Yngve Sætre 2019

Ordfører!

Siden 2011 har Høyre vært opptatt av å samle ressursene i næringsarbeidet i Elverum. Da næringssjefen for noen år siden fikk kontorplass hos ERNU var det et lite, men viktig skritt i en slik retning.

Nå tar vi imidlertid skrittet fullt ut og samler all vårt nærings- og attraktivitetsarbeid i ett selskap under ett styre, og med en dør inn.

Dette er et helt riktig grep og jeg ser med glede frem til den videre utviklingen av dette arbeidet og dette selskapet.

Selv om dette har tatt tid er det likevel ikke slik at næringsarbeidet har ligget nede den siste tiden. Tvert imot.

ERNU har arbeidet godt og nyhetene de siste ukene har vært meget gode. Først kom tallene fra SSB om at det ble etablert hele 59 nye bedrifter i andre kvartal 2019. Det er det høyeste tallet SBB har registrert i Elverum noensinne.

Så i går kom nyheten om at Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) etablerer virksomhet i de gamle Sperre – lokalene.

Som Østlendingen skriver så blomstrer næringslivet i Elverum om dagen.

Den viktigste grunnen til det er selvsagt næringslivet selv, men langsiktig arbeid fra kommunens side har også bidratt mye til den gode utviklingen.

ERNU har dessuten vært helt sentral i å få på plass den nye og viktige etableringen innen logistikk på Sperre.

Med Elverum Vekst på plass er jeg overbevist om at fremtiden blir enda lysere for næringslivet i Elverum.

Jeg vil takke alle involverte som har bidratt til å få selskapet på plass, og ønske både selskap og styre lykke til!

Takk!

Reklamer

Yngve Sætre 2019

Først vil jeg takke for invitasjonen hit i dag. Det er bra at dere ønsker kunnskap om hva vi mener og hva som står i våre programmer.  Valget den 9. september handler tross alt om Elverums fremtid, hva skal vi satse på, og om hvordan vi skal nå våre mål.

Det første temaet dere tar opp er sunn kommuneøkonomi. Vi kan slå fast først som sist at vi er i en krevende økonomisk situasjon akkurat nå.

Det skyldes at vi har gjennomført store og helt nødvendige investeringer. Behovet for store investeringer skyldes delvis at vi hadde et stort vedlikeholdsetterslep og delvis at vi har måttet øke kapasiteten på de kommunale tjenestene på grunn av vekst.

Dette er investeringer som ble bestemt for flere år siden og som det i stor grad har vært enighet om. I 2019 blir det investert for over 400 millioner i Elverum kommune.

Samtidig har vi fått svikt i befolkningsøkningen. Denne svikten utgjør om lag 39 millioner kroner årlig. Det er altså kombinasjonen av dette som har satt oss i en krevende situasjon.

Det finnes ikke ett enkelt tiltak for å skape sunn økonomisk drift i Elverum kommune. Vi må kutte, effektivisere, jobbe smartere, redusere tjenestetilbud på noen områder, vi må bruke inntektsmulighetene vi har og ha en stram budsjettdisiplin.

Så vil jeg si at dersom nå rådmannen klarer å holde budsjettene så er jeg overbevist om at vi skal komme over i en sunn kommuneøkonomi. Men den kuttjobben vi nå gjorde i juni så er vi i balanse.

Så er det også sånn at det er en del piler som nå begynner å peke i positiv retning. Befolkningsveksten er i ferd med å ta seg opp og i forrige uke kom det en veldig positiv melding om at det er skapt 59 nye bedrifter i Elverum i andre kvartal.

Dette er det høyeste noensinne. Dette vitner om fremtidstro og investeringsvilje, noe som lover godt. Vi er på riktig veg, og økonomien kommer til å bli bedre.

Det andre temaet dere spurte om var pleie, rehabilitering og omsorg. Da vil jeg først gi dere et raskt lite statusbilde. Elverum kommune bruker 28773 kroner på helse og omsorgtjenester pr. innbygger.

Det er høyere enn både Kostragruppe 13 og landet for øvrig. Vi har også flere årsverk innen helse og omsorg pr. innbygger enn landet for øvrig.

I Elverum er det 14,3 prosent av befolkningen over 80 år i Elverum som er beboer på sykehjem. Snittet i landet er 12,1 prosent. Så har vi tilsvarende en mindre andel som har hjemmetjenester i gruppa over 80 år.

Bildet er altså kort fortalt vi bruker mye penger på helse og omsorg, og det er en stor andel som er beboere på sykehjem.

Her tror jeg også noe av svaret ligger på utfordringen. Spesielt da vi tar hensyn til de store trekkene i samfunnet som er at andelen eldre går opp og det blir mindre oljepenger i nasjonen.

Jeg tror svaret ligger i at vi må vri tjenestene over fra å institusjon over til mer hjemmebaserte tjenester.

Altså at det er et mål at de eldre bor hjemme så lenge som mulig og at vi øker andelen som får hjemmetjenester og reduserer andelen som er på sykehjem. Dette vil jeg også tro er det det eldre aller helst ønsker. 

Det som er helt avgjørende for  få til dette er en god hjemmetjeneste. Det blir også viktig med aktivisering av eldre og at de eldre får bidra i lokalmiljøet så lenge som mulig.

Her mener jeg vi har et godt tilbud i Møteplassen. Dette er et unikt og veldig godt tilbud her i Elverum. Høyre ønsker at vi  engasjerer Møteplassen på flere områder i samfunnet, og at vi større grad bruker Møteplassen som et bindeledd for frivilligheten.

Så vil vi også utrede muligheten for å få på plass et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Jeg tror et eldreombud kan være en god sak for å sette de eldres behov enda sterkere på dagsorden.

Så må jeg også si at da man ser på dagens aldre så er det utrolig mange som er aktive, friske og svært viktige bidragsytere i samfunnet. De eldre er en enorm ressurs for Elverum. Forsvarets seniorforbund er et godt eksempel på nettopp det.

Jeg tror også at behovene til eldre stadig endrer seg og i takt med det øker behovet for mer individuell tilpasning. Jeg er opptatt av at de eldre skal få dyrke sin egenart og sine interesser selv om de har behov for hjelp eller pleie.

De skal få ta seg et glass vin om kvelden, eller høre på sin favorittmusikk. Om noen år er det kanskje ikke Jens Book Jenssen man vil høre på aldershjemmet men man vil kanskje høre litt Rolling Stones eller Bruce Springsteen. Det mener jeg må være fullt mulig å få til.

Men når det gjelder Elverums situasjon så mener jeg vi er veldig godt rustet for fremtiden, spesielt med det nye Helsehuset som nå er åpnet. Dette gir oss et forsprang i forhold til mange andre kommuner.

Når det gjelder Høyres sitt program på dette området så har vi som nevnt et mål om å dreie over til mer hjemmebaserte tjenester og korttidsplasser. I tillegg til vi opprette et eldreombud, bygge svømmehall med varmtvannsbasseng og styrke dagtilbudet for mennesker med demenssykdom.

Så til det siste temaet om å følge opp barnehage og skole med gode rammetilbud. Så vil jeg først si at vi har en fantastisk god skole i Elverum. Grunnskolepoengene har økt fra 38,3 til 42,5 de siste åtte år.

Det er over landsgjennomsnittet og over snittet i Hedmark. Det er mange grunner til denne utviklingen. Politisk styring, svært dyktige fagfolk i administrasjonen, gode lærere og ikke minst elever med ambisjoner og læringslyst tror jeg er viktige årsaker.

Vi har også meget gode barnehager, med gode resultater. Det kan jeg som forelder med en barn i barnehagen selv skrive under på.

Nå åpner vi en nye barnehage og skole i Ydalir som er fantastiske bygg begge to. Dette er jeg overbevist om at vil styrke denne sektoren ytterligere.

Innen skole og oppvekst mener jeg derfor ikke vi skal forandre på så veldig mye. Jeg vil peke på to tiltak. Det er å gjøre SFO til en aktivitetsskole så det blir mer enn oppbevaring og slik at en større del av barna faktisk bruker SFO. Her mener jeg vi kan lære mye av Osloskolen. Akkurat dette bør vær en konkret målsetning fos oss i neste periode.

Så mener jeg også vi må jobbe mer aktivt mot mobbing i skolen. Det er for mange, også i Elverum, som  blir mobbet på skolen. Hele samfunnet må få en inkluderingskultur som sier at nei til mobbing.

Så til slutt vil jeg si. Elverum har enorme muligheter og vi har store ressurser. Men den største ressursen er ikke skog, bygninger eller veger, det er folkene som bor her.

Det er menneskene som skaper Elverum, og det gjelder alle unge, eldre, innvandrere, innflyttere og de som har bodd her hele livet. Alle kan bidra.

Og jeg som er fra Høyre tror alle bidrar litt mer hvis de får litt større frihet og litt større muligheter i hverdagen. Godt valg den 9. september.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | august 22, 2019

Elverum Høyre vil styrke Østerdalen Garnison


Yngve Sætre 2019 2

Hedmark og Oppland har gjennom historien hatt stor betydning for Norges forsvar. Kamphandlingene i 1940 viste dette med all tydelighet. Min påstand er at Innlandet, og spesielt Østerdalen Garnison, har vært og fremdeles er svært viktig for Norges forsvar.

I dag er Østerdalen Garnison, med Terningmoen på Elverum, Rena leir og Regionfelt Østlandet et kjerneområde for utdanning og utvikling av Hæren, Heimevernet og spesialstyrkene. Her er spisskompetansen og de beste skyte og øvingsfeltene for disse virksomhetene.

Østerdalen Garnison er strategisk viktig for kvaliteten på forsvaret av Norge. I fremtiden bør Østerdalen Garnison utvikles sterkere for å ta en enda viktigere rolle i Norges forsvar. Både økonomiske og forsvarsmessige grunner taler for det.

Norges forsvar er basert på allierte forsterkninger. Havnekapasiteten rundt Oslofjorden er avgjørende for mottak av allierte styrker. Rv3, E6, Dovrebanen, Rørosbanen og andre parallelle syd-nord akser er strategisk avgjørende. Østerdalen Garnison blir et viktig knutepunkt og treningsområde for allierte styrker på vei nordover. Dette gjelder både i en krisesituasjon og i regelmessig trening og øving.

Høsten 2018 var Norge vertskap for Trident Juncture – en av NATO`s største øvelser siden murens fall. Trident Juncture ble en svært vellykket øvelse, spesielt for landstyrkene. Østerdalen Garnison var avgjørende for gjennomføringen av øvelsen. De gode erfaringene med Trident Juncture er av stor betydning. Det er svært viktig at Norges evne til å gjennomføre slike oppgaver blir oppfattet som gode og troverdige av våre allierte. Dette er en forutsetning for NATO- landenes vilje til å komme oss til unnsetning i en reell situasjon.

Som en del av Trident Juncture ble det på Rødsmoen ved Rena etablert en midlertidig leir for over 5000 allierte soldater til en kostnad på om lag 100 millioner kroner. Strøm, fiber, vann og avløp og grunnforsterkningene blir liggende. Det vil gjøre at området på tre ukers varsel kan ta imot 10 000 soldater, og Norge blir enda bedre egnet for nye allierte øvelser. For å øke den fremtidige øvingskapasiteten i Østerdalen Garnison er en prosess med å bygge standplass for 40 km artilleri skyting i Østre Elverum allerede igangsatt.

Kompetanse er avgjørende for vår forsvarsevne. Det operative forsvaret blir ikke bedre enn den utdanningen og treningen det får. I Østerdalen Garnison finnes de beste trenings- og øvingsfasiliteter for landstyrker i Norge. I den nye langtidsplanen må Østerdalen Garnison styrkes videre. Norge må bygge videre på den strategisk viktige betydningen og spisskompetansen i Rena Leir, Terningmoen og Regionfelt Østlandet.

Elverum Høyre vil befeste Elverums posisjon som forsvarsby gjennom en langsiktig satsing fra kommunens side. Elverum Høyre vil, sammen med våre nabokommuner, arbeide for økt forsvarsvirksomhet i vår region og mer aktivitet på Terningmoen. Vi vil opprettholde ordningen med forsvarskoordinator. Vi vil også arbeide for at Norge skal komme opp på 2% målet i 2024, og vi støtter opp om ambisjonen om en fremtidig Brigade – Sør i Østerdalen Garnison.

Statens viktigste oppgave er å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet. Et sterkt forsvar og forpliktende alliansesamarbeid er en forutsetning for et fritt, trygt og selvstendig Norge.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | august 7, 2019

Erna går for øst – en gavepakke for Elverum


Yngve Sætre 2019

I Hamar Arbeiderblad 29. juni sier statsminister Erna Solberg at regjeringen vil ha den østlige jernbanetraseen gjennom Hamar, og at alt ligger til rette for at det tilslutt blir resultatet. Det er bra for Hamar, men det er også veldig bra for Sør – Østerdalen og Elverum. Det innebærer at det kan etableres direkte togforbindelse mellom Elverum og Oslo uten togbytte på Hamar. Reisetiden mellom Elverum og Oslo vil dermed kunne reduseres fra dagens to timer til litt over en time.

Erna sitt tydelige standpunkt i denne saken viser at hun lytter til lokalbefolkningen og tar hensyn til lokalt selvstyre. Det er et kjennetegn på god Høyrepolitikk. Hvordan denne saken hadde endt med en annen regjering er uvisst, men mye tyder på at det kunne blitt besluttet vestlig trase. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum har gått inn for vest og Hamar Ap støttet først vest, mens de nå ikke har noen mening om saken. Det i seg selv er ganske underlig.

Det er bra for Hamar og Elverum at vi har en regjering og en statsminister som tar lokaldemokratiet på alvor. Den østlige traseen vil kunne åpne enorme muligheter for Elverum og gjøre dagpendling til Oslo til et reelt alternativ for innbyggerne. Østlig trase er i realiteten en gavepakke for Elverum og Sør – Østerdalen.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | august 6, 2019

Regjeringen gjør det lettere å følge bildrømmen


Lincoln 2013

Frem til nå er det bare biler eldre enn 30 år som har vært fritatt for engangsavgift, men fra 1. juli gjelder det også for biler som er over 20 år. Dette er en gavepakke til alle bilentusiaster. Tidligere har engangsavgiften ofte satt en stopper for å importere drømmebilen, men nå blir det en etterlengtet endring på det.

Det er lite sannsynlig at bilene som importeres som følge av denne endringen blir bruksbiler. Dette er hobbybiler som brukes i begrenset omfang på sommerstid og som derfor ikke utgjør noen klimatrussel.

Bilkultur opptar mange, og sunn bilinteresse gir mange ungdommer et nettverk og gode holdninger til trafikk. Med dette vedtaket har regjeringen nok engang bevist at de er den beste regjeringen for bilinteresserte noensinne. Denne regjeringen tar vanlige folks interesser på alvor og gjør det lettere å følge sine drømmer – også når det gjelder bil.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | august 2, 2019

Elverum Høyre vil gi muligheter for jobbskaping


Yngve Sætre 2019

I første kvartal 2019 ble det etablert hele 53 nye foretak i Elverum. Dette er det beste tallet siden 1. kvartal 2016. Det er også bedre enn sammenlignbare kommuner som Kongsvinger og Stange.

Dette viser at det gror godt i næringslivet i Elverum. De borgerlige partiers satsing på å tilrettelegge for mer næringsareal og være en næringsvennlig kommune gir resultater.

I neste kommunestyreperiode vil Høyre gi næringslivet enda bedre vilkår. Vi vil etablere et Gründerhus, styrke kommunens næringsfond og skape flere møteplasser mellom kunnskapsmiljøer og bedrifter. På den måten vil vi legge til rette for å skape flere arbeidsplasser, noe som er grunnlaget for vår lokale velferd.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 28, 2019

Elverum har lave kommunale avgifter


Yngve Sætre 2019 2

Øivind Malones har et langt innlegg om eiendomsskatt i Østlendingen 17. juli. Eiendomsskatt har sine negative sider, men jeg mener likevel det er viktig å se eiendomsskatten som en del av de totale kommunale avgiftene.

En fersk oversikt basert på KOSTRA tall viser at for en gjennomsnittsbolig i Elverum er de samlede kommunale avgiftene 16 861 kroner årlig. Det er femte lavest i Hedmark og lavere enn sammenlignbare kommuner som Hamar, Stange og Ringsaker, hvor en gjennomsnittsbolig må betale over 21 000 kroner årlig i kommunale avgifter. Dyrest i Hedmark er Engerdal med 24 368 kroner årlig.

Elverum Høyre har et langsiktig mål om å redusere eiendomsskatten. Likevel må vi erkjenne at det er de samlede kommunale avgiftene som er avgjørende for en husstands økonomi. Elverum har relativt sett lave kommunale avgifter, noe som er gunstig for innbyggerne.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 25, 2019

Politikergodtgjørelsene skal kuttes


Yngve Sætre 2019

Terje Uthus, Elverum Ap, påstår i et leserinnlegg 16. juli at varaordfører Arnfinn Uthus kommer med valgflesk når han vil redusere politikergodtgjøringene i Elverum kommune. Innlegget fra Terje Uthus er merkelig, og angrepet på varaordføreren er urimelig.

Varaordføreren og de borgerlige partiene har fått gjennomslag for å redusere politikergodtgjørelsene. Dette vil berøre en rekke politiske verv, ikke bare varaordførerstillingen. Bakgrunnen er kommunens økonomiske situasjon. Som politikere må vi også ta vår tørn når kommunen sliter økonomisk. Terje Uthus sin kritikk av dette faller på sin egen urimelighet. Dette kuttet er ikke noe vi har lovet for neste kommunestyreperiode. Det er allerede vedtatt som et kutt av det borgerlige flertallet, og har derfor ingenting med valgflesk å gjøre.

En annen raritet ved innlegget til Terje Uthus er at hans partikollega Jørn Øversveen i samme utgave av Østlendingen sier at Elverum Ap støtter å kutte i politikergodtgjørelser. Likevel stemte Elverum Ap imot forslaget da det ble behandlet i kommunestyret i juni. Elverum Ap er tydeligvis ikke enig med seg selv, og for velgerne må det være vanskelig å skjønne hva Ap egentlig mener. Borgerlig side er derimot helt tydelige: Politikergodtgjørelsene skal kuttes av hensyn til kommunens økonomiske situasjon.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 18, 2019

Ringveg er best for miljøet


Rådhuset Storgata august 2015

I et innlegg i Østlendingen 16. juli kommer Sigmund Solhaug med en rekke synspunkter på en fremtidig omkjøringsveg/ringveg forbi Elverum. Det vil bli for omfattende å kommentere alt, men noe bør belyses.

For det første er det viktig å huske på at alternativet til en ringveg er Arbeiderpartiets forslag om en ny bru ved Glomdalsmuseet (alternativ 2). Statens vegvesen sin konsekvensutredning fra 2016 viser tydelig at dette er det dårligste alternativet både når det gjelder støy og luftforurensning i sentrum. Jeg mener det er et klart mål å redusere forurensningen i sentrum og en nordre ringveg vil åpenbart bidra til det.

Jeg deler ikke Solhaug sin bekymring om at det vil ta lang tid å realisere en ringveg. Alternativet er som sagt at all trafikk blir gående gjennom sentrum for «evig og alltid», og at kryssing av Glomma trolig blir bompengebelagt. Da er det bedre å bruke tiden som trengs og arbeide for en fremtidsrettet og god løsning, selv om den ligger lenger frem i tid.

Ellers er jeg enig med Solhaug i at Erik Hanstad sitt forslag om å legge Solørvegen (Rv 2) i en kulvert mellom sentrum og Glomma er en meget god ide. Det vil gjøre det mulig å utvikle den flotte elvebredden og åpne byen mot elva. Elverum Høyre har programfestet at vi vil arbeide for en slik løsning.

For Elverum Høyre er nordre ringveg en viktig sak i den neste fireårsperioden. Vi vil gjøre det vi kan for å få den inn i Nasjonal transportplan (NTP) ved neste rullering. Det vil være bra for Elverum, Trysil og hele regionen. Det vil også være best for miljøet.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | juli 15, 2019

Elverum Høyre holder sine bussløfter!


Rådhuset Storgata august 2015

Magnus Stenseth, Elverum Ap, skriver i et innlegg i Østlendingen 9. juli at jeg og Elverum Høyre ikke har gjort noe for å styrke busstilbudet i Elverum de siste åtte år. Jeg har gleden av å informere Stenseth om at han tar feil.

Elverum Høyre hadde i sitt program for perioden 2011-2015 at vi skulle arbeide for direktebusser mellom Elverum og Hamar. Vi hadde dette også i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partier i Elverum for den samme perioden. Vi arbeidet for direktebusser gjennom leserbrev og påvirkning, og i møter med relevante aktører, blant annet Hamar kommune og Stortingets transport – og kommunikasjonskomite.

Vår påvirkning bidro til at fylkesrådet, som opprinnelig ville satse på tog, snudde i sitt syn på direktebusser i 2012. I dag går direktebussene mellom Hamar og Elverum med den største selvfølge og er et godt tilbud til de reisende.

I januar 2013 tok Elverum Høyre sammen med de borgerlige partiene initiativ til etablering av et venterom ved bussholdeplassen på torget. Dette fikk vi enstemmig tilslutning til i formannskapet. Vi har også vært opptatt av å forbedre det øvrige busstilbudet i Elverum. Politisk ledelse med Erik Hanstad i spissen har hele tiden hatt et godt samarbeid med Hedmark Trafikk, og vi har jevnlig fremmet våre synspunkter i møter med disse. Dette inkluderer også ønsket om en busstrase fra Hanstad til Mastmoen.

I den kommende kommunestyreperioden vil Elverum Høyre sette sterkere fokus på bybussene i Elverum. Vi mener avgangene bør bli flere og bussene må gå lenger utover kvelden slik at de gir et bedre tilbud til de reisende. Vi kommer til å arbeide for å nå disse målene gjennom de virkemidlene vi bruker i politikken når vi selv ikke sitter på beslutningsmyndigheten: Vi påvirker, fremmer saker, peker på muligheter og har dialog.

Jeg tror vi går en kjedelig og ganske meningsløs valgkamp i møte dersom politiske målsetninger for de neste fire år blir avfeid som «valgflesk», slik både Magnus Stenseth og Anne Karin Torp Adolfsen har prøvd seg på i det siste. Å ha målsetninger om endring og forbedring er tross alt selve kjernen i politisk virksomhet. Kritikken blir enda mer feilslått siden Elverum Høyres tidligere målsetninger på dette området i det alt vesentligste er innfridd. Elverum Høyre holder sine løfter, og det kommer vi til å fortsette med.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier