbeidspartiene i Elverum presenterte sitt budsjettforslag i formannskapet 27. november.

Her er budsjettinlegget som jeg fremførte på vegne av de borgerlige partiene:

Ordfører!

Budsjettarbeid er på sitt beste en svært givende og lystbetont prosess, og et høydepunkt i et politisk år. Årets budsjettprosess har vært betydelig bedre enn i fjor. Som politikere har vi fått mer tid til å arbeide med budsjettet dette året, noe som først og fremst skyldes det gode opplegget med et råbudsjett i september. Dette har fungert bra.

Samtidig har rådmannen denne gang lest politiske signaler på en meget god måte – noe hun fortjener ros for. Rådmannens budsjettforslag denne gang er et raffinert produkt etter en politisk bestilling gjort av kommunestyret og det borgerlige flertallet. Det har derfor vært vesentlig mindre behov for å gjøre endringer i rådmannens budsjettforslag. Det er bra, og det vitner om en god arbeidsdeling mellom politikk og administrasjon.

I tillegg har det også vært en bevisst strategi fra det borgerlige flertallet at vi ikke ønsker å gjøre for store endringer i rådmannens forslag. Dette ut fra et ønske om å gi rådmannen arbeidsro i en allerede krevende økonomisk situasjon.

Det borgerlige budsjettforslaget vi i dag legger frem er altså bygget vesentlig på rådmannens budsjettforslag. Likevel har vi selvsagt gjort noen endringer, og disse er ikke uvesentlige.

Hovedlinjer

Først vil jeg si litt om noen av de investeringene og tiltakene som ligger inne i rådmannens forslag og som vi vil videreføre. Vi vil investere i et Helsehus som er helt sentralt for å møte samhandlingsreformens krav. Videre vil vi investere i Rådhuset og Søbakken skole. Dette er helt nødvendige investeringer vi må gjøre for å møte krav fra offentlige myndigheter og veksten i elever i Elverumsskolen.

På driftssiden er det en økning til sektor for pleie, rehabilitering og omsorg, barnevern og til utgifter som følge av samhandlingsreformen. Økonomisk sosialhjelp styrkes også.

Hvis man ser de økte driftsrammene på helse og omsorg i sammenheng med investeringene så er det ingen tvil om at dette budsjettet totalt sett er en betydelig satsing på helse og omsorg. Vi prioriterer de svakeste, de pleietrengende og de som er mest avhengig av hjelp fra det offentlige. Dette er god borgerlig politikk.

Elverum er for tiden den kommunen i Hedmark som vokser mest, og vi er inne i en periode med betydelige investeringer. Det er utredet et ønske om investeringer i størrelsesorden 500-800 millioner i løpet av de kommende 4-6 år.

Dette er veldig høyt og vi borgerlige har derfor vært bevisst på at vi ikke skal øke investeringene mer enn høyst nødvendig. Vi mener vi har funnet en god balanse mellom ansvarlighet og ambisjoner, og mellom kortsiktighet og langsiktighet i dette budsjettet.

Så over til våre konkrete endringer

Omorganisering/ effektiviseringsprosjekt:

Vi bevilger totalt 1 million kroner fordelt på 2014 og 2015 til et omorganiserings – og effektiviseringsprosjekt. Målet med dette er å effektivisere driften av kommunen.

Vi mener dette bør starte med at en ekstern aktør med nødvendig faglig kompetanse tar en gjennomgang av kommunens drift med sikte på å avdekke mulige områder eller endringer som kan bidra til innsparing. Dette arbeidet bør ha politisk involvering, og koordineres med det arbeidet rådmannen allerede er i gang med når det gjelder Lean og konkurranseutsetting.

I denne sammenhengen vil jeg påpeke at det gjøres veldig mye godt arbeid i Elverum kommune, og det produseres gode velferdstjenester hver eneste dag. Vi er imidlertid overbevist om at det også finnes potensiale for effektivisering. Vi ønsker fart og kraft i arbeidet med å hente ut disse gevinstene slik at vi i neste omgang kan produsere enda bedre tjenester til våre innbyggere.

Redusert utgift ved samdrift Lillemoen/ Melåsberget:

Vi sparer inn en million kroner i 2017 på at vi på dette tidspunktet vil slå sammen Lillemoen og Melåsberget skole. Dette må ses i sammenheng med et punkt jeg kommer til når det gjelder investering på Lillemoen.

Økt tilskudd Møteplassen:

Vi bevilger 200.000 ekstra til Møteplassen årlig i hele økonomiplanperioden. Dette fordi vi vil styrke Møteplassen som institusjon og bidra til å øke deres aktivitet.

Møteplassens arbeid er viktig fordi det bidrar til at vi holder seniorer i positiv aktivitet lengre, og på den måten kan vi avlaste våre institusjonsplasser. Eldre mennesker har utrolig mye å bidra med og potensialet til Møteplassen som en oase for eldre i Elverum mener vi er stort.

Møteplassen sitt arbeid engasjerer allerede en stor grad av frivillighet og vi vil bidra til å videreutvikle Møteplassen til en positiv kraft i Elverum. 

Drift av Annekset:

Annekset er et lavterskeltilbud for rusavhengige hvor det gis tilbud om mat, hjelp og aktiviteter av ulike slag. Det er dokumentert at slike tilbud er blant de aller beste for å hjelpe rusavhengige.

Dette er noen av de mest sårbare i vårt samfunn, og som kommune har vi et ansvar for å hjelpe våre medmennesker som har kommet i en vanskelig sitasjon. Annekset kan være nettopp det som utgjør den store forskjellen mellom lys og mørke for disse menneskene, og vi må gjøre det vi kan for å strekke ut en hånd.

Det har tidligere vært noe usikkerhet rundt driften av Annekset, noe som har vært uheldig. Nå vil jeg derfor slå det fast helt tindrende klart: Det borgerlige flertallet i Elverum vil ha fortsatt drift av Annekset. Vi bevilger 761.000 kroner til fortsatt drift i 2014 og for fremtidige år henstiller vi til rådmannen om å innarbeide tilstrekkelig med midler i kommunens driftsbudsjett.

Så over til investeringene

Oppgradering påbygg Lillemoen:

Lillemoen skole er moden for oppgradering og restaurering. Det er også viktig å skape forutsigbarhet rundt skolesituasjonen i Søndre Elverum.

Vi bevilger 43,3 millioner til restaurering og oppgradering av Lillemoen skole totalt i hele økonomiplanperioden. Første skritt blir å lage en generalplan som viser hvilke tiltak som er nødvendige på Lillemoen. En slik plan må vi utarbeide i 2014.

Vi forutsetter at arbeidet med Lillemoen skal være ferdig i 2017, og vi ønsker da å slå sammen Lillemoen og Melåsberget skole. Vi får da en innsparing på en million kroner som jeg tidligere har nevnt. 

Ny skole sentrum tomt:

Vi har tatt ut en investering på 26 millioner i 2016 til ny skole i sentrum. Dette var i utgangspunktet tiltenkt kjøp av tomt i Ydalir. Vi tar ut dette fordi vi mener det er usikkert når behovet for ny skole i sentrum melder seg. Med de investeringene som nå gjøres på Søbakken mener vi at det ikke er noe akutt behov.

Vi mener også at det kan være plasseringer som er bedre og smartere enn Ydalir. Vi vil derfor holde mulighetene åpne og ikke låse oss til Ydalir på nåværende tidspunkt. Kanskje kan det også være en mulighet for å bygge på noen av de arealene som kommunen selv eier i sentrum.

Disse momentene gjør at vi vil ta oss bedre tid og vi tar derfor ut investeringen på 26 millioner i 2016.

Brannvarslingsanlegg 4 kirker:

Vi bevilger 400.000 til investering i brannvarslingsanlegg i fire kirker i Elverum. Det gjelder Hernes, Heradsbygda, Sørskogbygda og Nordskogbygda kirke. Disse kirkene er viktige institusjoner i lokalsamfunnet og de betyr mye for folks identitet og tilhørighet. Vi vil ha trygghet og sikkerhet rundt våre kirker og brannvarslingsanlegg er et viktig bidrag til dette. Dette er en nødvendig og riktig investering.

Eiendomsskatt:

Vi har ikke gjort noen endringer på eiendomsskatten, men jeg føler likevel et behov for å kommentere den. 2013 har vært et år krevende år for kommunen økonomisk. Vi måtte i vår innføre ansettelses og innkjøpsstopp, og etter den tid har det kommet flere ekstraordinære utgifter vi ikke kunne forutse.

I denne situasjonen har vi en førsteprioritet, og det er økonomisk ansvarlighet og gode tjenester til kommunens innbyggere. Dette innebærer at vi må ta et hvileskjær når det gjelder eiendomsskatt i 2014.  Imidlertid følger vi den planen vi laget for nedtrapping i fjor og vi kommer derfor ned til ca. 2,5 promille i 2015. Dette er i tråd med vårt mål om en nedtrapping av eiendomsskatten.

Oppsummering

Dette er et budsjett med betydelige investeringer i velferd, samtidig som vi har hatt som mål å begrense gjeldsveksten. Vi mener vi har klart denne balansen bra, men budsjettet er stramt og vi er avhengig av god økonomistyring fra rådmannen. Dette forventer vi og krever vi.

Ellers vil jeg si at det er viktig å ha noen prinsipper og grunnfestede mål ved utøvelsen av politikk. Av og til er det imidlertid slik at ulike mål kommer litt i vegen for hverandre, og da er det faktisk slik at noe må gå foran og noe må vike. Kjepphestene må settes på stallen en periode uten at de glemmes av den grunn.

Vårt borgerlige hovedprinsipp er at vi skal være økonomisk ansvarlige og sørge for gode tjenester til kommunens innbyggere. Selv om det smerter setter vi dette foran andre ønsker, lyster og behov.

Dagens situasjon i Elverum er at vi har økonomiske utfordringer. Det må vi erkjenne. Vi må også erkjenne at mange av årsakene til dette har bygget seg opp over lang tid og kommet til overflaten det siste året. Dette kommer vi ikke unna.

Jeg vil si det slik at budsjettet på mange måter bærer preg av at vi nå må ta regningen for tidligere tiders unnlatelser og feilvurderinger. Jeg kan nevne ekstraordinære utgifter til brannvarslingsanlegg på Moen sykehjem, et stort vedlikeholdsbehov på Rådhuset på 35 millioner og overskridelser på Søbakken skole. Samhandlingsreformen belaster oss også mye mer enn forutsatt, og vi betaler hvert år ca. 5 millioner for at vi har lagt ned fadesen Hera vekst.

I denne situasjonen får vi ikke plass til alt vi egentlig ønsker og alt som interessegrupper i Elverum vil ha. Vi er også nødt til å ta et midlertidig hvileskjær når det gjelder eiendomsskatten. Slik er de harde realiteter. Vi er imidlertid tro mot vår hovedprioritet som er økonomisk ansvarlighet og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Totalt sett gir vårt budsjett et resultat på bunnlinja som summerer seg opp til 63,8 millioner de neste fire årene. Dette ligger inne som den del av «sunn kommuneøkonomi» hvor det settes av midler til kompetanseutvikling og vedlikehold.

I tillegg til dette setter vi av totalt 6,3 millioner på fond de neste fire årene. Som dere vil se av regnearket er det noen svingninger fra år til år og dette justerer vi i forhold til det generelle disposisjonsfondet.

Vår pengebruk gjennom fireårsperioden er totalt kr 1 012 000 mer enn i rådmannens budsjettforslag. Forskjellen er altså marginal. Vi skulle gjerne satt av mer til fond, men vi er fornøyd med at vi tross alt bygger opp fond og ikke tapper fond de neste fire årene.

Til sist vil jeg minne om at vi totalt sett har en solid økning i kommunens inntekter. Inntektsøkningen fra 2013 til 2014 er hele 73,1 millioner kroner, tilsvarende 5,5 prosent. Av dette er 37,3 millioner nye driftstiltak. Dette kommer kommunens innbyggere til gode i form av økt velferd og bedre tjenester. 

Avslutning

Kommunen kan ikke være alt for alle, men den kan være mer for de som trenger den mest. Testen på om vi er et godt lokalsamfunn er til syvende og sist om vi makter å yte litt mer til de som har utfordringer i hverdagen, de som sliter på ulike måter, de som sitter nederst ved bordet. Med dette budsjettet vil vi gjøre litt mer for de som trenger det aller mest. Derfor er det et godt budsjett.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: