Publisert av: Yngve Sætre | desember 9, 2015

Budsjettframlegg i fylkestingskomite for økonomi, 08.12.15


Rådhuset, august 2015

Høyre, FrP, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet la frem et felles budsjett for Hedmark fylkeskommune i fylkestingskomiteen for økonomi den 8. desember. Jeg fikk oppgaven med å presentere budsjettet. Her er innlegget jeg hadde i den forbindelse:

Komiteleder!

Jeg skal presentere det alternative budsjettforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, FrP, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet.

Først vil jeg si at det er mye bra i det budsjettet som fylkesrådet har lagt frem. Et eksempel jeg vil trekke frem er styrkingen av helsesøstre i videregående skole. Det er en satsing som vi forsterker i vårt alternative budsjett.

Vi er også hovedsakelig enig i det som fylkesrådet mener er utfordringene til Hedmark, og vi er enig i mange av de tiltakene fylkesrådet har for å møte dette.

Samtidig er det selvsagt vesentlige forskjeller mellom fylkesrådet sine løsninger og våre løsninger. På flere områder mener vi at fylkesrådet ikke går langt nok i sine prioriteringer, for eksempel innen kompetanse, miljø og bioøkonomi hvor vi har forsterket satsingen.

Vi har gjort til dels store omprioriteringer i vårt budsjett slik at vi kan ta sterkere tak i Hedmark sine hovedutfordringer.

Det gjør vi for å kunne bygge kompetanse, skape flere arbeidsplasser og på den måten styrke verdiskapingen og motvirke våre demografiske utfordringer.

Samtidig ønsker vi også en sterkere endring av fylkeskommunens drift for å møte morgendagens utfordringer. Vi vil effektivisere og vi vil spisse fylkeskommunens virksomhet slik at vi får mer igjen for pengene.

Vi kaller vårt budsjett «Sammen for hele Hedmark». I det ligger det en erkjennelse av at fylkeskommunen er til for alle innbyggerne i Hedmark.

I vår borgerlige ryggmargsrefleks har vi også en tillit til enkeltmenneskets skaperkraft og til familiens funksjon i samfunnet. Vi vil også stimulere til mangfold, og vi vil gi litt ekstra til de som har minst fra før. Vi håper og tror at disse elementene kommer godt frem i vårt budsjett.

Når det gjelder våre hovedmål så vil jeg trekke frem det som kanskje er aller viktigst, nemlig at vi skal sikre et godt liv for innbyggerne, og at det skal være attraktivt å bo og jobbe i hele fylket.

Som fylkeskommune kan vi først og fremst bidra til det gjennom å sikre et godt utdanningsløp, god infrastruktur og ved å være et næringsvennlig fylke.

Når det gjelder konkrete budsjettposter så kommer jeg ikke til å gjennomgå alle våre endringer, men jeg vil nevne noen poster i driftsbudsjettet for 2016 som er vesentlig:

Utdanning og kompetanse

Vi styrker utdanning og kompetanse med totalt 13 millioner i 2016. Av konkrete tiltak vil jeg nevne følgende:

1. Vi vil bevilge 2 millioner til å gjennomføre obligatorisk skolelederutdanning for ledere ved alle skoler.

2. Vi vil styrke helsesøstertilbudet og forebyggende arbeid knyttet til psykiske lidelser med 1 million.

3. V vil bevilge 1 million til et forsøksprosjekt med skolemmama – ordning for å redusere frafall og mobbing.

4. Vi vil bevilge 1 million i økte driftsmidler til Sønsterud skogskole slik at skolen kan disponere hogstmaskin.

5. Vi vil styrke regionalt forskningsfond med 1 million.

6. Vi vil innføre et tilbud om sommerskole i fire regioner i Hedmark fylke. Det mener vi kan tas innenfor eksisterende ramme.

Miljø og bærekraft

1. Vi vil bevilge 2 millioner til oppfølging av de tiltakene som er beskrevet i energi og klimaplanen.

2. Vi vil bevilge 2,2 millioner til ENØK tiltak i private bygninger.

3. Vi vil bevilge 1 million for å styrke miljøovervåking i Mjøsa og tiltak for å sikre rent drikkevann.

Kultur

Vi vil styrke kultursektoren med totalt 5,6 millioner kroner.

1. Vi vil bevilge 1 million til oppfølging av tiltak i frivillighetsmeldingen.

2. Vi vil styrke avdelingen for fotografisk dokumentasjon på Anno Domkirkeodden med 1 million.

3. Vi vil styrke finansieringen av fylkets museer, arkiv og bibliotek med 1 million.

Næringsliv og innovasjon

1. Vi vil styrke satsingen på bioøkonomi med 2 millioner.

2. Vi vil bevilge 1 million ekstra til flere lærlingeplasser hos lokale bedrifter.

Samferdsel

1. Vi ønsker en satsing på OPS og har ambisjon om at dette skal utløse positive effekter som gir mer veg for pengene. Vi ønsker å kanalisere de frigjorte ressursene til vegvedlikehold og sykkelveger. For øvrig er den totale pengebruken på samferdsel lik som i fylkesrådets budsjett.

Andre tiltak

1. Vi vil videreføre tannlegevakta som fylkesrådet la ned i 2015. Vi mener dette er viktig fordi det er et behov for dette – kanskje særlig i helger og høytider og for svake grupper. Vi vil bevilge 800.000 kroner til dette formålet.

2. Vi vil også bevilge 1 million til et byprosjekt for sette søkelys på hvordan byene kan bli en ny drivkraft i fylket.

3. Vi ønsker også en satsing på utbygging av bredbånd for å styrke næringsutvikling og attraktivitet. Dette vil vi finansiere med statlige ubrukte midler etter en modell med OPS.

Når det gjelder investeringer så har vi bare noen små, men likevel viktige endringer.

Vi har lagt inn en investering på 5 millioner til ridehall på Storsteigen vidergående skole, og vi har lagt inn 3 millioner til investering i utstyr på Sønsterud skogskole.

Vi vil også arbeide for et salg av Fylkeshus 2, men dette er ikke synliggjort i talldelen i budsjettet.

Når det gjelder våre inndekningsforslag så er det tre vesentlige poster, nemlig at vi kutter 14,3 millioner i regionale utviklingsmidler, vi kutter 5,5 millioner i administrasjon og byråkrati og vi kutter 5 millioner på fjerning av regionkontorene.

Total sett har vi en pengebruk på driftsbudsjettet som er helt likt som fylkesrådets budsjett.

Investeringene er også sammenfallende, men vi investerer som nevnt tidligere 8 millioner ekstra i økonomiplanperioden, og det går til de nevnte tiltakene på Storsteigen og Sønsterud.

Oppsummert så mener vi at vårt budsjett møter utfordringene til Hedmark på en god måte.

For å kunne opprettholde og styrke velferdsnivået i Hedmark må vi skape verdier og bygge attraktivitet på bred basis. For å kunne gjøre dette er det sentralt med et næringsliv som evner å omstille seg og skape nye arbeidsplasser. Vegen til dette går gjennom å løfte kompetanse og infrastruktur.

Vårt budsjett innebærer også en satsing på bedre vilkår for svake grupper. Tannlegevakt, skolemamma ordning og satsing på psykisk helse er eksempler på det.

Samtidig vil vi ta vare på de som vil ha ekstra utfordringer i skolen eller for eksempel starte egen bedrift. Sommerskole, økning av forskningsmidler og satsing på bioøkonomi legger til rette for det.

Vi vil løfte de svake og utfordre de sterke.

På den måten kan vi gi muligheter for alle og styrke Hedmark for fremtiden. Det gjør vi med vårt budsjett.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: