Publisert av: Yngve Sætre | juli 17, 2021

Innlegg i kommunestyret 26.05.21 om skolestruktur


Ordfører!

Den faktiske situasjonen er at vi har om lag 450 ledige elevplasser i Elverumsskolen. Prognosene viser at vi vil ha om lag 700 ledige plasser i 2025.

Samtidig vet vi at Elverum kommunes økonomi er svært anstrengt. Og vi vet at de faglige rådene fra kommunedirektøren er å endre skolestruktur og i praksis legge ned Sørskogbygda skole og flytte elevene til Ydalir.

Rådet om å avvikle Sørskogbygda er forøvrig ikke nytt. Så vidt meg bekjent kom kommunedirektøren med dette rådet første gang i 2013.

Det er få eller ingen rent faglige begrunnelser for å si at store skoler er bedre enn små, men det som har blitt gjentatt fra rådmannen ved flere anledninger er at risikoen øker for at læringsmiljøet blir dårlig på mindre skoler.

Det er en risiko vi bør unngå.

Så er det slik at dette er krevende politiske områder med både følelser, fag og økonomi i en skjønn forening som utfordrer oss. Det skal vi ha respekt for.

Det er ingen populær øvelse å legge ned skoler. Men vi er ikke valgt inn i kommunestyret kun for å ta populære beslutninger. Vi er valgt inn for å ta riktige og ansvarlige beslutninger.

Posisjonen har likevel bestemt seg for at de ikke vil gjøre noen store grep når det gjelder skolestruktur.

Dette til tross for at det ligger et årlig gap på 17,5 millioner i økonomiplanen man ikke klarer å tette igjen, til tross for at vi styrer mot 700 ledige elevplasser og til tross for kommunedirektørens klare faglige råd.

Jeg mener posisjonen med dette skaper større økonomiske utfordringer, samtidig som man ikke bedrer læringsmiljøet for elevene.

Gitt all den informasjonen vi sitter på er dette ukloke politiske prioriteringer som ikke styrker helheten i Elverumsskolen.

Så vil jeg si helt til slutt at Høyre støtter MDG sitt forslag om å innføre fritt skolevalg. Dette gode forslaget vil gi fleksibilitet og valgmuligheter som er viktig for både elever og foreldre i Elverum.

Takk!


Ordfører!

Elverum og Våler hadde samtaler om kommunesammenslåing i mars 2016. Dette er fem år siden og det er mye som har endret seg på dette området siden den gang.

For det første har vi fått nye erfaringer fra kommunesammenslåinger. Menon Economics har undersøkt syv kommuner som slo seg sammen i perioden 2012 til 2017. Samtlige kommuner melder om at tjenestetilbudet er styrket og at sammenslåingen har gitt økonomisk effektivisering.

Vi vet også at befolkningen i Innlandet er blitt mer positive til å slå sammen kommuner. En undersøkelse fra Høgskolen i Innlandet i mai 2020 viser at 49 prosent er for at egen kommune slår seg sammen med en eller flere andre kommuner. Dette er en økning fra 27 prosent i 2013.

Vi ser også at det begynner å skje noe på dette området i Innlandet. Nylig har Sel og Vågå i Gudbrandsdalen funnet sammen, og de kan bli slått sammen fra 1. januar 2024.

Alt dette viser at klimaet for å tenke samarbeid ligger bedre til rette nå enn i 2016, og det er derfor på tide med en ny prat med Våler.

Jeg er sikker på at det er flere områder hvor vi sammen kunne styrket oss. Jeg vil peke på ett konkret område, og det er skog. Både Elverum og Våler er store skogkommuner hver for seg, og sammen kunne vi blitt den suverene skogmetropolen i Norge.

På Braskereidfoss har vi Moelven Våler som er Norges største sagbruk og vi har Forestia som er Norges største sponplatefabrikk.

Elverum har flere år hatt størst avvirkning i landet, og vi har en rekke flaggskip innen avvirkning og skogomsetning med Glommen Mjøsen i spissen. Vi har også Norsk Skogmuseum og Statskog.

En kommunesammenslåing ville kunne gjøre vårt område til et enda sterkere kraftsentrum for skog.

I formannskapet var det bare Høyre og Frp som stemte for Høyres forslag om å si ja til å innlede samtaler med Våler. Jeg synes det er synd, men jeg håper på et annet resultat i dag.

Jeg vil minne om at dette er uforpliktende samtaler, og mye av grunnlagsmaterialet fra 2016 bør kunne brukes om igjen.

Når en god nabo inviterer til en prat mener jeg man bør ha gode grunner hvis man skal si nei. Slike grunner har vi ikke i denne saken, og vi bør derfor si klart ja til denne konstruktive henvendelsen fra Våler kommune.

Jeg håper kommunestyret støtter Høyres forslag til vedtak.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | juli 17, 2021

Innlegg på Høyres landsmøtet 14.05.21 om rovdyr


Kjære landsmøte!

Høyres gode prinsipper handler om muligheter, ansvar, eiendomsrett og balanse i samfunnet.

Prinsipper må omfatte alle politikkområder, ellers er det ikke prinsipper. Derfor må også rovdyrpolitikken fremme eiendomsrett, være balansert og gi folk muligheter.

Jeg bor i Elverum øst i Innlandet, og der er det mange som synes rovdyr får for mange muligheter på bekostning av mennesker.

Nylig samlet vi inn rovdyropplevelser fra folk som bor i Sør-Østerdalen.

Vi fikk høre om barn som var redde for å møte ulv på veg til skolebussen, om mødre som hadde møtt ulv på trilletur med barnevogn og familier som fant ulvemøkk under huskestativet på gårdsplassen.

Noen synes kanskje dette er eksotisk, men 3 av 4 som hadde opplevd rovdyr synes ikke det. For de hadde møtet med rovdyr vært negativt.

En del av historien er også at det tidligere var nesten 12000 sau på utmarksbeite i ulvesona. En rapport fra 2018 slår fast at dette i praksis er avviklet.

Rovdyrpolitikken har gitt store konsekvenser for mange bønder.

Jeg og Innlandet Høyre ønsker ikke å fjerne all ulv, men rovdyrpolitikken må være balansert, antall rovdyr må ned og vi må ta hensyn til livskvalitet.

Vi må sette menneskevern foran ulvevern.

Rovdyrpolitikken må også gi muligheter til å drive næring i utmark.

Næringspartiet Høyre må skape mer og inkludere flere – også i ulvesona!

Kjære landsmøte, min oppfordring er klar:

Slå fast at Høyres prinsipper også skal gjelde i rovdyrpolitikken, og støtt endringsforslag nummer 4 på linje 118 fra Innlandet Høyre!

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | mai 11, 2021

Innlegg i kommunestyret 28.04.21 om bomfri sideveg på Rv 3/25


Ordfører!

Den nye Rv 3/25 er veldig positiv for vår region og vår kommune.

Bompenger har vært helt nødvendig for å få finansiert denne vegen. Det er derfor rettferdig at de som kjører på denne vegen betaler bompenger for å kjøre der. Bilistene betaler da for en nyere og sikrere veg som de kan kjøre raskere på.

Når det gjelder sidevegen er bildet litt annerledes. Gammel Rv 3/25 har hovedsakelig samme standard som tidligere, og fartsgrensen er satt ned.

Det kan diskuteres om det da er rettferdig og riktig at det skal være bompenger på denne vegen. Jeg synes ikke det. Jeg synes det er et godt prinsipp at man skal betale bompenger for å finansiere den vegen man kjører på.

Et annet argument i denne saken er at det ikke finnes noen andre alternative veger uten bompenger på strekningen. Det vil si at man ikke kan komme seg fra Løten til Elverum uten å betale bompenger.

Det synes jeg er betenkelig, og det påfører innbyggerne en utgift man ikke kommer utenom og som for en del kan være krevende å betale.

Så er det også slik at det har skjedd en utvikling i denne saken. Regjeringsplattformen fra 2019 slår fast at sideveger som hovedregel skal være uten bom og vi ser at dette prinsippet gjennomføres andre steder i Norge.

Det er også et sterkt lokalt engasjement i denne saken som vi bør lytte til.

Det er laget en underskriftkampanje med over 3000 underskrifter og det er en facebook gruppe med over 7000 medlemmer som sier nei til bom på sidevegen til Rv 3/25.

Samtidig ser jeg at det er noen motargumenter som taler for at det bør være bom. Vegen må uansett betales ned, og kutter man bom på sidevegen betyr det at bommene på nyvegen blir i drift en lenger periode.

Det er også viktig at det ikke blir for stor differanse mellom bompenger på nyvegen og sideveg. Dette for å sikre at de fleste velger nyvegen. Det er også svært viktig at gamlevegen har lav fartsgrense og at det legges til rette for gående og syklende.

Med disse forutsetningene så mener jeg og Elverum Høyre at sidevegen må være bomfri. Det aller viktigste hensynet er til lokalbefolkningen som opplever bompenger som en økonomisk belastning.

Så handler det også om attraktiviteten til Elverum og det å hindre handelslekkasje som følge av at noen kanskje vil velge bort handleturen til Elverum grunnet bompenger.  

På bakgrunn av dette så fremmer Høyre og Frp sitt fellesforslag fra formannskapet på nytt. Dette innebærer at sidevegen, med noen forutsetninger, skal være bomfri. Vi håper på kommunestyrets tilslutning til dette forslaget.

Takk!   

Publisert av: Yngve Sætre | mai 11, 2021

Spørsmål i kommunestyret 28.04.21 om sommerskole


Ordfører!

Mitt spørsmål er følgende:

Hvorfor har ikke Elverum kommune søkt og fått midler fra staten til sommerskole på lik linje med de aller fleste av våre nabokommuner?

Bakgrunnen for spørsmålet er at regjeringen i januar lanserte en tiltakspakke på 500 millioner kroner som kommuner kunne søke på for å etablere nye eller utvidede sommerskoletilbud og kurs til barn og unge i grunnskolen.

Tiltakspakken ble lansert som følge av at mange barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen, og mange har tapt verdifull undervisning.

Selv om skolene generelt har gjort en kjempejobb det siste året har nedstengningen som følge av korona trolig ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen tapt faglig progresjon.

Veldig mange kommuner har sett behovet for dette og søkt og fått midler til sommerskole. Midler er tildelt i alt 228 kommuner, altså en stor del av landets 356 kommuner.

De aller fleste av våre nabokommuner har søkt og fått midler. For eksempel har Våler fått 291.000 kroner, Trysil 588.000 kroner og Løten 895.000 kroner.

Også de kommunene vi vanligvis sammenlikner oss med har fått midler.

Hamar har fått 3,1 millioner kroner, Stange 2,2 millioner kroner, Kongsvinger 1,8 millioner kroner, Gjøvik 3,1 millioner kroner, Ringsaker 3,6 millioner kroner og Lillehammer 2,9 millioner kroner.

Det er påfallende at Elverum kommune glimrer med sitt fravær på den lange listen over kommuner over hele landet som har søkt og fått tilskudd til dette tilbudet for barn og unge.

Elverum har en god grunnskole, men på dette området har vi tydeligvis ingen mål eller ambisjoner. Det synes jeg er trist.

Jeg mener det er et tap for barn og unge i Elverum at de ikke får et slikt tilbud, og jeg synes det er uforståelig at Elverum kommune ikke sikrer seg slike midler til det beste for barn og unge i vår kommune.

Det er også verdt å merke seg at kommuner på Elverums størrelse har fått tilskudd på om lag to millioner kroner.

I Elverum kommunes krevende økonomiske situasjon er dette et betydelig beløp som kunne kommet skoleelever i Elverum til gode.

Det er beklagelig at Elverum kommune og politisk ledelse ikke griper slike muligheter til å iverksette gode tiltak i Elverumsskolen.  

Takk!

Vedlegg: Kommuner som har fått tilskudd til sommerskole

Publisert av: Yngve Sætre | mai 11, 2021

Vår store oppgave er jobbskaping!


De siste femti år har oljen gitt oss en fantastisk økonomisk utvikling som har bidratt til at FN i flere år har kåret Norge til verdens beste land å bo i. Men vi går inn i krevende tider. Norges produksjon av olje og gass vil trolig mer enn halveres mot 2050. Samtidig vil antall mennesker over 80 år om lag tredobles mot 2060. Fremtidige pensjonsforpliktelser er nesten like store som oljefondet.

Dette gjør at vi må skape inntekter og arbeidsplasser i andre og nye næringer. Vi må også inkludere flere mennesker inn i arbeidslivet. Sammenlignet med andre land har vi en høy andel av befolkningen som mottar trygdeytelser. I Norge er det 400 000 mennesker i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet. Vår fremtidige velferd er avhengig av at vi klarer å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet. Det er Høyre i regjering som best sikrer at denne oppgaven blir løst.

Den borgerlige regjeringen har ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og koronakrise. Det totale skattenivået for folk og næringsliv er senket med nærmere 30 milliarder kroner siden 2013. Samtidig er samferdselsbudsjettet nesten doblet. Fra 2013 til 2019 ble det skapt netto om lag 20 000 nye arbeidsplasser i privat sektor i Norge.

Omstillingen av Norge har startet, og den må fortsette med full styrke. Vi må gjøre tiltak for næringslivet som virker. Vi må føre en stabil økonomisk politikk og satse på det næringslivet selv etterspør. Bedre infrastruktur, mer kompetanse og forskning, mindre byråkrati og lavere skatt på bedriftenes maskiner og utstyr er tiltak som vil gi næringslivet kraft til nyskaping.

Venstresiden kommer med få svar på hvordan de skal legge til rette for verdiskaping og vekst. Det eneste de er enige om er at de vil øke skattene for næringslivet med flere milliarder kroner. Dette er det siste norske bedrifter trenger nå. Arbeiderpartiets mål om mer statlig eierskap er også en uklok strategi. Dette ble prøvd på 70-tallet, og det ga en rekke feilslåtte investeringer.

Senterpartiet vil skrote EØS- avtalen. Det er å spille hazard med norske arbeidsplasser, og det vil ramme Innlandet spesielt hardt hvis Sp får gjennomslag for dette. Rundt 19 000 arbeidsplasser er avhengige av EØS-avtalen i Innlandet. Dette er arbeidsplasser vi ikke har råd til å gamble med. Fremtidige generasjoner fortjener de samme muligheter som oss til å leve gode liv. Skal vi klare det må vi skape mer og inkludere flere. Det er nøkkelen til fremtidig velferd, og Norges store oppgave. Den oppgaven løses best med Høyre i regjering.

Yngve Sætre, 2. kandidat på Høyres stortingsliste i Hedmark

(Dette innlegget stod på trykk i Hamar Arbeiderblad 14.04.21)

Publisert av: Yngve Sætre | mai 11, 2021

Innlegg på kommunestyremøtet 24.03.21 om sykehus


Ordfører!

Sykehus er en av de mest grunnleggende samfunnsfunksjoner vi har. Å redde liv, bekjempe sykdom, ta imot nyfødte og gi behandling er en av statens og samfunnets aller viktigste oppgaver.

Det er også en offentlig oppgave å etablere en sykehusstruktur som ivaretar befolkningen på best mulig måte.

For oss som bor øst i Hedmark og øst i Innlandet er sykehuset i Elverum en institusjon som har gitt trygghet, liv og behandling i snart hundre år.

Jeg vil påstå at alle øst i Hedmark har et forhold til sykehuset i Elverum. Det er til sykehuset vi haster når skaden er skjedd eller plagene blir for store. Det er til sykehuset vi drar når barn kommer til verden eller våre nære er ved livets slutt.

Sykehuset handler om liv og død, hjelp og livskraft. Det vet alle som bor i Elverum og østre deler av Innlandet.

Sykehuset i Elverum er et middels stort sykehus i norsk sammenheng. Sammen med sykehuset i Hamar utgjør det divisjonen Elverum – Hamar, og denne divisjonen har over tid hatt god økonomistyring og solide faglige resultater.

Denne divisjonen har et opptaksområde på om lag 140.000 innbyggere, noe som er langt over det som kreves for å være stort nok.

Sykehuset i Elverum har god bygningsmasse og store tomtereserver, noe som gir gode utviklingsmuligheter.

Vegg i vegg med sykehuset ligger et nybygd kommunalt helsehus til over en halv milliard kroner. Dette styrker kompetansemiljøet og det samlede behandlingstilbudet.

Sykehuset i Elverum er svært viktig for hele vår region. Trysil er Norges største skidestinasjon med over 800.000 kommersielle gjestedøgn årlig, og de har store vekstambisjoner.

Reiselivet i Trysil sier selv at nærhet til akuttmedisinske helsetjenester er helt nødvendig.

Rena leir og Terningmoen utgjør Østerdalen Garnison som er forsvarets tyngdepunkt i Sør-Norge.

I Østerdalen Garnison drives det betydelig øvingsvirksomhet, inludert store NATO øvelser, hvor nærhet til akuttsykehus innen en time er svært viktig.

Det må nevnes at Østerdalen Garnison var helt sentral når Norge var vertskap for Trident Juncture høsten 2018 – en av NATOs største øvelser siden murens fall.

Østerdalen Garnison skal nå styrkes ytterligere med ny rekruttskole på Terningmoen. Dette betyr flere soldater, mer aktivitet og enda større behov for rask tilgang til akuttsykehus.

Dette jeg nå har nevnt er noen sentrale argumenter for sykehuset i Elverum. Men rekken av argumenter er nærmest utømmelig.

Jeg kan fortsette med å nevne sykehuset sitt samarbeid med høgskolen og sykepleierutdanningen i Elverum. Dette er en symbiose som i realiteten er gjensidig avhengig av hverandre.

Jeg kan nevne helseklyngen HelseInn som har en rekke koblinger til sykehuset, og jeg kan nevne legemiddelprodusenten Curida som sammen med sykehuset gjør Elverum til en kompetanseby innen helse.

Sykehuset i Elverum har et godt renomme og har over tid vist en svært god evne til å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Rekken av argumenter er som sagt nærmest uendelig, men jeg har ennå ikke tatt med det som kanskje er det aller sterkeste argumentet, nemlig at vi må ha en balanse i sykehusstrukturen i Innlandet.

Innlandet er større enn Danmark og at det da skal legges opp til å ha tre sykehus ved nordenden av Mjøsa i sykkelavstand fra hverandre, og ingen sykehus i østlige deler av Innlandet er ulogisk, uholdbart og uakseptabelt.

Det poenget er selvinnlysende for alle, og det står fjellstøtt.

Min melding til Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie er følgende:

Ta samfunnsmessige hensyn i tillegg til det medisinskfaglige.

Følg opp nasjonal helseplan som sier at vi skal ha en ryggrad av akuttsykehus i landet vårt.

Tenk langsiktig og ta hensyn til behovene til forsvaret og landets største vintersportssted i Trysil.

Sett pasienten i førersetet og ta innover dere at vi må ha en balanse mellom øst og vest i sykehusstrukturen i Innlandet.

Se på kartet en gang til og lytt til solide argumenter fra et samlet kommunestyre i Elverum og et samlet politisk og faglig miljø i Sør-Østerdalen og Solør.

Kjære helseminister: La Elverum sykehus bestå som fullverdig akuttsykehus!

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | februar 25, 2021

Innlegg i kommunestyret 24.02.21 om feriestengte barnehager


Ordfører!

Elverum er en forsvarsby og en sykehusby. Mange helseansatte og forsvarsansatte har arbeidstider som gjør at de ikke passer inn i A4 modellen med tre ukers ferie siste del av juli.

Siden vi er en forsvarskommune er det naturlig nok også mange innflytterfamilier i Elverum som kanskje ikke har besteforeldre i nærheten som kan stille opp som barnevakt. 

Tallene viser tydelig at det er et behov for barnehage også i juli. Omkring 85-90 barn meldes på til dette tilbudet hvert år. Det vil si at det er nærmere to hundre foreldre som vurderer at de trenger dette tilbudet.

Det er noen som ikke bruker tilbudet de har meldt seg på, men dette bør uansett ikke gå utover de som trenger barnehageplass. Bedre rutiner for påmelding og avmelding vil kunne gjøre oppmøteprosenten større.

Ved å stenge de kommunale barnehagene i tre uker hver sommer styrer du i realiteten ferietidspunktet til alle familier med barn mellom ett og fem år i de kommunale barnehagene.

Dette er over 500 hundre barn og over 1000 foreldre. En slik rigid styring av barnefamilienes ferie er Høyre imot. Høyre vil i stedet ha mer fleksibilitet i barnehagenes åpningstider slik at familiene kan få større valgfrihet.

Jeg tror alle som har eller har hatt små barn kjenner til hvordan den såkalte tidsklemma griper tak og styrer hverdagen. Det i seg selv er et argument for mer fleksibilitet i barnehagenes åpningstid.

Samtidig har vi også et arbeidsliv som for mange har endret seg vesentlig. Det er mer eller mindre slutt på den tiden da fabrikkarbeideren måtte ta ferie i fellesferien fordi fabrikken han jobbet på stengte i tre uker.

Arbeidslivet har for mange blitt mye mer fleksibelt, ved at du i prinsippet kan gjøre jobben din når som helst og hvor som helst så lenge du har en pc. Dette gjør også at det er blitt mer vanlig å ta ferie til andre tider enn i fellesferien.

Samtidig har vi også mange grupper som må jobbe for å holde hjulene i gang i fellesferien. Ansatte på sykehjem, sykehus, politi, journalister og butikkansatte er eksempler på dette. For disse gruppene vil jeg tro det er kjærkomment at barnehagen faktisk er oppe om sommeren.

Så er det også noen som av økonomiske årsaker bevisst velger å ta ferie til andre tider enn i fellesferien. Alle som har planlagt ferie vet at det er mange tusenlapper å spare på å legge ferien til andre uker enn i fellesferien.

Vi bør også legge til rette for alle familiene som teller på kronene når ferien skal planlegges. Dette er noe jeg trodde både Ap og SV var opptatt av.

Poenget mitt er at småbarnsfamilier ikke er en ensartet A4 – gruppe. Det er en sammensatt gruppe med ulike behov.

Å stenge barnehagen i tre uker i juli vil skape utfordringer for mange familier, og det vil totalt sett gi et dårligere tilbud til småbarnsfamilier i Elverum.

I saksutredningen er det vist til praksis i Trondheim, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad.

Dette synes jeg er et underlig sammenlikningsgrunnlag. Dette er større kommuner i andre deler av Norge som neppe konkurrer med Elverum om tilflytting.

Jeg synes det er mye mer relevant å sammenlikne Elverum med de kommunene vi konkurrer med når det gjelder tilflytting.

Jeg tok en sjekk blant kommunen rundt oss og det er litt ulik praksis, men jeg fant ingen eksempel på kommuner i Innlandet som stenger barnehagen i tre uker hver sommer slik som posisjonen med Ap i spissen vil innføre i Elverum.

I stedet fant jeg at kommuner vi vanligvis sammenlikner oss med, for eksempel Hamar, Gjøvik og Kongsvinger har en eller flere åpne barnehager hele sommeren.

Vi må innse at vi er i en konkurransesituasjon om å tiltrekke oss barnefamilier. Vi jobber nå med en strategisk plan for attraktivitet i Elverum. Feriestengte barnehager vil ikke øke attraktiviteten til Elverum, heller tvert imot redusere den.

Dette forslaget kom som et innsparingsforslag i budsjettet fra rådmannen. Det burde vært tatt ut av budsjettet allerede før budsjettvedtaket i kommunestyret, men vi har ennå mulighet til å rette opp dette ukloke innsparingstiltaket.

Posisjonen sitt vedtak i formannskapet hvor de vil stenge i tre uker hver sommer er for meg nærmest ubegripelig etter de sterke reaksjonene som har kommet fra kommunalt foreldreutvalg og foreldre ellers i Elverum.

Som politikere er det lov å lytte til signaler fra verden rundt oss, og jeg mener vi også har en plikt til å gjøre nettopp det.

Høyre er helt tydelig i denne saken. Vi lytter til foreldre og foresatte og vi ønsker åpne barnehager om sommeren slik at foreldre gis fleksibilitet.

Dette er for øvrig i tråd med den praksis vi har hatt i Elverum under åtte år med borgerlig styre.

Høyre vil på nytt fremme sitt forslag om å holde en eller to kommunale barnehager åpne hele sommeren.

Vi håper på full tilslutning til dette forslaget.

Takk!   

Publisert av: Yngve Sætre | februar 25, 2021

Arbeidsledigheten i Innlandet må ned!


I Innlandet var det ved utgangen av januar 10689 personer som var helt eller delvis arbeidsledige, eller på tiltak. Dette tilsvarer 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Selv om ledigheten i Norge har gått betydelig ned siden toppen i mars 2020 er den fremdeles høy sett i et historisk perspektiv. Ser vi bort fra 2020 er det 25 år siden vi hadde like høy arbeidsledighet i Norge som nå. Dette er alvorlig, og det må være et klart mål å få arbeidsledigheten ned så raskt som mulig.

Selv om vi har et godt sosialt sikkerhetsnett i Norge, er det krevende å være arbeidsledig. Dagpenger gir mindre utbetalt enn lønn, noe som i seg selv kan gi økonomiske utfordringer. Kanskje er det ikke lenger selvsagt at huslånet neste måned kan betales. Å være arbeidsledig kan også gi motløshet og en følelse av utenforskap som kan påvirke både selvbilde og motivasjonen for å komme videre.

Det aller beste virkemiddelet mot dette er rett og slett en jobb å gå til. Å være i arbeid gir de aller fleste en følelse av mestring og mening. Så er det viktig å huske på at de som er syke eller av andre grunner ikke kan jobbe, heller ikke skal gjøre det. For disse skal samfunnets sikkerhetsnett stille opp og gi gode levevilkår.

Nøkkelen til å få arbeidsledigheten ned er å sikre dagens arbeidsplasser og skape flere nye. I Innlandet har vi allerede en stor offentlig sektor. 37 prosent av arbeidsplassene i Innlandet er i offentlig sektor, mot 31 prosent på landsbasis. De neste tiårene går Norge inn i mer krevende økonomiske tider. Med dette som bakteppe er det urealistisk med en ytterligere økning av offentlige arbeidsplasser i Innlandet.

Nye arbeidsplasser i Innlandet må hovedsakelig komme i privat sektor. Det er stort potensial på mange ulike områder i næringslivet. Mens landet som helhet har hatt vekst i arbeidsplasser i privat sektor de siste tolv årene, har Innlandet hatt en nedgang. Selv om det finnes lyspunkter må vi innse at Innlandet har skapt for få nye arbeidsplasser i privat sektor.

Allerede i 1947 fastslo Høyrekjempen Sjur Lindebrække at full sysselsetting var et overordnet mål for partiet Høyre. Siden har Høyre fulgt denne linjen, og i Erna Solberg sin regjeringstid har arbeidsledigheten holdt seg på et gjennomgående lavt nivå både gjennom oljekrisen i 2014 og flyktningkrisen i 2015.

Regjeringens stødige håndtering av koronakrisen gjør at mange piler peker i riktig retning. Men fremdeles er ledigheten for høy, og vi må hindre at den biter seg fast på dagens nivå. I Innlandet må vi sikre og skape nye arbeidsplasser i privat sektor. Dette vil være den beste hjelpen vi kan gi til de som nå er arbeidsledige i fylket vårt.

Yngve Sætre, 2. kandidat på Høyres stortingsliste i Hedmark

Publisert av: Yngve Sætre | februar 4, 2021

Denne kampen skal vi vinne!


Sykehuset i Elverum ble åpnet 12. september 1925, og har i snart hundre år gitt befolkningen trygghet og nødvendig hjelp. De siste hundre år har det også jevnlig vært sykehusstrid. Det siste kapitlet i denne striden kjenner vi godt til. Ny sykehusstruktur og hovedsykehus i Innlandet har vært tema i minst ti år.

Elverum Høyre har hele tiden ment at det er nødvendig og riktig med to hovedsykehus i Innlandet, fordelt på ett i Hedmark og ett i Oppland. Selv har jeg hele tiden vært skeptisk til planene om å samle alt i ett hovedsykehus for Innlandet, og i fylkestinget stemte jeg imot planene både i 2012 og 2017.

I 2019 kom vedtaket om at det i tillegg til hovedsykehuset også skulle være ett akuttsykehus, ett elektivt sykehus og ikke minst at det skulle være balanse mellom østlige og vestlige opptaksområder. Dette gjorde at Elverum så gode muligheter for å få akuttsykehuset, noe som ville vært en god løsning for vår region.

Sjelden har vi sett en utredning og et forslag som til de grader kaster alle forutsetninger på båten som det forslaget som ble lagt frem av Helse Sør-Øst i desember 2020. Premisset om balanse i opptaksområdet er forduftet, og alternativet med hovedsykehus i Moelv og akuttsykehus i Elverum er ikke engang utredet. Tre sykehus foreslås plassert rundt den nordre delen av Mjøsa. Avstanden mellom akuttsykehuset og hovedsykehuset (som også er akuttsykehus) er bare 45 km. Samtidig foreslås det at hele divisjonen Elverum-Hamar med mellom 1500 og 1600 ansatte legges ned.

Forslaget innebærer at Elverum, Østerdalen og Solør er tilgodesett med et lokalmedisinsk senter med høyst usikkert innhold. Østre deler av Innlandet er avspist med omtrent ingenting. Som et plaster på såret får vi luftambulansen. Ut fra nasjonale anbefalinger bør denne lokaliseres til et akuttsykehus, men dette passer tydeligvis ikke inn i bildet til Helse Sør-Øst, så derfor hopper man bukk over dette.

Nasjonale anbefalinger om befolkningsgrunnlag i opptaksområde vil man derimot overoppfylle. På denne måten konstrueres et argument for å legge ned Elverum sykehus. Forslaget fra Helse Sør-Øst er et bestillingsverk, hvor man har bestemt seg for konklusjonen på forhånd. Det finnes dessverre ikke noe annet ord på dette når rapporten ser bort fra helt sentrale premisser, mangler utredning av sentrale punkter og ikke forholder seg til virkeligheten i sin beskrivelse av Elverum og Østerdalen. Jeg har ingen tillit til den rapporten som ble presentert 11. desember kl. 15.00 av Helse Sør – Øst.

Etter dette er det åpenbart at Elverum kommune har en eneste mulighet. Det er å trekke tilbake støtten til storsykehuset slik at man i stedet bygger videre på dagens struktur. Dette er glimrende formulert av kommunedirektøren i forslaget som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i Elverum den 20. januar.

Vedtaket betyr ikke at kommunestyret sier nei til alle fremtidige endringer. Men det betyr at vi setter foten ned og sier nei til den uansvarlige raseringen av sykehuset i Elverum som foreslås. Med de store avstandene vi har i Østerdalen og Solør, med de behov vi har knyttet til forsvaret og vinterturismen i Trysil, og med det betydelige kompetansemiljøet vi besitter, er det helt nødvendig å videreutvikle akuttsykehuset i Elverum.

Dette er også helt i tråd med regjeringens store prosjekt om pasientens helsetjeneste. For å gi tjenester tilpasset pasientene må vi ha en ryggrad av akuttsykehus balansert fordelt i landet vårt. Dette er nødvendig for å sikre trygghet, nødvendig hjelp og akseptabel reisetid for pasientene. For Innlandet sin del betyr det at akuttsykehuset i Elverum må bestå.

Generasjoner før oss har kjempet for sykehuset i Elverum. Nå er det vår tur. Vi gir oss ikke. Sammen med våre nabokommuner skal vi få frem behovene og fortrinnene i vår region. Vårt klare mål er at også kommende generasjoner skal oppleve at det er et skilt i Elverum med et rødt kors med hvit bakgrunn hvor det står «sykehus». Denne kampen skal vi ta. Denne kampen skal vi sammen vinne.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier