Ordfører! 

Jeg har følgende spørsmål: 

Vil ordfører ta initiativ til en gjennomgang av Elverum kommunes klimakrav innen bygg, anlegg og eiendomssektoren med mål om større klimakutt på dette området i Elverum kommune? 

Bakgrunnen for spørsmålet er at den norske bygg- og anleggsbransjen slipper ut om lag 14,7 millioner tonn Co2 årlig. Ifølge foreningen «Grønn byggallianse» kan klimagassutslippene i denne sektoren reduseres med 40-50% hvis alle norske byggherrer stiller krav om bruk av lavutslippsmaterialer og utslippsfri byggeplass. 

Dette vil kunne gi et kutt i norske utslipp på mellom 4,7 og 5,9 millioner tonn Co2, noe som tilsvarer utslippene fra hele den norske fossile personbilparken på 2,3 millioner biler. Potensialet for klimakutt er altså stort, og byggherrene sitter i stor grad med nøkkelen til løsningen. Det vil si at norske kommuner som gir oppdrag til bygg og anleggsbransjen har et betydelig ansvar for klimakutt på dette området. 

Under valgkampen i høst hadde NHO et arrangement i Elverum hvor representanter fra ulike deler av lokalt næringsliv møtte politikere. Signalet på dette møtet var at bygg og anleggsbransjen er i stand til å levere bedre løsninger innen klima og miljø enn det byggherrer og oppdragsgivere etterspør. Jeg mener dette er et meget viktig og positivt signal vi som kommunestyre bør ta til etterretning. 

Klimakutt innen bygg og anlegg er ikke ukjent i Elverum kommune. I vår energi – og klimaplan er det et mål at kommunen frem til 2024 skal redusere utslippene fra bygg og anlegg sammenliknet med 2017, og at vi skal teste ut muligheten for fossilfrie byggeplasser. 

Ordfører! Klimaendringer er vår tids store utfordring og vi må alle bidra til å kutte utslipp. På dette området er potensialet for utslippskutt stort, og bransjen selv sier at den kan levere bedre på klima enn det som etterspørres. Da er det ikke bra nok at vi skal teste ut en mulighet for fossilfrie byggeplasser, og at vi har et uspesifisert mål om å redusere utslippene sammenliknet med 2017. 

Vi bør være mer offensive enn som så. Vi bør sette oss klare og ambisiøse mål og vi bør stille krav som bransjen må strekke seg etter. Jeg håper ordfører svarer ja på mitt spørsmål slik at vi får en gjennomgang av våre mål og vår praksis på dette området. Målet med en slik prosess må være at vi tar tydelig ansvar og bidrar til offensive klimakutt på dette området i Elverum kommune. 

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om omorganisering av skolesektoren


Ordfører! 

I 2015 ble det vedtatt en sammenslåing av barnehage og grunnskole til sektor for oppvekst. Den gang var det stor enighet om sammenslåingen både administrativt og politisk. 

Hovedargumentene var at man skulle se hele læringsløpet fra barnehage og frem til videregående i skole i sammenheng. 

Dette handler også om at det har blitt mer læring og pedagogikk i barnehagene, og det er nødvendig å tenke mer helhet. 

I tillegg til dette mener jeg også at det i 2015 var et argument at det var en effektiviseringsgevinst ved å slå sammen to sektorer når det gjelder rapportering og administrativt arbeid. 

Nå innstiller altså kommunedirektøren på at barnehage og skole skal splittes opp igjen til to sektorer. 

Hovedbegrunnelsen er økonomi. Det er også liten tvil om at dette kommer nettopp nå fordi utdanningssjefen slutter. 

Fra Høyre sin side så mener vi at den opprinnelige argumentasjonen om å se hele utdanningsløpet i sammenheng fremdeles har gyldighet, og at forslaget om å splitte det opp i to sektorer ikke er godt nok begrunnet fra kommunedirektørens side. 

Det er vanskelig å forstå at en oppsplitting skal gi bedre kapasitet når man ikke skal tilføre noen nye ressurser. 

Behovet for økt rådgivningskapasitet løses best ved å gjøre det åpenbare, nemlig å tilføre ressurser, ikke ved å omorganisere. 

Så er det også verdt å lytte til Utdanningsforbundet og Norsk Skolelederforbund som begge er kritiske til å splitte opp sektoren i to avdelinger. 

Når to sentrale organisasjoner er så tydelige gir det et sterkt signal. 

Høyre fremmer sitt forslag fra formannskapet om å beholde dagens organisering på nytt og håper på støtte til det. 

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Innlegg i kommunestyret 25.08.21 om tilstandsrapport for grunnskolen


Ordfører! 

Hovedtrekkene i tilstandsrapporten er at utviklingen i Elverumsskolen er positiv. Vi gjør det bedre enn landsgjennomsnittet på viktige indikatorer. 

Særlig er det verdt å trekke frem den gode utviklingen når det gjelder grunnskolepoeng. Vi ligger nå over snittet både i landet og i Innlandet. 

Men det er noen skjær i sjøen som vi må merke oss og som krever endring. 

Elevtallsutviklingen går i feil retning og prognosen viser en nedgang på 10 prosent i antall elever frem mot 2025. Dette vil gi oss hele 704 ledige elevplasser i 2025. 

Vi kan ikke planlegge fremtiden med så stor overkapasitet. Selv om vi skulle få en vekst i folketall på en prosent, slik vi hadde tidligere, vil vi få en nedgang i antall elever. 

Det er derfor åpenbart at strukturdebatten i Elverumsskolen må fortsette. 

Det andre skjæret i sjøen kommer frem i vedleggene. Det avdekkes her at det er relativt store forskjeller mellom skolene i Elverum, for eksempel når det gjelder trivsel, læringskultur og motivasjon. 

Når det gjelder skolebidrag er forskjellene enda mer påfallende. For 1. til 4. trinn har den skolen som gjør det best en score på +9,5, mens den som gjør det dårligst har en score på -4,0. 

Hvis dette gir et riktig bilde er det en situasjon vi som skoleeiere ikke kan akseptere. 

Jeg mener det er helt avgjørende at vi sikrer like muligheter og gode læringsvilkår for alle elever i Elverumsskolen. Herunder må det være tilnærmet like vilkår uavhengig av hvilken skole man går på. Dette er helt grunnleggende. 

Når det blir så store forskjeller gis det i praksis ikke like muligheter. Det er uholdbart, og noe jeg forventer at kommunedirektøren og skolen har sterkt fokus på. 

Til slutt så vil jeg også nevne et annet forhold i rapporten, og det er at man ikke når målet om at 25 lærere skal videreutdanne seg årlig. 

Det er ikke noen fullgod forklaring på hvorfor i rapporten, men jeg har en klar forventning om at kommunedirektøren også følger opp dette slik at vi når målene våre når det gjelder videreutdanning av lærere. 

Det er ingen tvil om at det er veldig mye som er bra i Elverumsskolen, og at både lærere og elever har lagt ned en stor innsats for å komme seg gjennom en krevende periode med korona. 

Samtidig er det noen utfordringer vi må jobbe videre med, og der har vi som skoleeiere et stort ansvar. 

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Skog – en viktig del av klimaløsningen!


Vår generasjon har et stort ansvar for å kutte klimautslipp slik at vi unngår klimakrise. Det er derfor gledelig at utslippene går ned mer med dagens regjering enn under de rødgrønne. Vi må tilbake til 1993 for å finne like lave utslipp som det vi har nå. 

Samtidig må klimautslippene reduseres mye mer i årene som kommer. Vi må bruke markedet i miljøets tjeneste og kutte utslipp – uten å kutte utviklingen. 

Jeg mener også at vi må bruke skogen mer aktivt i klimaarbeidet for å fange Co2, og erstatte ”fossile” produkter. Skog har potensial til å spille en langt større rolle i å løse klimautfordringene. Det gir mange muligheter for oss i Innlandet – Norges største skogfylke! 

Yngve Sætre, 2. kandidat til Stortinget fra Høyre i Hedmark

(Dette innlegget stod på trykk i Østlendingen 11.09.21)

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Høyre får fart på Norge!


Høyre i regjering har bygget 800 kilometer med ny veg, økt gjennomføringen i videregående skole fra 72 til 80 prosent, kuttet klimautslippene med åtte prosent, doblet investeringene i næringsrettet forskning og innovasjon og gitt 60.000 pasienter tilbud om fritt behandlingsvalg. Denne gode utviklingen vil Høyre fortsette de neste fire år. 

Venstresiden er uenige om mye, men de er enige om å øke skattene, avskaffe fritt behandlingsvalg og senke kravene i norsk skole. Med en regjering som er avhengig av Rødt eller MDG får vi en usikker politisk meny som vil ta landet i feil retning på sentrale områder. 

Dette stortingsvalget er et valg mellom venstresidens satsing på mer stat og detaljstyring, og Høyres offensive satsing på skole, klima og arbeidsplasser hvor den enkelte sikres rett til å velge. Høyre vil gi tillit til enkeltmennesket og muligheter for alle. Stem Høyre slik at vi får fart på Norge de neste fire år! 

Yngve Sætre, 2. kandidat til Stortinget fra Høyre i Hedmark

(Dette innlegget stod på trykk i Østlendingen 11.09.21)

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Høyre vil ha lavere skatt for folk flest!


Skatt er et område med tydelige skillelinjer mellom høyreside og venstreside i norsk politikk. Slik er det også i høstens valg. En eventuell ny rødgrønn regjering vil trolig bli avhengig av både SV og Rødt eller MDG. Dette vil få konkrete konsekvenser for folks skatteregning. 

Tallgrunnlag fra SSB viser at 34.500 personer i Hedmark vil få økt skatt med SV sitt skatteopplegg, og 16.500 personer vil få økt skatt med AP sitt skatteopplegg. I praksis betyr det at følgende yrkesgrupper kan få økt skatt med en rødgrønn regjering: jordmødre, journalister, maskiningeniører, psykologer, kiropraktorer, regnskapsførere, politibetjenter, biologer, landskapsarkitekter og konduktører. 

Realiteten er at helt vanlige folk i normale yrker kan vente seg økt skatt med en rødgrønn regjering. Dette vil være negativt for den enkelte, og det løser ingen problemer for landet. Vi har allerede et svært høyt skattenivå i Norge og økt skatt vil ikke skape en eneste ny arbeidsplass eller få flere i jobb. 

Høyre i regjering har senket skattene slik at en vanlig familie betaler om lag 14.000 kroner mindre i skatt i 2021 sammenliknet med om skattenivået fra 2013 var blitt videreført. De neste fire år vil Høyre gjennomføre moderate skattelettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået. Det vil sikre at alle sitter igjen med mer av sin egen inntekt. Stem Høyre hvis du ønsker lavere skatt de neste fire år! 

Yngve Sætre, 2. kandidat til Stortinget fra Høyre i Hedmark

(Dette innlegget stod på trykk i Østlendingen 10.09.21)

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Skolen skal gi muligheter for alle!


Med Høyre i regjering har skolen tatt et langt steg i riktig retning. 47.000 lærere har fått tilbud om videreutdanning, og gjennomføringen i videregående skole er hevet fra 72 til 80 prosent. Men fremdeles er det for mange som går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, og det er for mange som ikke fullfører videregående skole. 

Høyre vil ha en skole der barna opplever mestring og læringsglede. Vi vil gjennomføre en ungdomsskolereform, styrke yrkesfagene, videreutdanne flere lærere og tilpasse undervisningen bedre til hver enkelt elev. Vårt mål er at ni av ti elever skal fullføre videregående skole innen 2030, og at 5000 flere skal fullføre videregående skole innen 2025. 

Venstresiden vil ha en skole med mer lek og mindre satsing på basisfag. De vil senke ambisjonene for lærernes kompetanse, reversere den nasjonale ordningen for fritt skolevalg og endre eller fjerne fraværsgrensen. Dette vil ikke gi mer læring, og det vil ta skolen i feil retning. 

Norsk skole må fortsette den gode utviklingen hvor vi setter kunnskap og læringsglede først. Vi må ha en skole som gir muligheter for alle. Stem Høyre! 

Yngve Sætre, 2. kandidat til Stortinget fra Høyre i Hedmark

(Dette innlegget stod på trykk i Østlendingen 07.09.21)

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Vi trenger flere i arbeid!


Norge er et fantastisk land, og FN har gjentatte ganger kåret Norge til verdens beste land å bo i. Men velferden har ikke kommet av seg selv. Verdiene vi lever av er bygd opp av bedrifter og arbeidstakere som gjennom tiår etter tiår har skapt verdier og eksportinntekter til landet vårt. Arbeidsinnsats er Norges største ressurs, og den er langt større enn både naturressurser og oljefondet. Finansdepartementet har beregnet at arbeidsinnsats utgjør hele 74 % av vår nasjonalformue. 

Landet vårt går inn i mer krevende tider. Det vil trolig forsvinne ca. 50.000 jobber i olje- og gassnæringen frem mot 2030. Samtidig vil antall eldre over 80 år tredoble seg før 2060. På den ene siden må vi erstatte viktige industriarbeidsplasser, og samtidig trenger vi flere i arbeid i helse- og omsorgssektoren. Vi må skape nye arbeidsplasser, og inkludere flere av de om lag 620.000 i arbeidsfør alder som står utenfor arbeid og utdanning. Vi trenger rett og slett flere i arbeid til å skape verdier og velferd. 

Høyre vil skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. På den måten kan vi utvikle velferden videre og fortsatt være verdens beste land å bo i. Stem Høyre! 

Yngve Sætre, 2. kandidat til Stortinget fra Høyre i Hedmark

(Dette innlegget stod på trykk i Østlendingen 02.09.21)

Publisert av: Yngve Sætre | desember 8, 2021

Ja til fritt behandlingsvalg!


Høyre i regjering har innført fritt behandlingsvalg, noe som innebærer at pasienter selv kan velge blant offentlige og godkjente private behandlingssteder. Regningen tas av staten. Om lag 60.000 pasienter har hittil benyttet ordningen, og den har bidratt til at helsekøene ble redusert med to uker frem til koronakrisen startet. 

Utrolig nok vil samtlige partier på venstresiden avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg. Det betyr at pasientene mister valgfrihet, samt at mange private behandlingsinstitusjoner mister mulighet til å tilby sin kompetanse. Høyre vil inkludere alle gode krefter i helsetjenesten, og sikre alle pasienter muligheten til å velge. Ikke bare de med tykk lommebok. Høyres valgløfte for de neste fire år er å gi 100.000 flere mulighet til å benytte fritt behandlingsvalg, og redusere ventetiden i sykehuskø med to uker. Stem for å opprettholde fritt behandlingsvalg. Stem Høyre!

Yngve Sætre, 2. kandidat til Stortinget fra Høyre i Hedmark

(Dette innlegget stod på trykk i Østlendingen 26.08.21)

Publisert av: Yngve Sætre | august 30, 2021

Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen!


FN`s klimapanel kom nylig med en rapport som sier at vi neppe når målet om å hindre en global oppvarming på 1,5 grader, og at det er for sent å reversere en del av klimaendringene. Men alt er ikke svart. Vi har fremdeles handlingsrom til å avverge de verste scenariene.

Med Høyre i regjering har de norske klimautslippene blitt kuttet mer enn da de rødgrønne var i regjering. Siden 2013 er utslippene redusert med 8 prosent, og vi har nå de laveste utslippene siden 1993. Nå skal utslippene videre ned. Høyre vil sikre at alle nye personbiler er utslippsfrie innen 2025, stille klimakrav ved offentlige anbud og øke den årlige skogplantingen med ti millioner trær. Vi vil også satse på ny teknologi for fangst, transport og lagring av Co2.

Høyre vil bruke markedet i miljøets tjeneste og gjøre det lønnsomt å velge klimavennlig. Vi ser hvor godt dette har fungert i elbilpolitikken. Norge har nå den høyeste andelen elbiler i verden. Fremover vil vi satse på ny teknologi, mer karbonfangst og omlegging til fornybare energikilder. Høyre har en effektiv klimapolitikk som fungerer i praksis. Vi kutter utslipp og skaper nye bærekraftige arbeidsplasser. Stem Høyre!

Yngve Sætre, 2. kandidat til Stortinget fra Høyre i Hedmark

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier