Posts Tagged ‘NHO service’

Innlegg i kommunestyret 29.04.15 om konkurranseutsetting

Posted by: Yngve Sætre on april 29, 2015

Ja til konkurranseutsetting

Posted by: Yngve Sætre on april 21, 2015