Publisert av: Yngve Sætre | mai 24, 2023

Interpellasjon fra Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet om Mastmoen – dommen i kommunestyremøtet 03.05.23


Bakgrunn

Sak 045/23 «Vurdering av tingrettens dom – spørsmål om anke» ble behandlet av Elverum formannskap 20.03.23. Saken omhandler spørsmålet om kommunen skal anke den såkalte Mastmoen- dommen i Elverum kommune. Mastmoen – dommen avklarer spørsmålet om reduksjonsfaktoren ved fastsettelse av eiendomsskatt. Sak 045/23 ble behandlet etter kommuneloven § 11-8 om hastesaker. Det vil si at formannskapet ble «omgjort» til kommunestyret, og hadde kommunestyrets fullmakter. Med 5 mot 4 stemmer vedtok formannskapet å anke dommen. Saksbehandlingen var delvis unntatt offentlighet ved at deler av møtet var lukket.   

Krav om ny vurdering av spørsmålet om anke

Kommunestyrerepresentantene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet fremmer med dette en interpellasjon med hjemmel i «Reglement for saksbehandlingen i Elverum kommunestyre» § 7. Interpellasjonen gjelder spørsmålet om anke eller ikke av Mastmoen – dommen. Av hensyn til videre rettsprosess er det avgjørende at interpellasjonen kommer til behandling så raskt som mulig, noe som i praksis vil si kommunestyremøtet 03.05.23.

Forslagsstillerne mener spørsmålet om kommunen skal anke eller ikke er av stor viktighet for Elverum kommune og kommunens innbyggere. Spørsmålet reiser flere spørsmål når det gjelder kommunens oppgaver og kommunenes mulighet til å gi forutsigbarhet for innbyggerne. En sak av så stor betydning bør åpenbart behandles av kommunestyrets høyeste organ, som er kommunestyret. Det er ikke godt nok at formannskapet behandlet saken med hjemmel i hasteparagrafen. For å sikre full legitimitet for kommunens beslutning må saken også behandles i en åpen debatt i kommunestyret, med fri tilgang for presse, innbyggere og tilhørere. Derfor fremmes denne interpellasjonen.

Forslagsstillerne vil særlig peke på følgende argumenter for at dommen ikke bør ankes:   

1.      Dommens grundighet og tydelighet

Dommen fra tingretten forklarer sakens fakta på en klar, grundig og ryddig måte. For ikke-jurister og befolkningen er den tillitvekkende og lettforståelig. Uten at vi tar stilling til den juridiske argumentasjonen, mener vi det er krevende å utfordre dommens klare konklusjoner. Dommen er klar og bør respekteres.    

2.      Hensynet til innbyggernes forutsigbarhet

Ifølge dommen har innbyggerne krav på tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2021 og 2022. Ved å anke dommen skapes det stor usikkerhet om og når innbyggerne får tilbakebetalt denne. Det er antydet saksbehandling i lagmannsretten sent i 2023 eller tidlig i 2024. Det er likevel ikke sikkert at saken stanser der. Saken er av en slik karakter at den kan ende i Høyesterett. Uansett utfall skapes det stor usikkerhet rundt tidspunkt for tilbakebetaling, noe som åpenbart er uheldig for innbyggerne. Denne usikkerheten kan også bidra til å svekke kommunens generelle legitimitet til å kreve inn eiendomsskatt. 

3.      Hensynet til kommunens forutsigbarhet

Ved å anke dommen skapes også usikkerhet om kommunens fremtidige innkreving av eiendomsskatt. Skal kommunen følge prinsippene fra dommen for 2024 og 2025, eller skal tidligere praksis legges til grunn? Dersom kommunen anker er det ikke opplagte svar på dette. Kommunen må også ved en anke ta høyde for at saken tapes og at beløpene må betales tilbake. Det er mest forutsigbart for kommunen å rette seg etter dommen, betale tilbake beløpene for 2021 og 2022 og være ferdig med saken. Alternativet er å gå inn i en flerårig prosess med usikkerhet og merarbeid knyttet til en ankesak som kan bli både langvarig og kostbar. Hvor mye kostnadene til å følge opp ankesaken blir i tid og penger er usikkert, men saker i denne kategorien er åpenbart ressurskrevende å følge opp i rettssystemet. En anke vil belaste ressursene til en allerede presset kommuneadministrasjon.     

4.      Dommens prinsipielle sider er av nasjonal – ikke lokal – betydning

I debatten rundt saken har det blitt hevdet at Elverum kommune bør anke fordi saken har prinsipielle sider og nasjonal interesse som gjør at den bør løftes til en høyere rettsinstans. Forslagsstillerne er uenig i en slik argumentasjon. Elverum kommune har fulgt et råd fra Kommunenes Sentralforbund (KS), og har ingen egeninteresse i de prinsipielle sidene av saken. Det er ikke Elverum kommunes ansvar eller oppgave å forfølge saken fordi den kan ha prinsipielt viktige sider. Dersom saken er av nasjonal interesse er det andre instanser enn Elverum kommune som bør sette saken på dagsorden politisk eller på andre måter, for eksempel KS, departement eller Storting.

Elverum kommune er først og fremst ansvarlig for å ivareta innbyggernes interesser, og sikre disse gode tjenester. Kommunen bør bruke minst mulig tid og ressurser på å forfølge andre typer saker. Dommens prinsipielle sider må følges opp av andre aktører enn Elverum kommune.

Konklusjon og oppsummering

Saken om reduksjonsfaktoren i eiendomsskatten er beklagelig både for Mastmoen borettslag, kommunen og innbyggerne i Elverum. Status er nå at vi har en klar dom i saken. Dette må vi forholde oss til. Dommen rydder vekk usikkerheten og må respekteres.

Kommunens hovedoppgave er å ivareta innbyggernes interesser, og sørge for best mulige tjenester til innbyggerne. I denne oppgaven ligger også et ansvar for å redusere usikkerhet og skape forutsigbarhet både for innbyggerne og kommunen selv. Dette gjøres best ved å ikke anke dommen.

Elverum kommune er avhengig av å ha legitimitet og tillit fra innbyggerne i sin fremtidige innkreving av eiendomsskatt. Å anke dommen vil trolig føre kommunen og Mastmoen borettslag ut i en langvarig rettsstrid som potensial kan svekke kommunens tillit blant innbyggerne. Dette vil være svært uheldig.

På denne bakgrunn er det riktig å ta dommen fra tingretten til følge, og betale innbyggerne tilbake det de har betalt for mye i eiendomsskatt så raskt som mulig.

Forslag til vedtak

Kommunens anke i Mastmoen – dommen trekkes tilbake umiddelbart. Elverum kommune aksepterer dommen fra tingretten, og betaler tilbake for mye innbetalt eiendomsskatt til kommunens innbyggere.  

Elverum, 22.04.23

På vegne av kommunestyregruppene til Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet

Yngve Sætre (H)                                            

Dag Martin Bakken (Frp)                            

Ernst Tore Bekken (Pp)

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: