Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Fire grunner til å stemme på Elverum Høyre


Yngve Sætre brosjyre 2019

1. Vi vil kjempe hardt for at sykehuset i Elverum skal bestå og videreutvikles – og vi gir oss ikke før kampen er vunnet!

2. Vi vil at hovedveiene legges i en ring utenom sentrum slik at vi får gjennomgangstrafikken vekk, og kan gjøre Leiret mer miljøvennlig og attraktivt.

3. Vi vil at skolen setter eleven i sentrum slik at hver enkelt elev, uansett utgangspunkt, kan få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial.

4. Vi vil gi næringslivet og gründere større muligheter til å skape flere arbeidsplasser.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Opptatt av skole?


Yngve Sætre 2019

I de siste åtte årene har grunnskolepoengene i Elverum økt fra 38,3 til 42,5. Vil du at Høyre fortsatt skal ha en hånd på rattet i Elverum, slik at skolen kan bli enda bedre? Da må du stemme Høyre 9. september.

Godt valg!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Vi tror på Elverum!


Yngve Sætre brosjyre 2019

De siste åtte årene har Høyres Erik Hanstad vært ordfører og Elverum har hatt stor fremgang på mange områder. Vi er blitt over 1200 flere innbyggere, vi har fått 300 flere bedrifter, arbeidsledigheten har gått ned og resultatene i skolen har gått betydelig opp. Elverum er et fantastisk sted å bo, og vi har store muligheter fremover.

Høyre vil fortsette den gode utviklingen ved å skape flere arbeidsplasser, styrke skolen, etablere en ringveg og arbeide hardt for å beholde sykehuset. Vi gir oss ikke før sykehuskampen er vunnet!

Høyre vil gi muligheter for alle fordi vi tror på enkeltmennesker. Det er menneskene som skaper Elverum og gjør det så bra å bo her. Vi tror på Elverum – fordi vi tror på deg!

Godt valg, og stem Høyre!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 7, 2019

Opptatt av arbeidsplasser?


Yngve Sætre 2019

Næringslivet i Elverum går godt. I andre kvartal 2019 ble det etablert 59 nye bedrifter i Elverum. Det høyeste tallet SSB har registrert noensinne. Elverum Høyre vil fortsette den gode utviklingen ved å etablere et gründerhus, styrke næringsfondet og bli en enda mer næringsvennlig kommune.

Vil du også ha flere arbeidsplasser i Elverum bør du stemme Høyre 9. september.

Godt valg!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 7, 2019

21225


Yngve Sætre 2019

De siste tallene viser at Elverum har 21225 innbyggere. Bak dette tallet er det enkeltmennesker med ulike behov, drømmer og evner. Noen er i ferd med å utdanne seg, mens andre kanskje vil etablere næringsvirksomhet eller utvikle sin eiendom. Noen er mest opptatt av god eldreomsorg, mens andre har en hobby de vil utvikle.

Elverum Høyre vi gi tillit og valgfrihet til det enkelte menneske. Vi ønsker at hver enkelt av de 21225 innbyggerne i Elverum skal få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial, og få en hverdag med mer trygghet og flere muligheter. Dette fordi hvert enkelt menneske er fullstendig unikt – og uendelig verdifullt.

Stem Høyre!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 6, 2019

Tid for klimapolitikk


Yngve Sætre brosjyre 2019

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Fakta taler for seg selv. Innholdet av C02 i atmosfæren er 46 prosent høyere, og gjennomsnittstemperaturen i verden har steget 1,05 grader, siden førindustriell tid. Konsekvensene ved ytterligere temperaturøkning er dystre, men hvis verden klarer å holde oppvarmingen under 1,5 grader kan vi unngå de aller verste konsekvensene.

Elverum har allerede gjort mye for å redusere sine klimautslipp. Energiøkonomisering i kommunale bygg har gitt gode resultater. Vi har bygget et innovativt massivtrebygg på Hanstad skole og satt i gang Ydalir prosjektet, som blir en spydspiss i klimavennlig byutvikling.

Ifølge statistikk fra Miljødirektoratet har de samlede utslippene i Elverum blitt redusert med 27 prosent fra 2013 til 2017. I den samme perioden har Hedmark redusert sine klimagassutslipp med 7,8 prosent, og Norge totalt med 2,4 prosent.

Elverum har også et lavt utslipp av CO2 pr. innbygger. Elverum slipper ut 2,9 tonn CO2 pr. innbygger, mens gjennomsnittet pr. innbygger i Norge er på 8,4 og verden for øvrig på 4,8. Elverum har ingenting å skamme seg over i sitt klimaarbeid. Tvert imot. Utslippene går i riktig retning. Til tross for dette skal vi på ingen måte si oss fornøyde.

Det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre i Elverum er å binde mer CO2 i skogene våre. Skogen i Elverum fanger over tre ganger så mye CO2 som våre utslipp, og potensialet for økt opptak er stort. Det er ikke bare i Elverum at skogen er en viktig del av klimaløsningen. FNs klimapanel har slått fast at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive tiltakene som finnes på global basis. En ny rapport fra sveitsiske forskere sier at skogplanting er den overlegent beste klimaløsningen. Det har potensial til å fjerne hele 2/3 av de globale menneskeskapte utslippene. Nøkkelen er planting på nye arealer, noe som har stort potensial på verdensbasis, også i Europa og i Norge.

Tiden er utvilsomt inne til å løfte frem skogen som klimaløsning. Men det skjer ikke uten politisk vilje og evne til endring. Det er fremdeles for lite bevissthet om skogens klimaeffekt, og det er avgjørende at kunnskapen om dette økes blant beslutningstakere og i befolkningen både nasjonalt og globalt. Elverum bør som Norges skoghovedstad bli en drivkraft i det nasjonale arbeidet. Som en del av dette vil det være riktig å etablere et nasjonalt senter for klimatiltak i skog i Elverum. Vi har skogressursene, kompetansen og aktørene et slikt senter trenger.

Et annet viktig klimatiltak både i Norge og internasjonalt er karbonbinding i jord. En ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker på biokull som tiltaket med størst effekt på dette området. Elverum Høyre er offensive også her. I den neste fireårsperioden vil vi igangsette et kommunalt prosjekt for mer karbonbinding i jord og bruk av biokull.

I tillegg til å øke bindingen av CO2 i skog og jord er det åpenbart at vi må fortsette å kutte utslippene. Her skal Elverum ta sin del av ansvaret, slik også nedgangen i utslipp hittil viser at vi har gjort. Viktige tiltak er økt satsing på kollektivtrafikk og en endring av kommunens bil – og maskinpark i mer klimavennlig retning. Et arbeid som allerede er godt i gang.

Sentralt i Høyres sjel er ansvaret for kommende generasjoners livsgrunnlag. Samtidig er vi i Høyre opptatt av å «forandre for å bevare», slik den konservative ideologen Edmund Burke uttrykte det. Dette passer som hånd i hanske på dagens klimapolitiske situasjon. Løsningen ligger ikke i symbolpolitikk eller skroting av fungerende samfunnssystemer. Klimaløsningen ligger i ny teknologi og kunnskapsbaserte endringer for å bevare vår klode.

Som politikere må vi ta tydelig ansvar og bekjempe klimaendringene. Det gjelder både lokalt og globalt. Elverum Høyre er klare. Det er tid for klimapolitikk.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre


Ordfører!

Denne saken synes jeg er en god og ryddig redegjørelse fra rådmannen om et ganske komplisert tema.

Spørsmålet er altså om barnetrygden skal regnes med som en del av inntekten når sosialhjelp fastsettes.

Da er det først viktig å huske på at det er i tråd med barnetrygdens formål at den regnes med i inntektsgrunnlaget.

Elverum kommune er heller ikke alene om å regne barnetrygden med i inntektsgrunnlaget. Dette praktiseres også av andre NAV – kontor i regionen.

Så er det også slik at ved NAV Elverum ytes det tilleggsytelser for barnefamilier ut over sosialhjelpen for å sikre at barnas behov ivaretas.

Dette er støtte til helt konkrete behov, som for eksempel fritidsaktiviteter og klær. Dette mener jeg er en god og ryddig praksis hvor tilskuddet blir mer skreddersydd og treffsikkert.

Så sier rådmannen at dersom man skal gå bort fra å inntektsberegne barnetrygden må man vurdere å endre praksis i forhold til tilleggsytelser.

I dette ligger at tilleggsytelser da vil bortfalle. Dette vil ganske åpenbart ha negative konsekvenser for de det gjelder.

Så har det også en økonomisk side hvis man vil endre praksis og slutte å inntektsberegne barnetrygden.

Det vil koste Elverum kommune mellom 4,3 og 5,3 millioner kroner. I dagens situasjon er det penger vi ikke har.

På bakgrunn av dette er min klare holdning at vi bør fortsette med dagens praksis.

Dette er i tråd med barnetrygdens formål og i samsvar med det andre kommuner i vår region gjør.

Det gir også mulighet til å fortsatt gi treffsikre tilleggsytelser til de som trenger det aller mest.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | september 6, 2019

Innlegg i kommunestyret 28.08.19 om Byplan 2030


Ordfører!

Dette har vært en lang prosess, og det meste er sagt om denne byplanen.

Jeg skal ikke gå inn på selve innholdet. Det er åpenbart at det er noen ting vi fra Høyre mener kunne vært justert, men samlet sett er dette en god og bærekraftig plan for byen vår.

Målet må være at denne planen står seg i lang tid fremover, selv om den ikke bør få like lang levetid som forrige plan fra 1924.

Det som gjenstår nå er å takke administrasjonen for den veldig gode jobben som er gjort.

Jeg vil også rette en takk til Arnfinn Uthus som gjorde en glimrende jobb som delegasjonsleder under meklingen på Hamar.

Takk!


Yngve Sætre 2019

Ordfører!

Siden 2011 har Høyre vært opptatt av å samle ressursene i næringsarbeidet i Elverum. Da næringssjefen for noen år siden fikk kontorplass hos ERNU var det et lite, men viktig skritt i en slik retning.

Nå tar vi imidlertid skrittet fullt ut og samler all vårt nærings- og attraktivitetsarbeid i ett selskap under ett styre, og med en dør inn.

Dette er et helt riktig grep og jeg ser med glede frem til den videre utviklingen av dette arbeidet og dette selskapet.

Selv om dette har tatt tid er det likevel ikke slik at næringsarbeidet har ligget nede den siste tiden. Tvert imot.

ERNU har arbeidet godt og nyhetene de siste ukene har vært meget gode. Først kom tallene fra SSB om at det ble etablert hele 59 nye bedrifter i andre kvartal 2019. Det er det høyeste tallet SBB har registrert i Elverum noensinne.

Så i går kom nyheten om at Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) etablerer virksomhet i de gamle Sperre – lokalene.

Som Østlendingen skriver så blomstrer næringslivet i Elverum om dagen.

Den viktigste grunnen til det er selvsagt næringslivet selv, men langsiktig arbeid fra kommunens side har også bidratt mye til den gode utviklingen.

ERNU har dessuten vært helt sentral i å få på plass den nye og viktige etableringen innen logistikk på Sperre.

Med Elverum Vekst på plass er jeg overbevist om at fremtiden blir enda lysere for næringslivet i Elverum.

Jeg vil takke alle involverte som har bidratt til å få selskapet på plass, og ønske både selskap og styre lykke til!

Takk!


Yngve Sætre 2019

Først vil jeg takke for invitasjonen hit i dag. Det er bra at dere ønsker kunnskap om hva vi mener og hva som står i våre programmer.  Valget den 9. september handler tross alt om Elverums fremtid, hva skal vi satse på, og om hvordan vi skal nå våre mål.

Det første temaet dere tar opp er sunn kommuneøkonomi. Vi kan slå fast først som sist at vi er i en krevende økonomisk situasjon akkurat nå.

Det skyldes at vi har gjennomført store og helt nødvendige investeringer. Behovet for store investeringer skyldes delvis at vi hadde et stort vedlikeholdsetterslep og delvis at vi har måttet øke kapasiteten på de kommunale tjenestene på grunn av vekst.

Dette er investeringer som ble bestemt for flere år siden og som det i stor grad har vært enighet om. I 2019 blir det investert for over 400 millioner i Elverum kommune.

Samtidig har vi fått svikt i befolkningsøkningen. Denne svikten utgjør om lag 39 millioner kroner årlig. Det er altså kombinasjonen av dette som har satt oss i en krevende situasjon.

Det finnes ikke ett enkelt tiltak for å skape sunn økonomisk drift i Elverum kommune. Vi må kutte, effektivisere, jobbe smartere, redusere tjenestetilbud på noen områder, vi må bruke inntektsmulighetene vi har og ha en stram budsjettdisiplin.

Så vil jeg si at dersom nå rådmannen klarer å holde budsjettene så er jeg overbevist om at vi skal komme over i en sunn kommuneøkonomi. Men den kuttjobben vi nå gjorde i juni så er vi i balanse.

Så er det også sånn at det er en del piler som nå begynner å peke i positiv retning. Befolkningsveksten er i ferd med å ta seg opp og i forrige uke kom det en veldig positiv melding om at det er skapt 59 nye bedrifter i Elverum i andre kvartal.

Dette er det høyeste noensinne. Dette vitner om fremtidstro og investeringsvilje, noe som lover godt. Vi er på riktig veg, og økonomien kommer til å bli bedre.

Det andre temaet dere spurte om var pleie, rehabilitering og omsorg. Da vil jeg først gi dere et raskt lite statusbilde. Elverum kommune bruker 28773 kroner på helse og omsorgtjenester pr. innbygger.

Det er høyere enn både Kostragruppe 13 og landet for øvrig. Vi har også flere årsverk innen helse og omsorg pr. innbygger enn landet for øvrig.

I Elverum er det 14,3 prosent av befolkningen over 80 år i Elverum som er beboer på sykehjem. Snittet i landet er 12,1 prosent. Så har vi tilsvarende en mindre andel som har hjemmetjenester i gruppa over 80 år.

Bildet er altså kort fortalt vi bruker mye penger på helse og omsorg, og det er en stor andel som er beboere på sykehjem.

Her tror jeg også noe av svaret ligger på utfordringen. Spesielt da vi tar hensyn til de store trekkene i samfunnet som er at andelen eldre går opp og det blir mindre oljepenger i nasjonen.

Jeg tror svaret ligger i at vi må vri tjenestene over fra å institusjon over til mer hjemmebaserte tjenester.

Altså at det er et mål at de eldre bor hjemme så lenge som mulig og at vi øker andelen som får hjemmetjenester og reduserer andelen som er på sykehjem. Dette vil jeg også tro er det det eldre aller helst ønsker. 

Det som er helt avgjørende for  få til dette er en god hjemmetjeneste. Det blir også viktig med aktivisering av eldre og at de eldre får bidra i lokalmiljøet så lenge som mulig.

Her mener jeg vi har et godt tilbud i Møteplassen. Dette er et unikt og veldig godt tilbud her i Elverum. Høyre ønsker at vi  engasjerer Møteplassen på flere områder i samfunnet, og at vi større grad bruker Møteplassen som et bindeledd for frivilligheten.

Så vil vi også utrede muligheten for å få på plass et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Jeg tror et eldreombud kan være en god sak for å sette de eldres behov enda sterkere på dagsorden.

Så må jeg også si at da man ser på dagens aldre så er det utrolig mange som er aktive, friske og svært viktige bidragsytere i samfunnet. De eldre er en enorm ressurs for Elverum. Forsvarets seniorforbund er et godt eksempel på nettopp det.

Jeg tror også at behovene til eldre stadig endrer seg og i takt med det øker behovet for mer individuell tilpasning. Jeg er opptatt av at de eldre skal få dyrke sin egenart og sine interesser selv om de har behov for hjelp eller pleie.

De skal få ta seg et glass vin om kvelden, eller høre på sin favorittmusikk. Om noen år er det kanskje ikke Jens Book Jenssen man vil høre på aldershjemmet men man vil kanskje høre litt Rolling Stones eller Bruce Springsteen. Det mener jeg må være fullt mulig å få til.

Men når det gjelder Elverums situasjon så mener jeg vi er veldig godt rustet for fremtiden, spesielt med det nye Helsehuset som nå er åpnet. Dette gir oss et forsprang i forhold til mange andre kommuner.

Når det gjelder Høyres sitt program på dette området så har vi som nevnt et mål om å dreie over til mer hjemmebaserte tjenester og korttidsplasser. I tillegg til vi opprette et eldreombud, bygge svømmehall med varmtvannsbasseng og styrke dagtilbudet for mennesker med demenssykdom.

Så til det siste temaet om å følge opp barnehage og skole med gode rammetilbud. Så vil jeg først si at vi har en fantastisk god skole i Elverum. Grunnskolepoengene har økt fra 38,3 til 42,5 de siste åtte år.

Det er over landsgjennomsnittet og over snittet i Hedmark. Det er mange grunner til denne utviklingen. Politisk styring, svært dyktige fagfolk i administrasjonen, gode lærere og ikke minst elever med ambisjoner og læringslyst tror jeg er viktige årsaker.

Vi har også meget gode barnehager, med gode resultater. Det kan jeg som forelder med en barn i barnehagen selv skrive under på.

Nå åpner vi en nye barnehage og skole i Ydalir som er fantastiske bygg begge to. Dette er jeg overbevist om at vil styrke denne sektoren ytterligere.

Innen skole og oppvekst mener jeg derfor ikke vi skal forandre på så veldig mye. Jeg vil peke på to tiltak. Det er å gjøre SFO til en aktivitetsskole så det blir mer enn oppbevaring og slik at en større del av barna faktisk bruker SFO. Her mener jeg vi kan lære mye av Osloskolen. Akkurat dette bør vær en konkret målsetning fos oss i neste periode.

Så mener jeg også vi må jobbe mer aktivt mot mobbing i skolen. Det er for mange, også i Elverum, som  blir mobbet på skolen. Hele samfunnet må få en inkluderingskultur som sier at nei til mobbing.

Så til slutt vil jeg si. Elverum har enorme muligheter og vi har store ressurser. Men den største ressursen er ikke skog, bygninger eller veger, det er folkene som bor her.

Det er menneskene som skaper Elverum, og det gjelder alle unge, eldre, innvandrere, innflyttere og de som har bodd her hele livet. Alle kan bidra.

Og jeg som er fra Høyre tror alle bidrar litt mer hvis de får litt større frihet og litt større muligheter i hverdagen. Godt valg den 9. september.

Takk!

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier