Yngve Sætre 2019

Fylkesordfører!

Jeg vil gratulere alle ansatte, elever og foresatte i den videregående skolen i Hedmark med veldig gode resultater både når det gjelder gjennomføring, og ikke minst på skolebidragsindikatoren.

Dette er åpenbart et resultatet av et bevisst og godt arbeid av mange over tid.

Men til tross for dette har vi fremdeles et stort forbedringspotensial.

En hovedutfordring er de store forskjellene innad i Hedmark fylke. Differansen for gjennomføring på 83,7 % for Tynset til 59,8 % i Stor-Elvdal er altfor stor.

Vi ser også store forskjeller når det gjelder grunnskolepoeng. Fra Rendalen med 44,4 poeng, til Grue som har 38,4.

Vi skal heller ikke slå oss til ro med at vi er på landsgjennomsnittet når det gjelder karakterer. Her må vi ha mål om å heve oss fremover.

Det at vi er best i landet på skolebidragsindikatoren betyr samtidig at det sannsynligvis er på andre områder at vi nå kan gjøre mest for å heve resultatene ytterligere.

Jeg er overbevist om at det aller største potensialet ligger i en kulturendring i samfunnet.

Fremdeles er det slik at skole er for lavt prioritert i samfunnet vårt. Ikke i kroner og ører, men når det gjelder status, bevissthet og tidsbruk.

Vi må få hele samfunnet med på en endring hvor vi setter skolen enda høyere på dagsorden, og vi må i ord og handling fremheve betydningen av skole og lærere.

Fylkessjef Tore Gregersen nevnte i sitt innlegg i forrige uke at den nye rektoren på Tynset hadde fått enormt mange gratulasjonsmeldinger.

Det er nettopp en slik oppmerksomhetskultur rundt skolen vi må bygge i hele fylket og i hele Norge.

Foreldrenes engasjement og rolle er utrolig viktig i en slik kulturendring, og det er verdt å merke seg hva Thomas Nordahl sier om dette:

«Det viktigste foreldre kan gjøre er ikke å hjelpe barnet med leksene, det er å fortelle ungene at skole er viktig. Og det er noe alle foreldre kan gjøre.»

Det er altså ikke avgjørende at foreldrene skjønner annengradslikningen, den kjemiske formelen, eller de tyske glosene. Det som er avgjørende er at de de følger opp, spør, sjekker og viser interesse.

Jeg tror dessuten det er avgjørende å øke statusen til lærerne i samfunnet.

Finland og Sør-Korea er to land som gjør det svært godt på internasjonale skoleundersøkelser, men de har ganske ulike skolesystemer.

Felles for de to landene er likevel at lærerne har svært høy status i samfunnet. Det er dit vi også må komme.

Derfor er det bra det regjeringen har gjort med å stille krav til karakterer for å komme inn på lærerutdanningen, og innføre en femårig mastergrad for å bli lærer.

I tillegg er det avgjørende at vi omtaler og respekterer lærerne som de samfunnsbyggerne de faktisk er.

Neste mål må bli at Innlandet skal bli best i Norge på å skape en kultur for læring. Det vil kunne gi oss den beste skolen i landet.

Fylkesråden sa i sitt innlegg i forrige uke at skole er fylkeskommunens viktigste oppgave.

Jeg er helt enig. Men skal vi komme videre er det ikke nok at fylkeskommunen prioriterer skole som nummer 1, det er hele samfunnet som må sette skole som sin førsteprioritet.

Vi må gjøre skolen til flaggskipet for Innlandet, og det er en dugnad alle må bidra til.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 14, 2019

Spørsmål i fylkestinget 09.12.19 om lyntoget på Elverum stasjon


Yngve Sætre 2019

Fylkesordfører!

Jeg har følgende spørsmål til fylkesrådet:

Vil fylkesrådet ta initiativ til at lyntoget som står hensatt på Elverum stasjon blir tatt vare på for fremtiden?

Bakgrunnen for spørsmålet er det såkalte lyntoget som har stått på Elverum stasjon siden 1994. Dette er det siste eksemplaret som er igjen av typen BM 66, og det er et både tidstypisk og gjenkjennelig tog.

Ifølge wikipedia ble det bygget fire eksemplarer av disse togene i Norge i perioden 1944-1946. Togene representerte i sin tid det aller nyeste innen jernbaneteknologi.

Det siste lyntoget står nå ute på et sidespor i Elverum og forfaller. Det er også utsatt for hærverk, tagging og ubudne gjester.

Tilstanden til lyntoget er et trist syn. Jeg mener at fylkeskommunen bør vurdere å ta en rolle og et initiativ for å bevare det siste eksemplaret av lyntoget for fremtiden.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | desember 11, 2019

Svakt og passivt av posisjonen i Elverum


Rådhuset august 2015 - alvorlig

Budsjettbehandling i formannskapet i november er et årlig høydepunkt. Der skal de ulike partier legge frem sine økonomiske planer for fremtiden. Det har alltid vært en selvfølge at de styrende partier (posisjonen) legger frem sitt budsjettforslag på dette møtet, og dette har gitt grunnlag for en etterfølgende debatt mellom posisjon og opposisjon.

I år overrasket den nye posisjonen (Ap, SV og FrP) med å ikke ha noe eget forslag til budsjettbehandlingen i formannskapet den 20. november. Det er fascinerende hvordan de samme partier i valgkampen for kort tid siden hadde løsningen på det meste i Elverum, mens de nå sier at de «bevisst ventet for å få en total oversikt». Hva de venter på er ikke godt å si da rådmannen har gjort en meget god jobb med å fremskaffe alle relevante fakta og opplysninger i god tid slik at vi politikere kan lage et budsjett.

Å utarbeide sine egne forslag er en kjerneoppgave i lokalpolitikken, og budsjettforslaget er det aller viktigste. Det er helt essensielt å komme med løsninger, følge opp valgløftene og ta debattene. Det er både svakt og passivt at posisjonspartiene ikke evner å komme med et eget forslag i et av årets viktigste møter. Elverum Ap har tidligere med bravur snakket varmt om det de kaller «styringsfart». Å lettvint «hoppe over» budsjettframlegget i formannskapet viser hverken fart eller styring – heller det stikk motsatte.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | desember 10, 2019

Spørsmål til fylkesrådet 09.12.19 om busstopp på Jømna


Rådhuset Storgata august 2015

Fylkesordfører!

Jeg har følgende spørsmål til fylkesrådet:

Vil fylkesrådet ta initiativ til å få buss nummer 105 til å endre ruten slik at den går innom tettstedet Jømna i Elverum kommune?

Bakgrunnen for spørsmålet er at buss 105 som går mellom Elverum og Kongsvinger ikke kjører innom tettstedet Jømna. Dette selv om det blir hevdet at det tar ca. 40 sekunder ekstra for bussen å kjøre innom Jømna.

Et viktig argument for å endre bussruten er at Jømna er et levende bygdesamfunn med mange fastboende og flere bedrifter.

Et eksempel er Jømna Brug som har 47 ansatte. Samfunnet har klare mål om at flere skal reise kollektivt. Da må vi også legge aktivt til rette for at flere faktisk kan gjøre det.

Denne saken har skapt et lokalt engasjement, og saken ble også tatt opp i spørretimen av Per Roar Bredvold for cirka to år siden. Saken er ikke løst, og er derfor fremdeles viktig og aktuell.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | november 27, 2019

Innlegg i kommunestyret 27.11.19 om eldreombud


Yngve Sætre 2019 2

Ordfører!

Vi har hørt om eldrebølgen og at den skal komme i flere tiår. Likevel tror jeg ikke helt vi klarer å ta inn over oss hva dette innebærer.

Det blir betydelig flere eldre. Antall innbyggere over 80 år i Elverum vil doble seg de neste 20 år.

Dette gir åpenbart press på helse- og omsorgstjenester, men samtidig utgjør stadig flere friske eldre også en stor ressurs for samfunnet.

Et annet forhold er at stadig flere bor alene. Ifølge SSB bor 18,9 prosent av innbyggerne i Elverum alene, og andelen er økende.

Blant de som bor alene er det helt sikkert en stor andel eldre. Disse har behov for å tilhøre ulike fellesskap, i organisert eller uorganisert form. Også dette stiller økte krav til oss.

I Elverum er vi heldige som har Møteplassen som svarer på mange av disse utfordringene.

Samtidig tror jeg et kommunalt eldreombud ville hatt en viktig rolle som talsperson, døråpner og ikke minst ha en funksjon for å ivareta interessene til de eldre. Et slikt ombud kunne også ha en rolle som bindeledd og koordinator for de eldre i Elverum. Altså en bredere funksjon enn et tradisjonelt eldreombud.

Møteplassen vil kunne være en viktig base for et slikt ombud, og det er naturlig å samordne et ombud med de eksisterende aktiviteter i Møteplassen.

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av 7 millioner til opprettelse av et nasjonalt eldreombud.

Det er bra, men et slikt ombud blir uansett på overordnet nivå, og vil aldri kunne kjenne lokale forhold og dykke ned problemstillinger i hver enkelt kommune slik et kommunalt eldreombud vil kunne gjøre.

Så ser jeg i Østlendingen at pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland mener vi i Elverum ikke trenger et eget eldreombud.

Det til tross for at antall saker og henvendelser i Elverum har steget markant i det siste, fra 16 henvendelser i fjor til 26 så langt i år.

Jeg synes det er en merkelig holdning fra pasientombudet. Det er litt som om du driver med snømåking og snøen laver ned, men du sier nei takk til hjelp fordi her er det jeg som har erfaringen.

Det ville være mer naturlig å ønske alle bidrag velkommen ettersom behovet åpenbart øker.

Uansett synes jeg ikke det sentrale er hva pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland mener om denne saken.

I stedet for å spørre pasientombudet synes jeg heller vi skal spørre de eldre i Elverum hva de synes.

Vi skal spørre Møteplassen og vi skal spørre eldrerådet. Det er å ta de eldre i Elverum på alvor.

Jeg håper kommunestyret kan være med på å be rådmannen om å utrede dette.

Dersom rådmannen finner ut at det ikke er behov, eller at behovet bør løses på en annen måte enn gjennom et ombud så får vi heller vurdere å legge bort denne ideen.

Men mitt håp er at kommunestyret sier ja til dette slik at vi får belyst av alle sider av saken, og ikke minst får høre hva de eldre i Elverum selv mener om behovet for et eldreombud.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | november 26, 2019

Elverum Høyre vil rehabilitere Hanstad skole nå!


Yngve Sætre 2019

I valgkampen var det stor politisk enighet om at Hanstad skole må rehabiliteres så raskt som mulig. Elverum Høyre har fulgt opp dette i sitt budsjettforslag med 200 millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole med oppstart i 2021.

I formannskapets budsjettbehandling 20. november stemte posisjonspartiene (AP,SV og FrP) for rådmannens forslag som har null – 0 – kroner til rehabilitering av Hanstad. Nesten samtidig leser jeg på facebook at Elverum Ap`s gruppeleder, Ingvar Midthun, snakker varmt om rehabilitering. Dette er i beste fall dobbeltkommunikasjon. Fine ord hjelper lite da Elverum Ap samtidig stemmer for et budsjettforslag uten ei eneste krone til utbedring av Hanstad skole.

Hanstad skole har vært moden for rehabilitering i en årrekke. Skolen er nå i en slik forfatning at den må prioriteres. Høyre holder sine valgløfter. Vi har penger i vårt budsjett til å starte rehabilitering av Hanstad skole i 2021.

Yngve Sætre, Gruppeleder i Elverum Høyre

Publisert av: Yngve Sætre | november 20, 2019

Budsjettpresentasjon i formannskapet 20.11.19


Yngve Sætre 2019

Ordfører!

Først vil jeg si at rådmannen har gjort en god jobb med budsjett- og økonomiplan. Rådmannens forslag utnytter ressursene godt og det gir et godt grunnlag for politisk jobbing.

Det er ingen tvil om at økonomien er krevende, men likevel er det et visst handlingsrom i budsjettet og det har vi i Høyre vært bevisste på å utnytte.

Høyres budsjettforslag tar utgangspunkt i rådmannens budsjett, men vi har en rekke endringer som vi mener både styrker og endrer budsjettet på viktige områder. Jeg vil nå gå igjennom endringene og tiltakene vi har gjort:

Inntekter:

I 1: Vi justerer brukerbetalingene i henhold til SSB sin forventede økning i konsumprisindeks. Dette gir en økning i inntekter i 2021, 2022 og 2023.

Brukerbetalingene var opprinnelig lagt inn «flatt» uten økning i økonomiplanen. Det er ikke urimelig å øke dette i henhold til KPI da både lønninger og øvrige priser i samfunnet også vil øke i samme takt.

I 2: Dette er en teknisk justering da vi får et ganske bra overskudd i 2021, samtidig som vi går i minus i 2023. Vi tar derfor tre millioner av overskuddet i 2021 og «sparer» dette til 2023.

Utgifter:

U 1: Vi vil avvikle Kirkeby oppvekstsenter fra og med skoleåret 2020/2021, noe som gjør at det blir halvårsvirkning på dette i 2020. Vi har brukt tallene vi fikk fra rådmannen før tjenestegjennomgangen i juni år.

Elevtallet på Kirkeby er nå 31, og prognosen for skoleåret 2020/2021 er 33. Forrige skoleår var tallet 39. Dette betyr at elevnedgangen på Kirkeby fortsetter.

Det Høyre sa i valgkampen var at vi skulle vurdere Kirkeby sin fremtid hvis elevtallet gikk ytterligere ned. Nå er det gått ned ganske betydelig, og utsiktene for neste skoleår er også et lavt elevtall.

Vi har diskutert dette grundig i Høyres gruppe og har kommet frem til at avvikling nå er riktig. Dette handler vel så mye om det pedagogiske opplegget som om økonomi.

Vi er bekymret for at læringsmiljøet blir lite med så få elever og lærere.

I tillegg til at vi nå legger inn en avvikling i budsjettet må det selvsagt også settes i gang en prosess slik at alle lover, regler og prosedyrer blir fulgt for avviklingen.

U 2: Vi opprettholder tilskuddet til Møteplassen. Møteplassen er viktig for de eldre i Elverum, og med stadig flere eldre fremover blir Møteplassen trolig enda viktigere.

Høyre ønsker også å utrede muligheten for å opprette et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Da blir det et veldig feil signal å kutte i tilskuddet med 1/3, slik rådmannen har foreslått.

U 3: Vi vil bevilge kr. 200.000 årlig til å opprette og drifte et Gründerhus. Elverum Vekst bør få ansvaret for å drifte dette, og det bør organiseres i nær tilknytning til Elverum Vekst sine aktiviteter.

Vi mener et Gründerhus er viktig for å stimulere til mer entreprenørskap og mer samarbeid mellom gründere som vil satse og skape arbeidsplasser i Elverum.

U 4: Vi vil styrke næringsfondet med kr. 100.000 årlig. Dette er midler som skal gå direkte til prosjekter i næringslivet, og det vil være en stor fordel å ha litt ekstra penger på dette fondet når Elverum Vekst kommer i gang med sitt viktige arbeid for større attraktivitet og mer aktivitet på næringsområdet.

U 5: Dette er motposten til I 2 som jeg har forklart tidligere.

Investeringer

Inv 1: Vi har lagt inn rehabilitering av Hanstad skole fase 2 etter opprinnelig tidsplan, altså med oppstart i 2021. Det er åpenbart at det er behov for rehabilitering på Hanstad, og vi mener at denne skolen har ventet lenge nok.

Dette tiltaket er egentlig på overtid allerede. Det er ingen tvil om at Hanstad skole er neste skole som skal rehabiliteres.

I juni vedtok vi å be rådmannen utrede hvor mye man kunne få for henholdvis 100, 150 og 200 millioner. Rådmannen har så langt ikke kommet med noe svar på denne bestillingen, men vi forventer at dette kommer raskt.

Vi har lagt inn en investering på 200 millioner i budsjettet vårt. Vi mener det bør være mulig å få en god rehabilitering av Hanstad for denne summen.

Inv 2: Vi har lagt inn 1 million til investering i ipad til småtrinnet i skolen hvert år i planen, altså totalt 4 mill.

Det er nå flere kommuner rundt oss som satser på 1 til 1 dekning med ipad i grunnskolen. Det er viktig at vi er på høyde med andre kommuner på dette området.

Skolesjefen understreker også viktigheten av dette i en artikkel i Østlendingen 15.11.19. Dette tiltaket er viktig for det pedagogiske opplegget, og for at vi skal kunne heve grunnskolepoengene i Elverum ytterligere.

Inv 3: Kommunestyret har tidligere vedtatt salg av Melåsberget skole. I Østlendingens artikkel nylig ble det antydet en salgssum på 1,65 millioner kroner. Vi har lagt inn en salgsverdi på 2 mill, noe som ikke bør være urimelig.

Inv 4: Kommunestyret har også vedtatt salg av Bakkebygrenda barnehage. Vi har lagt inn en salgssum på 2 millioner også her.

Inv 5: I budsjettet er det lagt inn at det skal kjøpes kommunale boliger til familiegjenforening for 12 millioner i 2020, og ingenting i resten av økonomiplanperioden. Vi har skjøvet på halvparten av disse investeringene til 2021. Dette mener vi er forsvarlig. Det gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Inv 6: Det er lagt inn kjøp av anleggsmaskiner for 5,2 millioner i 2020. Vi har skjøvet dette frem til 2021. Å skyve på dette gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Sum avsetning til disposisjonsfond:

Samlet sett har vi i Høyres forslag kr. 4.173.000 på bunnlinja over fire år. Dette er altså mindreforbruket, eller det som avsettes til disposisjonsfond.

Dette er nesten på samme nivå som det rådmannen har i sitt budsjettforslag. For å være eksakt så gir rådmannens forslag kr. 5.771.000 på fond i fireårsperioden.

Men det er verdt å merke seg at for 2020 så gir Høyres forslag 990.000 kroner mer til avsetning på fond enn rådmannens budsjett.

Med Høyres budsjettforslag får vi altså en noe større buffer mot uforutsette utgifter i 2020, noe som er positivt.

Oppsummert

Høyres budsjettforslag tar realitetene i Elverum inn over seg. Elevtallet på Kirkeby er nå så lavt at det er riktig med en avvikling av skolen. Dette er riktig først og fremst av hensyn til elevene og deres læringsmiljø.

Hanstad skole har et stort behov for rehabilitering. Det er avgjørende at vi kommer i gang med denne rehabiliteringen som opprinnelig planlagt. Vi kan ikke vente lenger.

Ellers er det sentralt for oss i Høyre å gjøre Elverum til et mer attraktivt, næringsvennlig og godt sted å bo. Derfor vil vi etablere Gründerhus, styrke næringsfondet, investere i ipad i grunnskolen og opprettholde støtten til Møteplassen.

Dette er tiltak som kommer innbyggere og næringslivet til gode, og som vil gjøre Elverum mer attraktivt for nye innbyggere.

Vi må skape verdier som kan utvikle velferden i Elverum videre. Vi må også skape gode tjenester for å bli attraktiv for nye innbyggere.

Høyre tar budsjettansvar og vi er spesielt godt fornøyd med at vi har penger til rehabilitering av Hanstad skole og at vi har flere tiltak for å styrke Elverums attraktivitet og vekstkraft. Det gjør oss bedre rustet for fremtiden.

Høyres budsjettforslag er et godt og fremtidsrettet alternativ for Elverum.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | november 6, 2019

Innlegg i kommunestyret 30.10.19 om tertialrapport 2. tertial 2019


Yngve Sætre brosjyre 2019

Ordfører!

I denne tertialrapporten er det flere positive trekk. Det må nevnes at grunnskolepoengene er gode og både sykefraværet og antall unge sosialhjelpsmottakere går ned.

Det mest positive er likevel det generelle økonomiske bildet. Dette viser at økonomien er under kontroll og at bildet er i ferd med å snu seg fra å være mørkt til at vi nå ser enkelte lyspunkter.

Følgende tall viser dette. Hvis vi går til tertialrapporten for ett år siden, altså 2. tertial 2018 hadde tjenesteområdene et forventet negativt avvik ved året slutt på 27,5 millioner kroner. I 2. tertial 2019 er dette redusert til 2,9 millioner kroner.

I tillegg gir forventede merinntekter på skatt og reduserte renteutgifter at vi etter prognosene kan sette av 5,1 millioner på disposisjonsfond ved årets slutt.

Det er flere år siden Elverum kommune var i en situasjon hvor vi kunne sette av mer penger på fond enn planlagt. Det er svært positivt.

Befolkningsveksten er viktig for økonomien og det siste året har det vært en vekst på 0,29 prosent. Målet for utgangen av 2019 er 21207 innbyggere.

Tidligere i dag informerte rådmannen om at vi sist mandag var 21239 innbyggere i Elverum. Hvis dette holder seg når vi altså målet for 2019 med god margin.

Går vi ett år tilbake i tid var bildet mørkere også på dette området, og vi lå da hele 206 innbyggere etter målet vårt for 2018.

Det er i stor grad den økte skatteinngangen som gir oss økonomisk drahjelp. Dette skyldes igjen at landet går godt økonomisk. Det er ingen tilfeldighet.

God styring fra den borgerlige regjeringen har gjort at 50.000 flere har kommet i jobb det siste året. Fire av fem i privat sektor. Norge har nå den laveste arbeidsledigheten på ti år.

Det er åpenbart at landets økonomiske situasjons forplanter seg ned til kommunene, og det gjelder også Elverum.

Denne rapporten viser tilstanden i Elverum frem til og med 31.08.19. Det er altså den siste tertialrapporten som det borgerlige styret leverer og tar ansvar for.

Selv om den økonomiske tilstanden fremdeles er krevende og må følges med stor oppmerksomhet, er det ingen tvil om at posisjonen bestående av Arbeiderpartiet, SV og FrP overtar en kommuneøkonomi i bedring.

Vi håper posisjonen tar vare på de positive tegnene i de kommende budsjetter.

Vanskene er ikke over, men Elverum er på rett veg økonomisk.

Takk!


Yngve Sætre brosjyre 2019

Ordfører!

Forsvarssjefens fagmilitære råd og langtidsplanen for forsvaret er viktig for NATO, Norge og Sør – Østerdalen.

Det er verdt å merke seg følgende setninger i Forsvarssjefens råd:

«Den militærstrategiske situasjonen i våre nærområder er betydelig forverret siden 2014. Nordområdene er igjen arena for stormaktsrivalisering. Virkemiddelbruken øker i styrke og omfang, og vi utfordres på flere områder allerede i fredstid.»

Dette er sterke ord fra Forsvarssjefen som vi må ta på alvor. Den endrede sikkerhetssituasjonen er også bakgrunnen for at regjeringen har økt forsvarsbudsjettene hvert år siden 2013.

Siden 2017 har forsvaret blitt styrket med over 8 milliarder kroner.

I sitt fagmilitære råd kommer forsvarssjefen med fire ulike scenarier A,B,C og D, hvorav han anbefaler scenario A.

Dette alternativet innebærer en betydelig økning i forsvarsbudsjettet tilsvarende 25 milliarder kroner innen 2028.

Om dette er realistisk eller ikke skal ikke jeg spekulere i, men vi bør ta innover oss at det endrede trusselbildet må innebære en betydelig økning i forsvarsbudsjettene i årene fremover.

Et annet moment som taler for dette er målsetningen om at vi skal ivareta våre NATO – forpliktelser og komme opp på et nivå hvor forsvarsbudsjettet utgjør 2% av BNP.

Dette er et mål Høyre stiller seg fullt og helt bak.

For øvrig er det viktig å merke seg hva Forsvarssjefen i sitt råd sier om Terningmoens fremtid. Jeg siterer:

«Enkelte baser videreutvikles og tilpasses, avhengig av strukturalternativ. Særlig gjelder dette Terningmoen som videreutvikles til å bli hovedsete for rekruttutdanningen til Hæren og Heimevernet.»

Dette rådet er veldig gledelig og det gir åpenbart positive signaler om Terningmoens fremtid.

Når de gjelder våre innspill til langtidsplanen som her foreslås er disse i hovedsak gode og riktige.

Det politisk mest betydningsfulle er det kraftige signalet vi sender om at vi støtter etablering av en ny brigade i Sør-Norge, og at denne bør lokaliseres til Østerdalen Garnison.

Det er ingen tvil om at dette er et stort tiltak som vil innebære en betydelig økning i aktivitet og antall soldater i vårt område.

Jeg mener det fagmilitære rådet fra forsvarssjefen slår fast en gang for alle at det er realistisk og nødvendig å etablere en ny brigade i Sør – Norge.

Faktisk ligger en ny brigade inne både i hans alternativ A og B, hvorav det altså er alternativ A som er anbefalt.

Et så klart råd om å opprette en ny brigade kan ikke overses og bør hensyntas i det videre politiske arbeidet på sentralt nivå.

I denne prosessen bør vi alle påvirke våre ulike politiske partier sentralt til å støtte opp under en ny brigade i Sør.

Som sagt er høringsinnspillet godt, og det eneste jeg savner er en utdyping og konkretisering av hvordan de tre leirene Rena, Terningmoen og Haslemoen i fremtiden kan utfylle og støtte opp om hverandre i en ny brigade.

Dette er viktig da vi bør søke å fremheve våre samlede regionale og militære fortrinn i diskusjonen om en ny Brigade Sør.

Selv om dette med fordel kunne vært utdypet i høringsuttalelsen kommer jeg likevel ikke med noen endringsforslag rundt dette.

Den viktigste konklusjonen er at trusselbildet er forverret og forsvaret må styrkes.

Et sentralt virkemiddel i den forbindelse er å etablere en brigade i Sør Norge, lokalisert til Østerdalen Garnison.

Jeg håper alle i denne sal kan støtte denne høringsuttalelsen slik at vi gir et unisont signal om at vi ønsker en styrking av forsvaret og en brigade i Sør.

Det er viktig for landets forsvar.

Takk!

Publisert av: Yngve Sætre | oktober 17, 2019

Innlegg i kommunestyret 16.10.19 i anledning ordførerskiftet


Kommunestyremøtet 16.10.19

Ordfører!

Det var en lang valgkamp her i Elverum. Mange har lagt ned stor innsats i demokratiets tjeneste.

Nå i kveld har vi gjennomført det som på mange måter er kjernen i ethvert demokrati. Folket har talt og vi har gjennomført et skifte av de styrende posisjoner.

De fleste partier er i nye roller. Posisjon har blitt til opposisjon og de sentrale verv er besatt av nye politikere.

Det er ikke noe å legge skjul på at det var flere som hadde veldig lyst på rollene som ordfører og varaordfører i Elverum. Nettopp det er naturlig og riktig i et fungerende demokrati.

Derfor ligger det også i demokratiets natur at noen blir glade og noen blir skuffet etter et valg.

Nå er ny ordfører på plass og jeg vil på vegne Høyre, Senterpartiet, MDG og Team Elverum, altså opposisjonen, gratulere deg Lillian med ordførervervet.

Jeg er også sikker på at hele kommunestyret støtter deg i det som kommer til å bli din unike ordførergjerning.

Vi kan være uenige i sak. Likevel vil vi alle det beste for Elverum, og vi vil alle det beste for deg i ordførerrollen. Det skal du aldri tvile på.

Så vil jeg også få gratulere Eldri med vervet som varaordfører. Det er også en viktig posisjon, ikke minst som støttespiller til ordføreren.

Formannskapets nye medlemmer og øvrige verv som er fordelt i dag fortjener selvsagt også gratulasjoner.

Som politikere så higer vi etter å være i posisjon. Det er naturlig. Samtidig er det ingen tvil om at også opposisjonen har en svært viktig rolle både som korrektiv og motvekt.

Jeg drister meg til å ta med noen ord av C.J. Hambro for å poengtere at også opposisjonen er viktige bidragsytere når vedtak skal fattes.

Han sa følgende: «Demokrati betyr slett ikke at flertallet skal herske over mindretallet. Det betyr rett og slett at flertallet tar sine beslutninger med ubetinget hensyn til mindretallets rettigheter.»

Jeg skal ikke påstå at posisjonen de siste åtte år har levd etter disse ord i ett og alt, men vi forsøkte å leve etter dette prinsippet, noe vi også håper at flertallet de neste fire år gjør.

Da Erik Hanstad ble ordfører i 2011 var det 114 år siden forrige gang det var Høyreordfører i Elverum.

Selv om vi i Høyre både er tålmodige og liker å tenke langsiktig håper jeg ikke det blir like lenge til neste gang.

Men uansett hvor lenge vi må vente på neste Høyreordfører skal vi i mellomtiden gjøre det vi kan for å bidra konstruktivt i kommunestyret, og det er jeg sikker på at hele den ikke – sosialistiske siden også vil gjøre.

Nå gleder vi oss alle til å starte med politisk arbeid for Elverum, og så har jeg en mistanke om at den som gleder seg aller mest er deg, Lillian.

På vegne av de fire ikke-sosialistiske partiene som utgjør opposisjonen vil jeg nok engang gratulere deg med vervet som ordfører, og ønske deg all mulig lykke til.

Jeg ser frem til et godt samarbeid de neste fire år.

Takk!

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier