Publisert av: Yngve Sætre | juni 25, 2019

Innlegg i kommunestyret 19.06.19 om tjenestegjennomgang


Yngve Sætre 2019 3

Ordfører!

Elverum kommune er i en krevende økonomisk situasjon, og vi må gjøre endringer for å få økonomien i balanse. Alle må bidra. Alle sektorer og tjenesteområder må være innstilt på å løfte i flokk og bidra til å komme over denne kneika.

For jeg mener det er en økonomisk motbakke vi snakker om som flater ut den dagen befolkningsutviklingen igjen skyter fart og vi er ferdig med våre store investeringer.

Samtidig vet vi at det på lang sikt venter omstillinger for hele økonomien i Norge grunnet lavere oljeinntekter og flere eldre. Vi må derfor planlegge på både kort og lang sikt.

Undertegnede og fungerende ordfører Arnfinn Uthus har jobbet tett sammen etter at forslaget vi fremmet på borgerlig side fikk hard medfart i formannskapet forrige onsdag.

Ja, vi er ærlige på at forslaget hadde sine svakheter. Samtidig tror jeg alle må erkjenne at dette var det eneste forslaget som ble lagt på bordet fra politisk hold den dagen.

Det vi la frem var det eneste alternativet til rådmannens innstilling.

Etter møtet i formannskapsmøtet har vi justert forslaget vårt betydelig. Vi har hatt god dialog med rådmannen rundt flere elementer i forlaget, selv om jeg må understreke at dette er et politisk forslag som vi selvsagt står til ansvar for selv.

Jeg vil også understreke at forslaget vårt ikke er den endelige løsningen på den økonomiske motbakken til Elverum kommune, men det er et betydelig skritt i riktig retning. Som vi har sagt tidligere kommer vi også til å jobbe videre med kuttforslag i månedene som kommer.

Så til det konkrete forslaget vårt som dere har fått utdelt.

Siden behandlingen i formannskapet har vi tatt ut det som gjaldt videre utredninger fra rådmannens side angående kuttforslag og det som gjelder rehabilitering av Hanstad skole.

Vi ser nå at utredningsforlaget hadde for kort frist. Forslaget rundt Hanstad mener vi fremdeles er godt og helt nødvendig, men det hører ikke naturlig hjemme i denne saken om tjenestegjennomgang.

I punkt 1 i vedtaket vårt tar vi ut skolene i øst, avgiftsparkering, møteplassen og Festspillene fra kuttlista.

Vi mener det nå er viktig å skape ro rundt skolene i øst. Når det gjelder avgiftsparkering så er vi på borgerlig side klart imot dette, og det har vi vært i lang tid. Det er derfor viktig for oss at dette forslaget avslutter diskusjonen om avgiftsparkering i sentrum.

Kuttforslagene rundt Møteplassen og Festspillene anser vi for å være de som smerter aller mest på kuttlista til kultur og vi tar derfor ut disse.

Møteplassen er viktig for veldig mange mennesker, og noe vi bør være veldig stolte av i Elverum. Festspillene er vårt fremste kulturarrangement. Møteplassen og Festspillene vil vi ikke sette i spill på noen som helst måte.

Inndekningsforslagene er som følger i punkt 2 i vedtaket:

Vi reduseres vedlikeholdet av formålsbygg til samme nivå som Kostragruppe 13 og landet for øvrig. Vi har da brukt KOSTRA tall for 2018. Dette gir oss 1,5 millioner i 2020 og 2021.

Selvsagt skal vi vedlikeholde våre bygg på en forsvarlig måte, men vi mener det er forsvarlig å ligge på nivå med resten av Norge.

Fra regnskapet til kommuneskogen nylig vet vi at det ble avsatt 1,5 million til egenkapital. En million av dette tar vi som utbytte i 2020.

Videre så reduseres politikergodtgjøringen med kr. 200.000 hvert år. Dette er i tillegg til de kuttene som rådmannen har i sin kuttliste. Kuttet blir da totalt sett tilsvarende en reduksjon av ordføreres lønn med 10%. En slik reduksjon vil også gi en følgeeffekt for alle andre verv som er knyttet opp mot ordførers lønn.

Vi tar også økt utbytte fra Elverum Energi på en halv million i 2021. Vi er klar over at Elverum Energi ikke er noen utømmelig kilde til penger, men en slik økning mener vi er forsvarlig, spesielt siden vi legger det inn i 2021 og dermed gir selskapet tid til å forberede seg på det økte utbyttet.

Så utsetter vi investeringer i gatelys, treningspark og kjøp av biler. Som jeg sa innledningsvis må alle bidra. Å utsette investeringer på 6,6 millioner mener vi er forsvarlig.

For å gi et bilde på det så diskuteres det nå full investeringsstopp i Trysil. Det er betydelig mer drastisk enn det vi snakker om her. Utsettelsen vi her foreslår på ett år mener vi gir en innsparing på kr. 659.000.

Så har vi en innsparing knyttet til felles drift på Kirkeby og Sørskogbygda skoler på kr. 240.000 årlig. Dette skal ikke gå ut over det pedagogiske tilbudet, men dette er en endring i organisering som gir en innsparingseffekt ved å se stillingsressursene på de to skolene i sammenheng.

Det neste punktet vårt gjelder brukerbetalinger. Det er viktig å understreke at dette ikke gjelder brukerbetalinger som er lovbestemt, men det gjelder øvrige brukerbetalinger som økes i henhold til forventet konsumprisindeks.

Altså at prisen følger den øvrige prisutviklingen i samfunnet. På den måten er det en økning i kroner og øre, men ikke sett i sammenheng med prisutviklingen ellers i samfunnet.

Så til sist har vi lagt inn økt eiendomsskatt. Det er imidlertid viktig å presisere at dette for boliger ikke er noen økning i eiendomsskatt. Dette fordi reduksjonsfaktoren øker fra 15 til 30 % i 2020.

Endringen vi gjør med eiendomsskatten betyr at skattenivået for boliger holdes på det samme nivået som i år. Dette kan vi gjøre fordi vi la inn en liten skattelette da vi lagde fjorårets økonomiplan som vi nå reverserer.

I sum gir dette 12,5 millioner i inndekning 2020 og 14,9 millioner i 2021. Vi har da fire millioner mer i inndekning for 2020 enn rådmannen, og for 2021 er vi på om lag samme nivå.

Til sist i vedtaket beholder vi bestillingen til rådmannen om en utregning av innsparingseffekten ved innkjøpsstopp og ansettelsesstopp.

Vi poengterer også at videre arbeid med kuttlista skal gjøres i tett dialog mellom politisk ledelse og rådmann.

Så vil jeg si til slutt. Vi er ikke ferdig med denne prosessen. Vi er åpne for at forslagene kan og bør justeres fremover mot den endelige budsjettvedtaket i desember, og det kan skje i begge retninger.

På noen områder har vi kanskje tatt i for mye, på andre områder kanskje for lite. Jeg vil fremdeles hevde at vi har hatt lite tid til disposisjon, og vi skal som sagt jobbe videre.

Vi som har jobbet med dette vet i hvert fall at vi har lagt ned ærlig stykke arbeid innenfor et komplisert område.

Til slutt er det viktig for meg å rette en stor takk til fungerende ordfører for svært godt samarbeid om dette forslaget.

Dette står vi sammen om, og dette håper vi at kommunestyret kan slutte seg til.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: