Rådhuset 04.08.15 (3)

Ordfører!

Mye er sagt i denne saken både på strategikonferansen, i formannskapet og i media og det er ikke nødvendig å gjenta alle resonnementer og argumenter.

Det jeg vil si fra den borgerlige siden er at vi er meget klar over det økonomiske alvoret, og vi er rede til å ta ansvar.

Derfor har vi i vårt forslag gått inn for å gjennomføre kutt tilsvarende 39 millioner av rådmannens foreslåtte 48 millioner. Blir dette for lite er vi rede til å gå ytterligere runder.

Når det er sagt er det klart at kuttene vi nå tar er betydelige og noe vi skulle vært foruten.

Det som særlig har vært viktig for oss er å skjerme frivillig sektor, barn og unge, Møteplassen, Sætre og en del tiltak som ikke betyr så mye i kroner og øre, men som handler om vår identitet og vår stolthet over å bo og leve i Elverum.

Så har jeg sett at det har vært en diskusjon om utekontakten i media og at også Arbeiderpartiet har tatt ut dette kuttet i sin liste.

I diskusjonen om dette må vi huske at kommunens tjenester også endrer seg uavhengig av økonomi rett og slett fordi behovene til samfunnet er i endring.

Rådmannens forslag om å gå bort fra utekontakter og i stedet satse på et innsatsteam mener vi er godt faglig begrunnet, rett og slett fordi behovet nå er mer konkret oppfølging nærmere folk, noe et innsatsteam vil kunne gjøre.

Vi velger derfor å følge rådmannens anbefalinger på dette punktet. Jeg vil samtidig understreke at dette er et område vi vil følge nøye med på fremover.

Ellers vil jeg nevne parkeringsavgift. Det Elverum trenger nå er mer liv, aktivitet og besøk i Leiret.

Parkeringsavgift vil ha den motsatte effekten. Det sier næringslivet selv og det sier logikk og sunn fornuft.

Dessuten er det i anslaget om 3 millioner kroner i inntekter ikke tatt høyde for utgiftene ved tiltaket og at mange besøkende og beboere rett og slett vil reise andre steder å handle, eller slutte å parkere i Leiret.

Derfor sier vi nok engang klart nei til parkeringsavgift i sentrum.

Til slutt vil jeg minne om at selv om vi kutter 39 millioner har vi fremdeles et årlig driftsbudsjett på 1,6 milliarder, og vi skal investere 1,2 milliarder den neste fireårsperioden.

Vi har lavere arbeidsledighet enn Hedmark og landet, det skapes nye jobber og vi har bedre skoleresultater enn landsgjennomsnittet.

Vi er en god kommune og bo i og leve i – og vi skal bli enda bedre.

Takk!

Reklamer

Rådhuset august 2015

Fylkesordfører!

Det er bra at det legges til rette for kunst i offentlige bygg. Dette kan berike opplevelsen til de som besøker og jobber i disse byggene, samt at det er en fin arena for kunstnere til å vise frem sine arbeider.

Jeg støtter derfor intensjonen i disse retningslinjene, men vil legge til at arkitektur, materialvalg og estetikk i selve byggene også er svært viktig.

I retningslinjene § 2 går det frem at det ved bygging eller rehabilitering av fylkeskommunale bygg skal settes av 2 prosent av entreprisekostnaden til kunst.

Dette høres kanskje beskjedent ut, men for et bygg til 500 millioner blir det altså 10 millioner.

Det er mye penger, og jeg lurer litt på hvilke bygg i Hedmark som har reelle behov for slike summer til kunst.

Jeg synes en bestemmelse om 2 prosent blir rigid og firkantet. Det vil være bedre med en individuell vurdering i det enkelte prosjekt, i stedet for å sette en slik bastant grense.

For å sette det i perspektiv må vi ta med oss at det i statlige bygg er en grense på inntil 1,5 prosent til kunst.

Denne grensen ble for øvrig innført under arbeiderpartiregjeringen Jagland.

I de fleste byggeprosjekter i statlig regi blir det i praksis brukt mellom 0,5 og 0,75 prosent til kunst. I tråd med dette vedtok Elverum kommune for noen år siden en grense på minimum 0,5 %.

Fylkesting! Fylkeskommunen skal være ambisiøs på dette området, men en absolutt grense på 2 prosent er for høyt.

Jeg mener dette i større grad bør vurderes skjønnsmessig i det enkelte prosjekt.

Et riktig og fornuftig nivå vil være å legge seg på det statlige nivået som sier at inntil 1,5 prosent av byggekostnadene skal gå til utsmykking.

Høyre og Frp legger derfor frem et fellesforslag om dette.

Takk!


Rådhuset august 2015

Fylkesordfører!

Denne eierstrategien er i all hovedsak god, men jeg vil ta opp antall styremedlemmer i selskapet som er 11, inkludert 2 valgt av de ansatte.

De som er valgt av de ansatte har de samme oppgaver som de øvrige medlemmene og det er derfor 11 medlemmer av styret.

Dette er et høyt antall.

Hvis vi ser på de fire største selskapene på Oslo børs så har Equinor 10 styremedlemmer, Telenor har 10, DNB har 7 og Norsk Hydro har 9. Alle disse tallene er inkludert ansattrepresentanter.

Disse fire selskapene er giganter i forhold til Innovasjon Norge. For eksempel har Equinor nesten 30 000 ansatte og Telenor 33 000 ansatte, mens Innovasjon Norge har om lag 700 ansatte. Til tross for dette har altså Innovasjon Norge flere styremedlemmer enn disse selskapene.

Teori om styrearbeid fra Norge peker også i retning av mindre styrer.

Styreekspert ved Norges Handelshøgskole Arne Selvik mener idealstyret bør ha mellom fem og syv medlemmer. Han sier videre at styrer med mer enn syv personer har en tendens til å bli lite beslutningsdyktige.

I USA er det gjort undersøkelser som indikerer at når styrene vokser avtar verdiene av selskapene. Undersøkelser viser også at store styrer i større grad vegrer seg for å fjerne direktører som ikke presterer.

Fra faglig hold peker professorene Martin Lipton og Jay Lorsch på at styrer generelt bør ha 8 til 9 medlemmer, og ikke overstige 10.

Alt i alt indikerer dette at styret i Innovasjon Norge er stort sett i forhold til andre selskaper og i forhold til de faglige anbefalingene på området.

Jeg tror faren ved et stort styre er ansvarspulverisering, mindre engasjement og mindre handlekraft. Jeg sier ikke at Innovasjon Norge er rammet av dette, men det er elementer som kan komme når styret blir for stort.

Det eksakte antall styremedlemmer har jeg ikke noen formening om, men det bør ligge på nivå med de faglige anbefalingene.

Samtidig må vi huske at størrelsen på styret bare er ett av flere elementer i god selskapsstyring.

En riktig dimensjonering og sammensetning av styret er likevel viktig for å skape god styring og kultur i et selskap.

Fylkestinget bør sende et klart signal om dette slik at selskapet selv kan sette i gang en prosess i retning av et slankere styre.

Jeg foreslår derfor følgende tillegg til vedtaket:

«Hedmark fylkeskommune mener det bør settes i gang en prosess for å redusere antall styremedlemmer i selskapet. Antallet bør på sikt ligge mellom 5 og 9 medlemmer, inkludert ansattrepresentanter.»

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | juni 14, 2018

Innlegg på strategikonferansen 13.06.18


Rådhuset 04.08.15 (3)

Når jeg skulle forberede meg til i dag tok jeg en kikk på innlegget mitt på strategikonferansen i fjor. Budskapet fra meg og Høyre gikk da på næringsutvikling, og vi pekte konkret på fire tiltak:

Vi ville bruke mer ressurser på næringsutvikling, vi ville revurdere organiseringen av næringsarbeidet og vi ønsket konkrete satsinger for å tiltrekke oss industri til Elverum og på entreprenørskap blant innvandrere.

Jeg synes fortsatt dette er gode saker, og jeg synes det er bra at rådmannen har tatt helt konkrete tiltak når det gjelder organiseringen av næringsarbeidet.

Jeg synes også vi må si det er en suksess for næringsarbeidet vårt når det ble skapt 115 nye arbeidsplasser i Elverum i 2017, og vi har lavere arbeidsledighet enn både Hedmark og landet.

Jeg synes det er viktig å si dette for å kvittere ut fjorårets budsjettkonferanse.

Strategikonferansen i år viser at vi har en noe mer krevende økonomisk situasjon. Men alt handler egentlig om hva man sammenlikner med og hvor langsiktig perspektiv man har.

På kort sikt så peker pilene for landet i riktig retning. Det skapes flere jobber, arbeidsledigheten går ned og veksten går opp.

På lang sikt vet vi likevel at det kommer sviktende oljeinntekter og flere eldre som vil gi konsekvenser for økonomien.

For Elverum kan det se ut som det er litt omvendt. Vi har noen utfordringer på kort sikt, men på litt lengre sikt når vi får tatt en gjennomgang av tjenestene, fullført våre investeringer og fylt opp Ydalir så ser det veldig lyst ut for Elverum.

Også har jeg tro på at dette i praksis vil jevne seg litt ut slik at vi på kort sikt også kan få litt hjelp av den gode trenden på landsbasis.

Mitt poeng er at vi ikke må stirre oss blinde på de litt krevende tallene vi har fått presentert. Vi må sette inn de tiltak som kreves, stå fast ved våre prioriteringer og investeringer og tenke langsiktig.

Det er egentlig det samme som du gjør når privatøkonomien strammer seg til. Du reduserer der du kan, tar kontroll på de løpende utgiftene og så holder du fast ved at det er lys i enden av tunellen.

Også skal vi heller ikke spare oss til fant. Når vi får gode muligheter til samfunnsutvikling så skal vi gripe mulighetene.

For eksempel svømmehall. Det er veldig gledelig at dette nå ser ut til at det kan komme på plass.

Så er det for noen kanskje fristende og lettvint å gripe til eiendomsskatt, avgift og gebyrer for å øke inntektene.

Da skal vi tenke igjennom minst to forhold. For det første er det i praksis ikke mulig å løse situasjonen ved et slikt grep.

Kommunen trenger 50 millioner, og skulle vi tatt det ved eiendomsskatt måtte vi nesten doblet den. Dette ville være så urimelig overfor innbyggene våre at fra Høyre sin side mener vi det er helt uaktuelt i seg selv.

For det andre. Tenk på signaleffekten dette vil gi.

Vi er helt avhengig av å skape attraktivitet og tilflytting og en økning i skatt, avgift og gebyrer er absolutt ikke noen god invitasjon til å få folk til å flytte hit. Tvert imot, da tror jeg folk heller vil se seg om etter andre kommuner å flytte til.

Oppsummert så vil jeg si at vi er inne i store og viktige saker når det gjelder tjenestegjennomgang, byplan og kommunens økonomi.

Signalet fra Høyre er at vi må stå fast ved våre investeringer og prioriteringer og ikke øke nivået på skatter og avgifter.

Nå må vi gjøre alt vi kan for å skape attraktivitet og grobunn for vekst.

Det gjør vi mest effektiv ved å legge til rette for næringsutvikling, inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for barnefamilier.

Skole, barnehage, næring og frivillig sektor er derfor viktige stikkord og satsingsområder.

Så til sist vil jeg takke rådmannen for godt utført budsjettarbeid så langt.

Vi vet det kan være krevende. Men vi står sammen om dette, og jeg er imponert over hva du og dine medarbeidere får til.

Takk!


Rådhuset august 2015

Fylkesordfører!

Mitt spørsmål går til fylkesrådet: Hva er årsaken til at det ikke er kombinasjonsklasser ved de videregående skolene i Elverum og Kongsvinger, og vil fylkesrådet gjøre noe for å opprette slike klasser?

Jeg stilte spørsmål om dette temaet 4. april 2017. På komitemøtet i Kongsvinger i forrige uke kom det frem at det fremdeles ikke finnes slike klasser i Kongsvinger og i Elverum.

Det er viktig at fylkestinget får vite mer om hvor skoen trykker i denne saken. Spesielt sett i lys av at det finnes slike klasser i Hamar og på Tynset.

Kombinasjonsklasser vil gi et bedre tilbud til elever med innvandrerbakgrunn i alderen 16-20 år som passer bedre inn på videregående enn på ungdomsskolen eller voksenopplæring.

Et slikt tilbud vil være gunstig for deres utvikling og integreringsmuligheter. Derfor er denne saken viktig.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | juni 2, 2018

Innlegg i kommunestyret 30.05.18 om idrettshall i Søndre Elverum


Yngve og Erik august 2015

Ordfører!

Dette er et godt eksempel på hvordan lokalt initiativ, engasjement og dugnadsånd kan endre en sak og skape lokal utvikling.

I September 2017 innstilte nemlig rådmannen på å avslå en søknad om kommunalt bidrag til bygging av idrettshall i Søndre Elverum.

Da responderte formannskapet med et fellesforslag om at saken skulle utsettes og Søndre Elverum idrettshall AS skulle få kr. 500.000 til å jobbe videre med saken.

En viktig grunn til den politiske enstemmigheten var nettopp det store engasjementet og det gode arbeidet som var gjort lokalt.

Samtidig er det ingen tvil om at det er behov for en slik hall og at det vil styrke idretten og oppvekstsvilkårene til barn og unge i hele Elverum.

Nå har vi fått en god løsning som ivaretar interessene til de lokale initiativtakerne og til hele Elverum.

I tillegg foreligger det planer om å bygge hallen i tre noe som vil bidra til at Elverum kan profilere seg ytterligere innen klima og bærekraft.

Denne saken viser at man aldri skal undervurdere kraften som ligger i engasjement, initiativ og stå-på vilje.

For å sitere deg ordfører så er det mange som har god grunn til å gi seg selv et klapp på skuldra i denne saken.

Takk!

 


Rådhuset 04.08.15

Ordfører!

Denne forvaltningsrapporten vitner om at det gjøres et svært godt integreringsarbeid i Elverum. Det er ingen avvik i arbeidet, men det er noen anbefalinger som vi bør ta innover oss.

De borgerlige partiene hadde i formannskapet et forslag til hvordan vi aktivt kan imøtekomme anbefalingene i rapporten.

Jeg håper også kommunestyret kan gi sin tilslutning til disse punktene.

Spesielt vil jeg fremheve betydningen av frivillig sektor for å motvirke ensomhet og styrke enslige kvinner og menns inkludering i samfunnet.

Frivillig sektor kan ha en avgjørende rolle, ikke bare i forhold til innvandrere og flyktninger men i forhold til alle som kjenner på ensomhet og at man ikke føler tilhold og aksept i lokalsamfunnet.

Dessuten bør vi følge opp rapportens forslag om en plan mot rasisme.

For bare noen uker siden ble det heist et flagg med hakekors på Festningen. Slike forkastelige handlinger er uønsket i vår kommune.

Vi må aktivt møte og motarbeide slike holdninger, og en plan er et av flere virkemidler.

Men vi foreslår en liten endring i forslaget vårt fra formannskapet. I stedet for å lage en plan mot rasisme, ønsker vi heller å lage en plan for inkludering.

Det er jo inkludering som er målet. Vi ønsker mer samhold, mer toleranse og mer nestekjærlighet i kommunen vår.

Alle vet at det skal mer enn kommunale planverk til for å skape dette, men prosessen kan være et viktig bidrag.

Hvordan arbeidet med planen skal organiseres i praksis og hvordan det skal innarbeides i planstrategien har helt sikkert rådmannen gode svar på.

Poenget er at retningen og formålet går frem av både rapporten og vedtaket vi i dag skal fatte.

Jeg forutsetter også at kommunestyret selvsagt får en slik plan til endelig behandling.

Alt i alt er dette en god sak som blir enda bedre med innstillingen fra formannskapet som altså kom etter forslag fra Høyre og de borgerlige samarbeidspartiene.

Takk!

 

Publisert av: Yngve Sætre | mai 29, 2018

115 nye arbeidsplasser


Rådhuset 04.08.15 (3)

Ifølge en artikkel i Østlendingen 14. mars ble det skapt 115 nye arbeidsplasser i Elverum i 2017. De positive tallene understrekes av at Elverum hadde en arbeidsledighet på bare 1,8 prosent i april. Dette er lavere enn gjennomsnittet både i Hedmark og i landet for øvrig.

Selv om tallene er gode må vi hele tiden være opptatt av å skape nye arbeidsplasser for å tiltrekke oss flere innbyggere og skape verdier samfunnet kan leve av. Det viktigste vi kan gjøre er å gi gode vilkår for næringsliv og gründere. God infrastruktur og en næringsvennlig kommune er helt sentralt for å skape arbeidsplasser. Den nye Rv 3/25 mellom Løten og Elverum som åpner i 2020 blir viktig i så måte.

Det gjøres mye godt arbeid innen næringsutvikling i Elverum. Dette må fortsette slik at enda flere kan få arbeid. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | mai 13, 2018

Elverums nye perle (?)


Rådhuset 04.08.15

Sommeren nærmer seg og folk vil være i aktivitet utendørs. Hamar har et flott område på Koigen som tiltrekker seg mennesker i alle aldre, og hvor det er mulighet for en rekke ulike aktiviteter.

Elverum mangler et sentralt byområde for utendørsaktivitet og rekreasjon, men vi kan få det. I tillegg til en betydelig oppgradering av badeplassen ved Sagtjernet satses det stort på en ny aktivitetspark mellom ungdomsskolen og Glomma, som etter planen skal åpne i 2019. Her blir det blant annet rullepark, lekepark, jungelløype og volleyballbane. Den skal også brukes som læringsarena for skolene. I neste trinn planlegges det en elvepark ved Glomma med badeplass og brygge.

Et enstemmig kommunestyre står bak denne satsingen som beløper seg til 20,6 millioner kroner. Den nye aktivitetsparken vil gjøre Elverum enda mer attraktivt som bosted og oppvekststed. Dette kan bli Elverums nye perle. En unik arena for aktivitet, trivsel og rekreasjon.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre


Rådhuset 04.08.15 (3)

Ordfører!

Først vil jeg gratulere hele Elverum kommune og spesielt alle som har bidratt til å realisere skolebygget i massivtre på Hanstad skole med Innlandets Trepris.

Treveilederen har vært et viktig bidrag til å sette bruk av tre på dagsorden i Elverum, og det har både administrasjonen og kommunestyret god grunn til å være stolte av.

Treprisen er et synlig bevis på at Elverum er en foregangskommune på dette området.

Utviklingen går raskt og det kommer stadig nye muligheter for bruk av tre.

Nå bygges verdens høyeste trehus ved Mjøskanten i Ringsaker. Det får en høyde på 81 meter og 18 etasjer.

Det er ingen grunn til at utviklingen skal stanse der. Tre er et glimrende byggemateriale og det lagrer karbon slik at det er klimavennlig.

Det beste av alt er at vi har skog og tre rundt oss på alle kanter her i Elverum. Vi bor i skoghovedstaden, noe som gir uante muligheter.

Jeg ser frem til at vi får en oppdatert treveileder i tråd med tidens utvikling.

Samtidig håper jeg at vi også på andre områder kan bruke skog og tre på nye måter.

Jeg tenker da på bioenergi, biodrivstoff, biokull, tre som bestanddel i nye produkter og som grunnlag for å utvikle høyverdikjemikalier.

Alt som kan lages av olje kan lages av tre og mulighetene er formidable. Dette er noe som bør inkluderes som et vesentlig punkt i revideringen av kommunens næringsplan senere i 2018.

Når det gjelder bruk av tre i nye bygg går Elverum inn i en viktig periode.

Kommunen skal investere over 1,2 milliarder den neste fireårsperioden, og vi bør ha mål om at mest mulig av det som er mulig å bygge i tre blir bygget i tre.

Spesielt har jeg forventninger til at Ydalir kan bli et fyrtårn for bruk av tre og klimavennlige bygg.

Jeg ønsker komite for vekst og utvikling lykke til med videre arbeid med treveilederen, og ser frem til å sluttbehandle saken i kommunestyret når den tid kommer.

Takk!

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier