Publisert av: Yngve Sætre | november 6, 2019

Innlegg i kommunestyret 30.10.19 om tertialrapport 2. tertial 2019


Yngve Sætre brosjyre 2019

Ordfører!

I denne tertialrapporten er det flere positive trekk. Det må nevnes at grunnskolepoengene er gode og både sykefraværet og antall unge sosialhjelpsmottakere går ned.

Det mest positive er likevel det generelle økonomiske bildet. Dette viser at økonomien er under kontroll og at bildet er i ferd med å snu seg fra å være mørkt til at vi nå ser enkelte lyspunkter.

Følgende tall viser dette. Hvis vi går til tertialrapporten for ett år siden, altså 2. tertial 2018 hadde tjenesteområdene et forventet negativt avvik ved året slutt på 27,5 millioner kroner. I 2. tertial 2019 er dette redusert til 2,9 millioner kroner.

I tillegg gir forventede merinntekter på skatt og reduserte renteutgifter at vi etter prognosene kan sette av 5,1 millioner på disposisjonsfond ved årets slutt.

Det er flere år siden Elverum kommune var i en situasjon hvor vi kunne sette av mer penger på fond enn planlagt. Det er svært positivt.

Befolkningsveksten er viktig for økonomien og det siste året har det vært en vekst på 0,29 prosent. Målet for utgangen av 2019 er 21207 innbyggere.

Tidligere i dag informerte rådmannen om at vi sist mandag var 21239 innbyggere i Elverum. Hvis dette holder seg når vi altså målet for 2019 med god margin.

Går vi ett år tilbake i tid var bildet mørkere også på dette området, og vi lå da hele 206 innbyggere etter målet vårt for 2018.

Det er i stor grad den økte skatteinngangen som gir oss økonomisk drahjelp. Dette skyldes igjen at landet går godt økonomisk. Det er ingen tilfeldighet.

God styring fra den borgerlige regjeringen har gjort at 50.000 flere har kommet i jobb det siste året. Fire av fem i privat sektor. Norge har nå den laveste arbeidsledigheten på ti år.

Det er åpenbart at landets økonomiske situasjons forplanter seg ned til kommunene, og det gjelder også Elverum.

Denne rapporten viser tilstanden i Elverum frem til og med 31.08.19. Det er altså den siste tertialrapporten som det borgerlige styret leverer og tar ansvar for.

Selv om den økonomiske tilstanden fremdeles er krevende og må følges med stor oppmerksomhet, er det ingen tvil om at posisjonen bestående av Arbeiderpartiet, SV og FrP overtar en kommuneøkonomi i bedring.

Vi håper posisjonen tar vare på de positive tegnene i de kommende budsjetter.

Vanskene er ikke over, men Elverum er på rett veg økonomisk.

Takk!


Yngve Sætre brosjyre 2019

Ordfører!

Forsvarssjefens fagmilitære råd og langtidsplanen for forsvaret er viktig for NATO, Norge og Sør – Østerdalen.

Det er verdt å merke seg følgende setninger i Forsvarssjefens råd:

«Den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig forverret siden 2014. Nordområdene er igjen arena for stormaktsrivalisering. Virkemiddelbruken øker i styrke og omfang, og vi utfordres på flere områder allerede i fredstid.»

Dette er sterke ord fra Forsvarssjefen som vi må ta på alvor. Den endrede sikkerhetssituasjonen er også bakgrunnen for at regjeringen har økt forsvarsbudsjettene hvert år siden 2013.

Siden 2017 har forsvaret blitt styrket med over 8 milliarder kroner.

I sitt fagmilitære råd kommer forsvarssjefen med fire ulike scenarier A,B,C og D, hvorav han anbefaler scenario A.

Dette alternativet innebærer en betydelig økning i forsvarsbudsjettet tilsvarende 25 milliarder kroner innen 2028.

Om dette er realistisk eller ikke skal ikke jeg spekulere i, men vi bør ta innover oss at det endrede trusselbildet må innebære en betydelig økning i forsvarsbudsjettene i årene fremover.

Et annet moment som taler for dette er målsetningen om at vi skal ivareta våre NATO – forpliktelser og komme opp på et nivå hvor forsvarsbudsjettet utgjør 2% av BNP.

Dette er et mål Høyre stiller seg fullt og helt bak.

For øvrig er det viktig å merke seg hva Forsvarssjefen i sitt råd sier om Terningmoens fremtid. Jeg siterer:

«Enkelte baser videreutvikles og tilpasses, avhengig av strukturalternativ. Særlig gjelder dette Terningmoen som videreutvikles til å bli hovedsete for rekruttutdanningen til Hæren og Heimevernet.»

Dette rådet er veldig gledelig og det gir åpenbart positive signaler om Terningmoens fremtid.

Når de gjelder våre innspill til langtidsplanen som her foreslås er disse i hovedsak gode og riktige.

Det politisk mest betydningsfulle er det kraftige signalet vi sender om at vi støtter etablering av en ny brigade i Sør-Norge, og at denne bør lokaliseres til Østerdalen Garnison.

Det er ingen tvil om at dette er et stort tiltak som vil innebære en betydelig økning i aktivitet og antall soldater i vårt område.

Jeg mener det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen slår fast en gang for alle at det er realistisk og nødvendig å etablere en ny brigade i Sør – Norge.

Faktisk ligger en ny brigade inne både i hans alternativ A og B, hvorav det altså er alternativ A som er anbefalt.

Et så klart råd om å opprette en ny brigade kan ikke overses og bør hensyntas i det videre politiske arbeidet på sentralt nivå.

I denne prosessen bør vi alle påvirke våre ulike politiske partier sentralt til å støtte opp under en ny brigade i Sør.

Som sagt er høringsinnspillet godt, og det eneste jeg savner er en utdyping og konkretisering av hvordan de tre leirene Rena, Terningmoen og Haslemoen i fremtiden kan utfylle og støtte opp om hverandre i en ny brigade.

Dette er viktig da vi bør søke å fremheve våre samlede regionale og militære fortrinn i diskusjonen om en ny Brigade Sør.

Selv om dette med fordel kunne vært utdypet i høringsuttalelsen kommer jeg likevel ikke med noen endringsforslag rundt dette.

Den viktigste konklusjonen er at trusselbildet er forverret og forsvaret må styrkes.

Et sentralt virkemiddel i den forbindelse er å etablere en brigade i Sør Norge, lokalisert til Østerdalen Garnison.

Jeg håper alle i denne sal kan støtte denne høringsuttalelsen slik at vi gir et unisont signal om at vi ønsker en styrking av forsvaret og en brigade i Sør.

Det er viktig for landets forsvar.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | oktober 17, 2019

Innlegg i kommunestyret 16.10.19 i anledning ordførerskiftet


Kommunestyremøtet 16.10.19

Ordfører!

Det var en lang valgkamp her i Elverum. Mange har lagt ned stor innsats i demokratiets tjeneste.

Nå i kveld har vi gjennomført det som på mange måter er kjernen i ethvert demokrati. Folket har talt og vi har gjennomført et skifte av de styrende posisjoner.

De fleste partier er i nye roller. Posisjon har blitt til opposisjon og de sentrale verv er besatt av nye politikere.

Det er ikke noe å legge skjul på at det var flere som hadde veldig lyst på rollene som ordfører og varaordfører i Elverum. Nettopp det er naturlig og riktig i et fungerende demokrati.

Derfor ligger det også i demokratiets natur at noen blir glade og noen blir skuffet etter et valg.

Nå er ny ordfører på plass og jeg vil på vegne Høyre, Senterpartiet, MDG og Team Elverum, altså opposisjonen, gratulere deg Lillian med ordførervervet.

Jeg er også sikker på at hele kommunestyret støtter deg i det som kommer til å bli din unike ordførergjerning.

Vi kan være uenige i sak. Likevel vil vi alle det beste for Elverum, og vi vil alle det beste for deg i ordførerrollen. Det skal du aldri tvile på.

Så vil jeg også få gratulere Eldri med vervet som varaordfører. Det er også en viktig posisjon, ikke minst som støttespiller til ordføreren.

Formannskapets nye medlemmer og øvrige verv som er fordelt i dag fortjener selvsagt også gratulasjoner.

Som politikere så higer vi etter å være i posisjon. Det er naturlig. Samtidig er det ingen tvil om at også opposisjonen har en svært viktig rolle både som korrektiv og motvekt.

Jeg drister meg til å ta med noen ord av C.J. Hambro for å poengtere at også opposisjonen er viktige bidragsytere når vedtak skal fattes.

Han sa følgende: «Demokrati betyr slett ikke at flertallet skal herske over mindretallet. Det betyr rett og slett at flertallet tar sine beslutninger med ubetinget hensyn til mindretallets rettigheter.»

Jeg skal ikke påstå at posisjonen de siste åtte år har levd etter disse ord i ett og alt, men vi forsøkte å leve etter dette prinsippet, noe vi også håper at flertallet de neste fire år gjør.

Da Erik Hanstad ble ordfører i 2011 var det 114 år siden forrige gang det var Høyreordfører i Elverum.

Selv om vi i Høyre både er tålmodige og liker å tenke langsiktig håper jeg ikke det blir like lenge til neste gang.

Men uansett hvor lenge vi må vente på neste Høyreordfører skal vi i mellomtiden gjøre det vi kan for å bidra konstruktivt i kommunestyret, og det er jeg sikker på at hele den ikke – sosialistiske siden også vil gjøre.

Nå gleder vi oss alle til å starte med politisk arbeid for Elverum, og så har jeg en mistanke om at den som gleder seg aller mest er deg, Lillian.

På vegne av de fire ikke-sosialistiske partiene som utgjør opposisjonen vil jeg nok engang gratulere deg med vervet som ordfører, og ønske deg all mulig lykke til.

Jeg ser frem til et godt samarbeid de neste fire år.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | oktober 15, 2019

Innlegg i fylkestinget 15.10.19 om klimakrise


Yngve Sætre brosjyre 2019

Fylkesordfører!

Innholdet av C02 i atmosfæren øker år for og er nå 46 prosent høyere enn det var i førindustriell tid i 1750.

Den globale gjennomsnittstemperaturen er 1,05 grader over førindustriell tid, og havnivået har steget med vel 20 cm siden starten av det forrige århundret.

I 2017 flyktet 18 millioner mennesker på grunn av klimaendringer. Det er flere enn de som flykter på grunn av krig og konflikt.

Fylkesting og fylkesordfører. Vi har i realiteten en global klimakrise i dag.

Denne krisen krever åpenbart betydelige tiltak på verdensbasis. Dette må håndteres på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå.

Vi trenger sterkere tiltak, vi trenger mer kunnskap og vi trenger enda større bevissthet blant befolkning og beslutningstakere på hvilke tiltak som er mest effektive.

Når det gjelder type tiltak så forundrer det meg stadig hvor lite fokus det er på skogens enorme mulighet som karbonfanger.

FN`s klimapanel har sagt at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive som finnes. Nylig kom det en sveitsisk rapport som hevder at vi kan fjerne 2/3 av de globale menneskeskapte utslippene gjennom skogplanting.

Nøkkelen er planting på nye arealer, noe som har stort potensial på verdensbasis, også i Europa og i Norge.

Et annet viktig klimatiltak både i Norge og internasjonalt er karbonbinding i jord. En ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker på biokull som tiltaket med størst effekt på dette området.

Jeg mener som sagt vi har en global klimakrise. Samtidig er det fremdeles mulig å avverge ytterligere forverring ved å sette inn effektive tiltak.

Det skjer også positive ting på dette området, og det er grunn til å minne om at de norske klimautslippene har gått ned de siste årene.

Krise er et veldig sterkt begrep. Å erklære en lokal krise forbinder jeg med at vi for eksempel mobiliserer nødetater, helsepersonell, forsvar og politi for å redde oss ut av an akutt situasjon.

Selvsagt måtte det også innebære at vi satte inn ekstraordinære tiltak med budsjettmessig konsekvens.

Så langt jeg kan se av saken er det ikke planlagt noen ekstraordinære tiltak i Hedmark. Da blir det også feil å erklære lokal krise.

Selv om vi i realiteten har en global klimakrise så er det som sagt fortsatt mulig å løse denne.

Jeg tror noe av det aller viktigste vi i Hedmark kan gjøre er å bli et foregangsfylke for bruk av fornybar energi og bruk av våre store skogressurser i klimasammenheng.

Å bruke skog til å erstatte fossile produkter og i tillegg binde mer karbon er en viktig del av løsningen på den globale klimakrisen. Det er på dette området at vi i Hedmark kan bidra med avgjørende kunnskap og tiltak.

Høyre har et forslag som anerkjenner at vi har en global klimakrise som krever et bredt spekter av tiltak.

Vi trenger tiltak med substans. Et vedtak om å erklære en lokal krise blir en symbolsk handling uten reell effekt.

Klimaet trenger ikke først og fremst flere ord. Vi trenger reelle og kunnskapsbaserte tiltak.

Takk!


Rådhuset Storgata august 2015

Ordfører!

Parkeringsskive med to timers gratis parkering ble innført på torget og i sentrumsgatene 18. august 2014. Den ble innført etter initiativ fra ordfører Erik Hanstad og de borgerlige samarbeidspartiene.

Hvis vi husker tilbake til situasjonen før vi hadde denne ordningen, så vet vi også godt hvorfor vi innførte den.

I Elverum sentrum var det generelt vanskelig å få parkeringsplass, det var for dårlig rullering og det var også usikkerhet om hvilke parkeringsregler som gjaldt.

Dette er det nå ryddet opp i og det er gledelig at samtlige fra næringslivet og handsstanden som gir tilbakemelding i saksutredningen er positive til ordningen med gratis parkering og parkeringsskive.

Rådmannen skriver også i saken at det er hans oppfatning at publikum i stor grad er fornøyd med dagens ordning. Dette er verdt å merke seg.

Ønsket om å utvide ordningen til tre timer gratis parkering har kommet opp ved ulike anledninger, senest i et møte i regi av NHO Innlandet under valgkampen og en etterfølgende artikkel i Østlendingen.

Dette ønsket er bakgrunnen for at Høyre og undertegnede ba om denne utredningen fra rådmannen. I den anledning vil jeg også takke rådmannen for rask saksutredning.

Signalene fra næringslivet og handelsstanden på forslaget om tre timers gratis parkering er sprikende, og lite entydig.

Verdt å merke seg er sentrumsforeningens bekymring over om tre timers gratis parkering kan føre til at arbeidstakere i større grad vil utnytte ordningen til å la bilen stå i gatene hele arbeidsdagen. Dette er noe som er vanskeligere med dagens totimersordning.

Kjernen i saken blir en avveining mellom fordelene ved å utvide til tre timers gratis parkering på den ene siden opp mot risikoen ved at hele ordningen blir svekket gjennom mindre rullering.

Mye tyder på at to timers gratis parkering pr. i dag er det riktige skjæringspunktet som får dette til å fungere.

Det vil si at to timer er attraktivt nok for de som skal handle, samtidig som det ikke inviterer til å benytte ordningen for de som trenger parkeringsplass en hel arbeidsdag.

Uansett er det slik at hovedgrunnen til å ta opp denne saken var signalene som kom fra næringslivet. Det er viktig å ta slike signaler på alvor.

Nå ser vi at ønskene fra næringsliv og handelsstand spriker, samtidig som det er bred enighet om at dagens ordning med to timers gratis parkering er god.

Kommunestyrets konklusjon bør derfor bli at vi opprettholder dagens ordning.

Vi vet hva vi har, men vi er usikre på hva vi får.

Da er det riktig å videreføre det vi vet fungerer.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Fire grunner til å stemme på Elverum Høyre


Yngve Sætre brosjyre 2019

1. Vi vil kjempe hardt for at sykehuset i Elverum skal bestå og videreutvikles – og vi gir oss ikke før kampen er vunnet!

2. Vi vil at hovedveiene legges i en ring utenom sentrum slik at vi får gjennomgangstrafikken vekk, og kan gjøre Leiret mer miljøvennlig og attraktivt.

3. Vi vil at skolen setter eleven i sentrum slik at hver enkelt elev, uansett utgangspunkt, kan få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial.

4. Vi vil gi næringslivet og gründere større muligheter til å skape flere arbeidsplasser.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Opptatt av skole?


Yngve Sætre 2019

I de siste åtte årene har grunnskolepoengene i Elverum økt fra 38,3 til 42,5. Vil du at Høyre fortsatt skal ha en hånd på rattet i Elverum, slik at skolen kan bli enda bedre? Da må du stemme Høyre 9. september.

Godt valg!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 8, 2019

Vi tror på Elverum!


Yngve Sætre brosjyre 2019

De siste åtte årene har Høyres Erik Hanstad vært ordfører og Elverum har hatt stor fremgang på mange områder. Vi er blitt over 1200 flere innbyggere, vi har fått 300 flere bedrifter, arbeidsledigheten har gått ned og resultatene i skolen har gått betydelig opp. Elverum er et fantastisk sted å bo, og vi har store muligheter fremover.

Høyre vil fortsette den gode utviklingen ved å skape flere arbeidsplasser, styrke skolen, etablere en ringveg og arbeide hardt for å beholde sykehuset. Vi gir oss ikke før sykehuskampen er vunnet!

Høyre vil gi muligheter for alle fordi vi tror på enkeltmennesker. Det er menneskene som skaper Elverum og gjør det så bra å bo her. Vi tror på Elverum – fordi vi tror på deg!

Godt valg, og stem Høyre!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 7, 2019

Opptatt av arbeidsplasser?


Yngve Sætre 2019

Næringslivet i Elverum går godt. I andre kvartal 2019 ble det etablert 59 nye bedrifter i Elverum. Det høyeste tallet SSB har registrert noensinne. Elverum Høyre vil fortsette den gode utviklingen ved å etablere et gründerhus, styrke næringsfondet og bli en enda mer næringsvennlig kommune.

Vil du også ha flere arbeidsplasser i Elverum bør du stemme Høyre 9. september.

Godt valg!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | september 7, 2019

21225


Yngve Sætre 2019

De siste tallene viser at Elverum har 21225 innbyggere. Bak dette tallet er det enkeltmennesker med ulike behov, drømmer og evner. Noen er i ferd med å utdanne seg, mens andre kanskje vil etablere næringsvirksomhet eller utvikle sin eiendom. Noen er mest opptatt av god eldreomsorg, mens andre har en hobby de vil utvikle.

Elverum Høyre vi gi tillit og valgfrihet til det enkelte menneske. Vi ønsker at hver enkelt av de 21225 innbyggerne i Elverum skal få utvikle seg til det ytterste av sitt potensial, og få en hverdag med mer trygghet og flere muligheter. Dette fordi hvert enkelt menneske er fullstendig unikt – og uendelig verdifullt.

Stem Høyre!

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier