Publisert av: Yngve Sætre | desember 17, 2011

Budsjettframlegg i kommunestyret 15.12.11


Jeg hadde gleden av å legge frem det borgerlige budsjettforslaget i kommunestyret 15. desember. Her er innlegget slik det i grove trekk ble holdt:

Jeg skal presentere det felles budsjettforslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Team Elverum. Jeg vil først si at rådmannens utgangspunkt har vært et veldig godt forslag å jobbe ut fra, men som rådmannen signaliserte er det et visst handlingsrom i budsjettet, og det har vi fylt med god borgerlig politikk.

Så til de enkelte budsjettendringene, og jeg går først på inntektssiden:

Eiendomsskatt:

Det første punktet vi har lagt inn gjelder eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en urettferdig skatteform fordi det er en skatt på kvadratmeter, og ikke på lommebok. Den rammer helt uavhengig av evne til å betale, noe som gjør det til en usosial skatteform. Det er også prinsipielt betenkelig at noe av det som skaper størst trygghet for den enkelte, nemlig hjemmet, skal beskattes.

Eiendomsskatten kan ses på som en form for heftelse på den enkeltes bolig, og den gir et negativt signal til de som vurderer å flytte til Elverum. Vi er derfor glade for at vi i økonomiplanperioden har lagt inn en halvering av eiendomsskatten. Det vil rette opp i en usosial skatteform, gjøre Elverum mer attraktiv for tilflytting og det vil gi økt trygghet for hus og hjem.

Dynamisk effekt av skattelette:

Neste punkt er dynamisk effekt av skattelette, og dette er i tråd med råd fra finansdepartementet. De har anbefalt 10 % effekt, men vi er forsiktige og bruker 5 %. Dette er som følge av at redusert eiendomsskatt gir økt økonomisk aktivitet, noe som resulterer i at kommunen får økte inntekter fra personbeskatning.

Så over til utgiftssiden:

Økt politikerkostnad/frikjøp:

Dette er en oppfølging av vedtaket i kommunestyret 16. november som innebærer frikjøp av formannskapsmedlemmene i 20 %. Det mener vi er riktig og nødvendig, og det er også i tråd med praksis i flere andre kommuner.

Politikerportal og politiker PC:

Dette er også en oppfølging av vedtaket i kommunestyret 16. november. Det innebærer at det utvikles en politikerportal, noe som gjør at vi kan spare ressurser på å sende ut mindre papir til politikere.

Rusforebyggende tiltak kurs:

Dette er en styrking av det rusforebyggende tiltaket i Elverum. Vi mener det er viktig med forebygging på det området, og dette er vårt bidrag til det.

Økt bemanning hjelpemiddellager:

På hjelpemiddellageret jobber det visstnok bare en person i dag så vi har tatt inn økt bemanning i tråd med det som var ønsket på de rosa sidene. Det mener vi er nødvendig både av hensyn til arbeidet som skal utføres og den som jobber der i dag.

Tidlig innsats – styrking av rådmannens forslag

Det var meget bra at rådmannen la inn en styrking av tidlig innsats i skolen, men vi har lagt inn ytterligere en styrking på dette området. Dette er en bevisst satsing på å skape en kunnskapsskole for fremtiden i Elverum. Når det gjelder skole må vi både løfte de svake og utfordre de sterke. Dette er vårt bidrag til det.

Økt satsing på internasjonalt arbeid:

Det er et område hvor Elverum har høy integritet og gjennomslagskraft. Elverum er en internasjonal kommune og vi understreker dette ved å styrke internasjonalt arbeid med 100.000 hvert år i økonomiplanperioden.

VTA – plasser Tunet 10 plasser:

Dette er en styrking når det gjelder varig tilrettelagte arbeidsplasser. Dette er viktig for å ta alle hender i bruk og gi alle mennesker en meningsfylt hverdag. Dette tilskuddet kombineres med støtte fra NAV så samlet sett får vi veldig mye igjen for de pengene vi setter av til dette tiltaket.

Elverum flyers/ Unified:

Elverum Flyers/ Unified er et idrettslag som fortjener all honnør for den måten de sprer glede og begeistring på. Vi vil bidra ved å gi dem en plass på vårt budsjett slik at de med trygghet kan vite at de kan videreføre sine aktiviteter.

Partshjelp Dørum/Kleiva:

Dette handler om at vi ønsker å gi en starthjelp til Eli Dørum og Kåre Kleiva slik at de kan anke sin sak inn for Høyesterett. Dette er en prinsipielt viktig sak angående privat eiendomsrett som bør prøves i den høyeste domstolen vi har.

Saken berører også alle med beiterettigheter i Elverum. Blir dommen stående betyr det i realiteten at beiteretten er borte i Elverum, noe som innebærer et stort økonomisk tap for kommunen. Det er derfor på sin plass at kommunen engasjerer seg i denne saken.

Ladestasjon Basthjørnet:

Vi gir også støtte til ladestasjon på Basthjørnet. Dette får også støtte fra Transnova og det er i tråd med vår klimaplan.

Så over til investeringene:

Ny hjelpemiddelsentral:

Her har vi gjort et strategisk viktig grep. Vi har tatt ut investeringen som rådmannen hadde lagt opp til når det gjaldt ny hjelpemiddelsentral. Vi ønsker i stedet å samlokalisere ny hjelpemiddelsentral med det nye helsehuset som trolig kommer på sykepleierhøgskolen.

Vi mener dette er meget fornuftig. Sykepleierhøyskolen bør ha store nok arealer til å inkludere ny hjelpemiddelsentral, og vi mener det er en rekke fordeler ved å se hjelpemiddelsentralens arbeid i sammenheng med behovene til et nytt helsehus.

Rehabilitering av Søbakken skole:

Skole er et gjennomgangstema for oss, og vi ønsker også en satsing på rehabilitering av skolebygg. Vi ønsker å fullføre det arbeidet som allerede er påbegynt på Søbakken, og derfor har vi tatt inn rehabilitering av Søbakken skole som en betydelig satsing i økonomiplanperioden.

Dette tiltaket må imidlertid ikke ses isolert, men som et ledd i en større plan for opprusting av skolebygg i Elverum. Rehabilitering av skolebygg tar vi på det største alvor, og vi må derfor sette inn riktige grep på riktige tidspunkt for å få effekt i arbeidet. I verbaldelen til budsjettet vil vi derfor be rådmannen lage en helhetlig plan for rehabilitering av skolebygg i Elverum. 

Vestad skole trinn 2:

Dette er en viktig investering for å samle og styrke kompetanseenheten på Vestad for elever med funksjonshemminger. Vi har lagt inn Trinn 2 i utbyggingen på Vestad, men for å sikre at dette blir godt koordinert med trinn 1 har vi skjøvet dette ut ett år lenger i tid enn det som var skissert som opprinnelig ønskelig fra rådmannen.

Utvide kirkegård Heradsbygd:

Dette er et tiltak det er behov for og som vi anser som viktig, og vi har derfor lagt inn investering til det i budsjettet.

Kirkebehov (rentekompensasjonsordning)

Dette går ut på å bruke rentekompensasjonsordningen fra staten mens det ennå er mulighet. Dette vil i første rekke gå til tak på kirka i Hernes.

Bunnlinjen i budsjettforslaget:

Oversikten på den siste siden viser at vi har igjen bra med penger på bunnlinja i økonomiplanperioden. Vi bruker 35 millioner mer enn rådmannens forslag i fireårsperioden, men vi har fremdeles igjen 79 millioner på bunnlinja etter fire år.

Dette mener vi er bra, og vi skal også huske på at dette er etter at vi har satt av penger til «sunn kommuneøkonomi» som gir ressurser til kompetanseheving, byutvikling og vedlikehold av bygninger.

Oppsummert vil jeg si følgende:

Rådmannen ga oss et meget godt utgangspunkt å jobbe med, og det var derfor med en god følelse vi fem borgerlige partier gikk i gang med budsjettarbeidet. Våre drøftelser har vært effektive, konstruktive og i en meget god tone – og vi har hele tiden hatt stor respekt for hverandres syn. 

Det har vært nyanser i synspunkter, men dette har kun vært til berikelse og inspirasjon i arbeidet. Sammen utfyller vi hverandre både når det gjelder politikkområder, ønsker og erfaring, og jeg mener at vi samlet sett har oppnådd et mer helhetlig og kraftfullt budsjett en vi kunne oppnådd hver for oss.   

Hovedlinjene i vårt budsjett er en sterk satsing på skole for at vi skal kunne tilby elevene i Elverum en kunnskapsskole for fremtiden. Dessuten halverer vi eiendomsskatten, noe som vil rette opp i en usosial skatt og gjøre Elverum mer attraktiv som bostedskommune. 

Dette har resultert i et «fremoverlent» og offensivt budsjett med en tydelig profil. I bunnen av budsjettet ligger det en solid porsjon ansvarlighet. Videre er budsjettet fylt av en borgerlig moderasjon som setter det enkelte menneske i sentrum. Det hele er tilslutt krydret med de enkelte partiers egenart og tradisjonsrike kjennetegn. 

Til sammen har dette blitt et visjonært budsjett som peker ut en retning for Elverum. Det viktigste for oss er at budsjettet vil styrke skole og næringsliv, og det vil gi Elverums innbyggere mer velferd og flere muligheter. Dette er et helhetlig budsjett i pakt med fremtiden – som løfter frem borgerlig politikk i Elverum.    

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: